Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala inre marknaden: EU-kommissionen ger ut en vägledning om det fria flödet av andra data än personuppgifter

Bryssel den 29 maj 2019

EU-kommissionen ger i dag ut en ny vägledning om samspelet mellan det fria flödet av andra data än personuppgifter och EU:s dataskyddsbestämmelser.

Den nya förordningen om det fria flödet av andra data än personuppgifter, som nu har börjat tillämpas i EU-länderna, ska ses som ett led i strategin för en digital inre marknad. Den kommer att göra det möjligt att lagra och behandla data var som helst i EU utan omotiverade begränsningar. Vägledningen ska hjälpa användare, särskilt små och medelstora företag, att förstå hur de nya reglerna samspelar med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) – i synnerhet när det gäller datamängder som består av både personuppgifter och andra data.

– År 2025 kommer dataekonomin i de 27 EU-länderna förmodligen att stå för 5,4 % av BNP, vilket motsvarar 544 miljarder euro, säger EU-kommissionär Andrus Ansip, som ansvarar för den digitala inre marknaden. Denna enorma potential begränsas dock om det inte finns fri rörlighet för data. Genom att avskaffa krav på obligatorisk datalokalisering ger vi fler människor och företag chansen att utnyttja data på bästa sätt. Den här vägledningen kommer att klargöra hur det fria flödet av andra data än personuppgifter samspelar med våra stränga bestämmelser om skydd av personuppgifter.

– Vår ekonomi blir allt mer datadriven, säger EU-kommissionär Mariya Gabriel, som ansvarar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Förordningen om det fria flödet av andra data än personuppgifter och den allmänna dataskyddsförordningen ger oss en övergripande ram för ett gemensamt europeiskt dataområde och fri rörlighet för alla data inom EU. Den vägledning som vi lägger fram i dag kommer att hjälpa företag, särskilt små och medelstora företag, att förstå hur de två förordningarna förhåller sig till varandra.

Tillsammans med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som började tillämpas för ett år sedan, ger den nya förordningen om det fria flödet av andra data än personuppgifter stabilitet vad gäller rättsliga villkor och affärsklimat för databehandling. Förordningen hindrar EU-länder från att införa omotiverade rättsliga krav på att data endast får lagras inom det nationella territoriet. Förordningen är den första av sitt slag i världen. De nya bestämmelserna ökar rättssäkerheten och förtroendet för företag och gör det lättare för små och medelstora företag och nystartade företag att utveckla innovativa tjänster, utnyttja de bästa erbjudandena om databehandlingstjänster på den inre marknaden och expandera sin verksamhet till andra länder.

Vägledningen innehåller praktiska exempel som visar hur bestämmelserna ska tillämpas när ett företag behandlar datamängder som består av både personuppgifter och andra data än personuppgifter. Den förklarar begreppen personuppgifter och andra data än personuppgifter och även blandade datamängder. Den räknar upp principerna för fri rörlighet för uppgifter och för förebyggandet av datalokaliseringskrav enligt både den allmänna dataskyddsförordningen och förordningen om det fria flödet för andra data än personuppgifter. Den täcker också begreppet dataportabilitet enligt förordningen om det fria flödet av andra data än personuppgifter. Dessutom behandlar den de självregleringskrav som anges i de två förordningarna.

Bakgrund

EU-kommissionen lade i september 2017 fram en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i samband med ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen. Syftet var att frigöra den fulla potentialen hos den europeiska dataekonomin och strategin för en digital inre marknad. Den nya förordningen började tillämpas i går, den 28 maj. I de nya bestämmelserna ingick att EU-kommissionen skulle lägga fram vägledning för hur förordningen förhåller sig till den allmänna dataskyddsförordningen, i synnerhet vad gäller datamängder som består av både personuppgifter och andra data än personuppgifter.

Reglerna om det fria flödet av andra data än personuppgifter är i linje med de befintliga bestämmelserna om fri rörlighet och portabilitet för personuppgifter i EU. Reglerna gör följande:

  • Säkrar ett fritt flöde av data över gränserna: De nya reglerna ger en ram för datalagring och databehandling i EU och förebygger datalokaliseringsbegränsningar. EU-länderna måste informera EU-kommissionen om eventuella återstående eller planerade datalokaliseringsbegränsningar. Kommissionen kommer sedan att bedöma om dessa är motiverade. De två förordningarna kommer att samspela för att främja ett fritt flöde för alla data – både personuppgifter och andra data än personuppgifter – och på så sätt skapa ett gemensamt europeiskt dataområde. När det gäller datamängder som är blandade kommer den allmänna dataskyddsförordningen, som garanterar det fria flödet av personuppgifter, att gälla för personuppgifterna i datamängden och principen om det fria flödet för andra data än personuppgifter kommer att gälla för övriga data.
  • Säkerställa tillgången till uppgifter för kontrolländamål: Myndigheter kommer att få tillgång till data för kontroll och tillsyn oavsett var inom EU som dessa uppgifter lagras eller behandlas. EU-länderna får införa sanktioner för användare som inte på begäran från en behörig myndighet ger tillgång till uppgifter som lagras i ett annat medlemsland.
  • Verka för uppförandekoder för aktörer som tillhandahåller molntjänster för att underlätta leverantörsbyten. Detta ska ske före utgången av november 2019 och kommer att göra marknaden för molntjänster mer flexibel och datatjänsterna i EU mer överkomliga.

Läs mer

EU-kommissionen ger ut vägledning om det fria flödet av andra data än personuppgifter – frågor och svar

Vägledning om förordningen om det fria flödet av andra data än personuppgifter

En ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter inom EU – frågor och svar

Förordningen om det fria flödet av andra data än personuppgifter

Den allmänna dataskyddsförordningen: ett år efter ikraftträdandet

Molnsektorns arbetsgrupper för leverantörsbyte och säkerhetscertifiering för molntjänster

Praktisk information om det fria flödet av data på webbportalen Ditt Europa

 

IP/19/2749

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar