Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Digitālais vienotais tirgus: Komisija publicē norādījumus par nepersondatu brīvu plūsmu

Briselē, 2019. gada 29. maijā

Šodien Eiropas Komisija publicēja jaunus norādījumus par nepersondatu brīvas plūsmas mijiedarbību ar ES datu aizsardzības noteikumiem.

Digitālā vienotā tirgus stratēģijā ietilpstošā jaunā Regula par nepersonizētu datu brīvu apriti, kuras piemērošana sākusies dalībvalstīs, paver iespēju datus visā Eiropas Savienībā glabāt un apstrādāt bez nepamatotiem ierobežojumiem. Šodienas pamatnostādņu mērķis ir palīdzēt lietotājiem — jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem — izprast mijiedarbību starp šiem jaunajiem noteikumiem un Vispārīgo datu aizsardzības regulu, jo īpaši tad, ja datu kopas sastāv gan no personas datiem, gan nepersonizētiem datiem.

Priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips teica: “Ļoti ticams, ka līdz 2025. gadam datu ekonomika ES-27 valstīs veidos 5,4 % no ES IKP un tās vērtība būs 544 miljardi eiro. Taču ja dati nevar plūst brīvi, šis milzīgais potenciāls ir ierobežots. Noņemot ierobežojumus, ko rada piespiedu kārtā noteikta datu teritoriāla ierobežošana, mēs iedzīvotājiem un uzņēmumiem atveram durvis uz datu un to radīto iespēju maksimāli pilnvērtīgu izmantošanu. Šodien publiskotie noteikumi ievieš pilnīgu skaidrību par to, kā nepersondatu brīva plūsma mijiedarbojas ar mūsu stingrajiem personas datu aizsardzības noteikumiem.

Par digitālo ekonomiku un sabiedrību atbildīgā komisāre Marija Gabriela sacīja: “Dati arvien vairāk darbojas par dzinuli mūsu ekonomikā. Tagad, kad ir pieņemts nepersondatu brīvas plūsmas regulējums un Vispārīgās datu aizsardzības regula, ir izveidots visaptverošs regulējums vienotai Eiropas datu telpai un visu datu brīvai apritei Eiropas Savienībā. Šodien publicētie noteikumi jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem palīdzēs saprast, kā abas regulas mijiedarbojas.”

Jaunā Nepersondatu brīvas aprites regula kopā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kuras piemērošana sākās pirms gada, datu apstrādei nodrošina stabilu juridisku uzņēmējdarbības vidi. Šī jaunā regula kavē ES valstis ieviest tiesību aktus, kas nepamatoti piespiež datus glabāt tikai to teritorijā. Tas ir pirmais šāda veida regulējums pasaulē. Jaunie noteikumi uzņēmumiem vairo juridisko noteiktību un paļāvību, kā arī MVU un jaunuzņēmumiem atvieglina jaunu inovatīvu pakalpojumu izstrādi, optimizē datu apstrādes pakalpojumu izmantošanu iekšējā tirgū un palīdz izvērst uzņēmējdarbību pāri robežām.

Šodien publiskotajos norādījumos rodami praktiski piemēri, kā uzņēmumam piemērot noteikumus, apstrādājot datu kopumus, kuros ietverti gan persondati, gan nepersondati. Tajos ir izskaidrots gan persondatu, gan nepersondatu jēdziens, ieskaitot jauktu datu kopumus; tajos ir sarindoti datu brīvas aprites principi un gan Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, gan nepersondatu brīvas aprites regulā minētā prasība novērst datu teritoriālu ierobežošanu; norādījumi aptver arī Nepersondatu brīvas aprites regulā sastopamo jēdzienu “datu pārnesamība”. Norādījumi skaidro arī abās regulās izklāstītās prasības attiecībā uz pašregulāciju.

Konteksts

Ar regulējumu attiecībā uz nepersondatu brīvu plūsmu Komisija sabiedrību iepazīstināja 2017. gada septembrī priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera uzrunā par stāvokli Savienībā kā ar veidu, kā pilnīgi izmantot  Eiropas datu ekonomikas un Digitālā vienotā tirgus stratēģijas priekšrocības. Jaunā regula tiek piemērota kopš vakardienas, 28. maija. Kā prasa jaunie noteikumi, Komisijai bija jāpublisko norādījumi par to, kā šī regula un Vispārīgā datu aizsardzības regula mijiedarbojas, jo īpaši attiecībā uz datu kopumiem, kuros ir gan persondati, gan nepersondati.

Noteikumi par nepersondatu brīvu plūsmu atbilst spēkā esošajiem noteikumiem par personas datu brīvu apriti un pārnesamību ES. Noteikumi:

  • Nodrošinās datiem brīvu plūsmu pār robežām: jaunie noteikumi reglamentē datu glabāšanu un apstrādi visā ES, novēršot datu apstrādi ierobežot pēc teritoriāla principa. Dalībvalstīm par jebkādiem palikušiem vai iecerētiem teritoriāliem datu ierobežojumiem būs jāziņo Komisijai, kura savukārt novērtēs, vai šie ierobežojumi ir pamatoti. Abas regulas darbosies kopā, tādējādi nodrošinot brīvu plūsmu jebkādiem, gan persondatiem, gan nepersondatiem un veidojot vienotu Eiropas datu telpu. Jauktas datukopas gadījumā Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikums, kas garantē persondatu brīvu plūsmu, attieksies uz kopas persondatu daļu, savukārt nepersondatu brīvas plūsmas princips attieksies uz nepersondatu daļu;
  • Nodrošinās datu pieejamību regulatīvai kontrolei: publiskajām iestādēm dati kontroles un uzraudzības vajadzībām būs piekļūstami neatkarīgi no tā, kurā ES valstī tie tiks uzglabāti vai apstrādāti. Lietotājiem, kuri pēc kompetentās iestādes lūguma neļauj piekļūt citā dalībvalstī glabātiem datiem, dalībvalstis var piemērot sankcijas;
  • Mudinās izstrādāt rīcības kodeksus mākoņdatošanas pakalpojumiem līdz 2019. gada novembrim, lai tiktu atvieglota pāreja pie citiem mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem. Tas mākoņpakalpojumu tirgu padarīs elastīgāku un Eiropas Savienībā pazeminās datu pakalpojumu cenas.

Plašāka informācija

Komisija publicē norādījumus par nepersondatu brīvu plūsmu: jautājumi un atbildes

Norādījumi par Regulu par nepersondatu brīvu plūsmu

Satvars nepersonizētu datu brīvai plūsmai ES – Jautājumi un atbildes

Regula par nepersondatu brīvu apriti

Vispārīgā datu aizsardzības regula — pirmais piemērošanas gads

Mākoņdatošanas ieinteresēto personu darba grupas attiecībā uz mākoņdatošanas pāreju un mākoņdatu drošības sertifikāciju

Praktiska informācija par datu brīvu plūsmu portālā “Tava Eiropa”

 

IP/19/2749

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar