Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Digitaalne ühtne turg: komisjon avaldab suunised isikustamata andmete vaba liikumise kohta

Brüssel, 29. mai 2019

Euroopa Komisjon avaldas täna uued suunised isikustamata andmete vaba liikumise ja ELi andmekaitse normide omavahelise mõju kohta.

Liikmesriikides kehtima hakanud uus isikustamata andmete vaba liikumise määrus, mis on digitaalse ühtse turu strateegia osa, võimaldab talletada ja töödelda andmeid kõikjal ELis ilma põhjendamatute piiranguteta. Tänaste suuniste eesmärk on aidata kasutajatel – eelkõige väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel – mõista nende uute normide ja isikuandmete kaitse üldmääruse omavahelist mõju eriti juhul, kui andmekogud koosnevad nii isiku- kui ka isikustamata andmetest.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles: „ELi 27 liikmesriigi andmemajandus moodustab 2025. aastaks suure tõenäosusega 5,4% nende SKPst, mis on võrdväärne 544 miljardi euroga. Kuid see ülisuur potentsiaal on piiratud, kui andmed ei saa vabalt liikuda. Kui kõrvaldame nõuded andmete asukohale, siis saab andmete kõiki võimalusi kasutada rohkem inimesi ja ettevõtjaid. Tänased suunised selgitavad täielikult, milline on isikustamata andmete vaba liikumise ja meie isikuandmete kaitse kindlate normide omavaheline mõju.

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel lisas: „Meie majandus põhineb üha enam andmetel. Isikustamata andmete vaba liikumise määrus ja isikuandmete kaitse üldmäärus tagavad kõik eeldused ühise Euroopa andmeruumi ja kõigi andmete vaba liikumise jaoks Euroopa Liidus. Täna avaldatavad suunised aitavad ettevõtjatel ning eelkõige väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel mõista nende kahe määruse omavahelist mõju.“

Uus isikustamata andmete vaba liikumise määrus tagab koos isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR), mida hakati kohaldama aasta tagasi, andmete töötlemise kindla õigus- ja ärikeskkonna. Uue määruse abil välditakse ELi riikides selliste seaduste vastuvõtmist, millega kehtestatakse põhjendamatu nõue hoida andmeid riigi territooriumi piires. See on esimene selline õigusakt maailmas. Uued normid suurendavad õiguskindlust ja ettevõtjate usaldusväärsust ning tänu neile on VKEdel ja idufirmadel lihtsam töötada välja uusi innovatiivseid teenuseid, kasutada andmetöötlusteenuse osutajate parimaid pakkumisi siseturul ning hakata tegutsema piiriüleselt.

Tänastes suunistes esitatakse praktilised näited selle kohta, kuidas norme tuleks kohaldada, kui ettevõtjad töötlevad nii isiku- kui ka isikustamata andmetest koosnevaid andmekogusid. Neis selgitatakse samuti isiku- ja isikustamata andmete, sh segaandmekogude mõisteid, loetletakse nii isikuandmete kaitse üldmääruse kui ka isikustamata andmete vaba liikumise määruse kohased andmete vaba liikumise ja andmete asukohale esitatavate nõuete vältimise põhimõtted ning selgitatakse isikustamata andmete vaba liikumise määruses sätestatud andmete portatiivsuse mõistet. Suunised sisaldavad ka kõnealuste määrustega kehtestatud iseregulatsiooni nõudeid.

Taustteave

Komisjon tutvustas isikustamata andmete vaba liikumise raamistikku septembris 2017, kui president Jean-Claude Juncker pidas oma kõne olukorrast Euroopa Liidus, et Euroopa andmepõhise majanduse ja digitaalse ühtse turu strateegia potentsiaali täielikult kasutada. Uut määrust hakati kohaldama eile, 28. mail. Komisjon pidi uute õigusnormide osana avaldama suunised kõnealuse määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse omavahelise mõju kohta, eelkõige nii isiku- kui ka isikustamata andmetest koosnevate andmekogude puhul.

Isikustamata andmete vaba liikumise normid on kooskõlas isikuandmete vaba liikumist ja portatiivsust käsitlevate ELi õigusnormidega, mis juba kehtivad. Nende abil tehakse järgmist.

  • Tagatakse andmete vaba liikumine üle piiride: uute õigusnormidega luuakse raamistik andmete talletamiseks ja töötlemiseks kõikjal ELis ning välditakse andmete asukoha piiranguid. Liikmesriigid peavad komisjonile teatama kõigist allesjäänud ja kavandatud andmete asukoha piirangutest ning komisjon hindab nende põhjendatust. Need kaks määrust toimivad koos, et võimaldada mis tahes andmete – nii isikuandmete kui ka isikustamata andmete – vaba liikumist. Sedasi luuakse Euroopa ühtne andmeruum. Kui tegemist on segaandmekoguga, kohaldatakse selle isikuandmeid sisaldava osa suhtes isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid, millega on tagatud isikuandmete vaba liikumine, ning isikustamata andmete suhtes isikustamata andmete vaba liikumise põhimõtet.
  • Tagatakse andmete kättesaadavus regulatiivseks kontrolliks: avaliku sektori asutustel on kontroll- ja järelevalvetoimingute raames juurdepääs andmetele olenemata sellest, kus neid ELis talletatakse või töödeldakse. Liikmesriigid võivad kohaldada sanktsioone nende kasutajate suhtes, kes ei võimalda pädeva asutuse taotluse korral juurdepääsu teises liikmesriigis talletatud andmetele.
  • Julgustatakse koostama pilvteenuse osutajate käitumisjuhendeid, et hõlbustada pilvteenuse osutajate vahetamist, 2019. aasta novembriks. See muudab pilvteenuste turu paindlikumaks ja ELi andmeteenused taskukohasemaks.

Lisateave

Komisjon avaldab suunised isikustamata andmete vaba liikumise kohta – küsimused ja vastused

Suunised isikustamata andmete vaba liikumise määruse kohta

Raamistik isikustamata andmete vabaks liikumiseks ELis: küsimused ja vastused

Määrus isikustamata andmete vaba liikumise kohta

Isikuandmete kaitse üldmäärus: üks aasta hiljem

Pilvteenuse osutajate vahetamise ja pilvteenuse turvalisuse sertifitseerimise valdkonna pilvteenuse osutajate sidusrühmade töörühmad

Praktiline teave andmete vaba liikumise kohta portaalis „Teie Euroopa“

 

IP/19/2749

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar