Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Μεταρρυθμίσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία: ετήσιες αξιολογήσεις και συστάσεις

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2019

Επιβεβαιώνοντας ότι μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνσης αποτελεί γεωστρατηγική επένδυση για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την ετήσια αξιολόγησή της όσον αφορά την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία, μαζί με συστάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα των εν λόγω χωρών.

Δυτικά Βαλκάνια

Μια σταθερή και αξιόπιστη ενωσιακή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια εξακολουθεί να είναι ουσιαστική για την προώθηση του μετασχηματισμού και της συμφιλίωσης, τη σταθερότητα των εξαγωγών στην περιοχή και την προώθηση των αξιών, των κανόνων και των προτύπων της ΕΕ. Η στρατηγική της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, ανανέωσε τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της και έδωσε νέα ώθηση σε ολόκληρη την περιοχή. Έναν χρόνο αργότερα, οι χώρες εταίροι έχουν πραγματοποιήσει απτή πρόοδο και τήρησαν τη δέσμευσή τους έναντι της ευρωπαϊκής προοπτικής, ακόμη και αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.

Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία αξιοποίησαν την ευκαιρία και πραγματοποίησαν μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε ζωτικούς τομείς, όπως καθορίστηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2018. Με βάση τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε και την εκπλήρωση των σχετικών όρων, η Επιτροπή συνέστησε σήμερα στο Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Φεντερίκα Μογκερίνι, δήλωσε σχετικά: «Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι Ευρώπη και θα αποτελέσουν μέρος του μέλλοντος της ΕΕ, μιας ισχυρότερης, σταθερής και ενωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρελθόν έτος υπήρξε έτος θετικών αλλαγών σε όλη την περιοχή. Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία επέδειξαν σθεναρή αποφασιστικότητα να προχωρήσουν στην ενταξιακή πορεία στην ΕΕ και επέτυχαν απτά αποτελέσματα που πρέπει να είναι μη αναστρέψιμα. Σε αυτή τη βάση, σήμερα συνιστούμε στο Συμβούλιο να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Η πολιτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί επένδυση για την ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία και τη σταθερότητα της Ευρώπης.»

Ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, κ. Γιοχάνες Χαν, δήλωσε σχετικά: «Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία έχουν αξιοποιήσει την ευκαιρία του ανανεωμένου θεματολογίου της διεύρυνσης και υλοποίησαν μεταρρυθμίσεις. Η Βόρεια Μακεδονία, όχι μόνο συνέχισε το οικείο φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, αλλά συνήψε επίσης ιστορική συμφωνία με την Ελλάδα για την επίλυση της διαμάχης σχετικά με την ονομασία της, η οποία διαρκούσε επί 27 χρόνια, γεγονός που αποτελεί παράδειγμα για ολόκληρη την περιοχή και εκτός αυτής. Η Αλβανία θέτει σε εφαρμογή ριζικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τον σημαντικό μετασχηματισμό του δικαστικού της συστήματος. Όλες αυτές οι προσπάθειες καταδεικνύουν την έλξη που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Επίσης, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τη γνώμη της σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνοδευόμενη από αναλυτική έκθεση που εξετάζει, για πρώτη φορά, την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σε σχέση με όλα τα πρότυπα που ισχύουν για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης θα πρέπει να αρχίσουν μόλις η Βοσνία-Ερζεγοβίνη επιτύχει τον αναγκαίο βαθμό συμμόρφωσης με τα κριτήρια προσχώρησής της ως μέλους, και ιδίως τα πολιτικά κριτήρια που απαιτούν σταθερότητα θεσμών που εγγυώνται ειδικότερα τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα πρέπει να βελτιώσει ριζικά το νομοθετικό και θεσμικό της πλαίσιο ώστε να διασφαλίσει την τήρηση ορισμένων λεπτομερών προτεραιοτήτων όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Η γνώμη – ένας χάρτης πορείας για ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις στους κρίσιμους αυτούς τομείς – αποτελεί ορόσημο στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, παρέχοντας νέα ώθηση στη χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησής της στην ΕΕ.

Τουρκία

Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος της ΕΕ και υποψήφια προς ένταξη χώρα. Συνεχίστηκαν ο διάλογος, μεταξύ άλλων σε ανώτατο επίπεδο, και η συνεργασία σε βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας για τη μετανάστευση και της στήριξης των προσφύγων. Εντούτοις, η Τουρκία εξακολουθεί να απομακρύνεται περαιτέρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίζοντας, αφενός, σημαντική οπισθοδρόμηση στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, αφετέρου, αποδυνάμωση των αποτελεσματικών ελέγχων και ισορροπιών στο πολιτικό σύστημα ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της τροποποίησης του συντάγματός της. Τον Ιούνιο του 2018, το Συμβούλιο δήλωσε ομόφωνα ότι οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Τουρκίας έχουν συνεπώς ουσιαστικά αδρανήσει και δεν μπορεί να εξεταστεί το άνοιγμα ή το κλείσιμο άλλων κεφαλαίων. Τα γεγονότα που οδήγησαν στην εν λόγω εκτίμηση εξακολουθούν να ισχύουν.

Επόμενα βήματα

Εναπόκειται πλέον στο Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής και να λάβει αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

Ιστορικό

Διαδικασία διεύρυνσης

Το τρέχον θεματολόγιο διεύρυνσης περιλαμβάνει τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία. Έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις προσχώρησης με το Μαυροβούνιο (2012), τη Σερβία (2014) και την Τουρκία (2005) ως υποψήφιες χώρες. Η Βόρεια Μακεδονία είναι υποψήφια χώρα από το 2005 και η Αλβανία από το 2014. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (η αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016) και το Κοσσυφοπέδιο (η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης άρχισε να ισχύει τον Απρίλιο του 2016) είναι δυνάμει υποψήφιες χώρες.

Η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ εξακολουθεί να βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια, σε δίκαιους και αυστηρούς όρους, καθώς και σε αξιοκρατική αξιολόγηση. Για την προσχώρηση στην ΕΕ απαιτείται η υλοποίηση περίπλοκων μεταρρυθμίσεων σε αντίξοες συνθήκες· πρόκειται για στόχο που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μακροπρόθεσμα. Για να προχωρήσει η διαδικασία, οι υποψήφιες για ένταξη χώρες πρέπει κατά προτεραιότητα να επιτύχουν ταχύτερα πραγματικά και βιώσιμα αποτελέσματα σε βασικούς τομείς: το κράτος δικαίου, τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, την ασφάλεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει επίσης να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά τη συμφιλίωση, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την περιφερειακή συνεργασία, ακολουθώντας το παράδειγμα της ιστορικής συμφωνίας μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας.

Η στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια έδωσε νέα ώθηση στις σχέσεις ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων. Η στρατηγική επικεντρώνεται σε τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και προσπάθειες από τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και στην ενισχυμένη στήριξη της ΕΕ στην περιοχή, μέσω ορισμένων ειδικών δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε έξι εμβληματικές πρωτοβουλίες.

Μετά την έγκριση της στρατηγικής, η ΕΕ επικεντρώθηκε στην τήρηση των δεσμεύσεών της μέσω ενισχυμένης πολιτικής δέσμευσης, στην ενίσχυση της συνεργασίας για την ασφάλεια, στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δεσμών μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ και των οργανισμών της, στην παροχή ευρύτερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια, καθώς και την εκ νέου εστίαση της χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), η οποία μόνο το 2018 ισοδυναμούσε με ετήσιο κονδύλιο άνω των 1,1 δισ. ευρώ για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση της Επιτροπής

Για ανά χώρα λεπτομερή συμπεράσματα και συστάσεις βλέπε:

Μαυροβούνιο: MEMO· Έκθεση

Σερβία: MEMO· Έκθεση

Τουρκία: MEMO· Έκθεση

ΒόρειαΜακεδονία: MEMO· Έκθεση

Αλβανία: MEMO· Έκθεση

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: MEMO· Γνώμη

Κοσσυφοπέδιο: MEMO· Έκθεση

 

Γενικότερες πληροφορίες:

Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και η αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους

Δέσμευση της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια

IP/19/2752

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar