Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rättvisa i livsmedelskedjan: Kommissionen föreslår ökad insyn i prisbildningen

Bryssel den 22 maj 2019

Efter att ha förbjudit illojala handelsmetoder och effektiverat samarbetet mellan producenterna presenterar kommissionen i dag en tredje grundläggande beståndsdel i arbetet för en rättvisare livsmedelskedja genom att öka insynen i prisrapporteringen genom hela kedjan.

Europeiska kommissionen lägger i dag fram ett förslag för att ge tillgång till viktig information om prisbildningen efter hand som jordbruksbaserade livsmedel rör sig längs livsmedelskedjan.

Skillnaderna mellan inköps- och försäljningspriser påvisar kostnaderna för olika mellanhänder (transport, försäkring, lagring osv.). Ökad insyn kan bidra till bättre affärsbeslut och stärka förtroendet för att alla led i livsmedelskedjan behandlas rättvist. För att kunna konkurrera effektivt på globala marknader behövs också aktuell och lättillgänglig information om marknadsutvecklingen.

– Att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan har varit en prioriterad fråga för kommissionen. Ökad öppenhet på marknaden ger tillgång till tydligare prisuppgifter på lika villkor och ger oss en mer rättvis och balanserad livsmedelskedja. Dessa nya regler kompletterar det nyligen antagna direktivet om förbud mot illojala handelsmetoder för att stärka mindre och svagare aktörer i livsmedelskedjan. Det här återspeglar det starka stödet från allmänheten i hela EU för att förbättra jordbrukarnas roll i livsmedelskedjan, säger EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan.

Trots att det finns mycket information om utvecklingen på jordbruksmarknaderna (priser, produktionsvolymer, lager osv.), förekommer det nästan inga aktuella uppgifter om kostnaderna för andra viktiga led i livsmedelskedjan, nämligen de som förekommer mellan jordbrukarna och konsumenterna i form av livsmedelsbearbetning och detaljhandel. Denna obalans vad gäller tillgången till information mellan jordbrukarna och de övriga aktörerna i livsmedelskedjan innebär en betydande nackdel för jordbrukarna och urholkar förtroendet för rättvis behandling. Bristen på information om marknadsutvecklingen från de företag som bearbetar råvarorna och återförsäljarna har kallats livsmedelskedjans ”svarta låda”, men dagens förslag lyfter locket av denna låda.

De föreslagna åtgärderna kommer att omfatta kött, ägg, mjölkprodukter, frukt och grönsaker, jordbruksgrödor, socker och olivolja. Redan existerande system och förfaranden för insamling av uppgifter som används av verksamhetsutövare och medlemsländer för att rapportera marknadsinformation till kommissionen byggs ut och ges större räckvidd. Varje medlemsland ska ansvara för att samla in aktuella pris- och marknadsuppgifter. Kommissionen rekommenderar att medlemsländerna väljer den mest kostnadseffektiva metoden och minimerar den administrativa belastningen genom att inte i första hand rikta in sig på små och medelstora företag. Medlemsländerna lämnar uppgifterna till kommissionen, som i sin tur kommer att lägga ut övervakningsuppgifterna på sin webbportal för jordbruksbaserade livsmedel och via EU:s organ för marknadsbevakning. Det är av största vikt att medlemsländerna ger korrekt information vid rätt tidpunkt.

Enligt kommissionens förfaranden för bättre lagstiftning läggs förslaget nu fram för offentliga samråd under en period på fyra veckor. Förslaget kommer sedan att antas av Europeiska kommissionen och planeras träda i kraft sex månader efter det att det antagits.

Bakgrund

Den nuvarande kommissionen har verkat för en rättvisare och mer balanserad livsmedelskedja ända sedan den tillträdde.

Arbetsgruppen för jordbruksmarknader inrättades 2016 för att bedöma jordbrukarnas roll i livsmedelskedjan i ett större sammanhang och lägga fram rekommendationer om hur den kan stärkas och förbättras.

På grundval av dessa rekommendationer inledde kommissionen en inledande konsekvens­bedömning och ett offentligt samråd om förbättring av livsmedelskedjan 2017, båda omfattande tre centrala beståndsdelar: Illojala handelsmetoder, producentsamarbete och öppenhet på marknaden.

En EU-omfattande opinionsundersökning från februari 2018 visar att en stor majoritet av de tillfrågade (88 %) tycker att det är viktigt att stärka jordbrukarnas roll i livsmedelskedjan. Denna tendens bekräftas av att 96 % av dem som deltog i 2017 års offentliga samråd om moderniseringen av den gemensamma jordbrukspolitiken höll med om att ett av målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik borde vara att förbättra jordbrukarnas ställning i värdekedjan.

I fjol lade kommissionen fram sitt förslag om att förbjuda illojala handelsmetoder i livsmedelskedjan och detta röstades igenom av medlagstiftarna i april 2019. Dessa nya regler kommer att garantera ett skydd som omfattar 100 % av de europeiska jordbrukarna, liksom små och medelstora leverantörer mot illojala handelsmetoder i livsmedelskedjan.

Läs mer

Förslag till större öppenhet på marknaden i EU:s livsmedelskedja

Commission welcomes Parliament's support to ban unfair trading practices

IP/19/2629

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar