Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Taisnīgums pārtikas piegādes ķēdē: Komisija ierosina uzlabot cenu pārredzamību

Briselē, 2019. gada 22. maijā

Pēc tam, kad Komisija ir aizliegusi negodīgu tirdzniecības praksi un uzlabojusi ražotāju sadarbību, tā šodien nāk klajā ar trešo elementu, lai uzlabotu taisnīgumu pārtikas piegādes ķēdē — visā ķēdē padarīt pārredzamāku ziņošanu par cenām.

Eiropas Komisija šodien iesniedza priekšlikumu, kura mērķis ir darīt pieejamu būtisku informāciju par lauksaimniecības pārtikas produktu cenu noteikšanu visā pārtikas piegādes ķēdē.

Pārdošanas un pirkšanas cenu atšķirības var sniegt informāciju par starpniecības izmaksām (piemēram, transports, apdrošināšana, uzglabāšana u. c.) starp pārdevēju un pircēju. Labāka pārredzamība var palīdzēt uzņēmējiem pieņemt lēmumus un vairot paļaušanos uz taisnīgu attieksmi visos pārtikas piegādes ķēdes posmos. Lai efektīvi konkurētu pasaules tirgos, svarīga ir arī piekļuve savlaicīgai un viegli pieejamai informācijai par tirgus attīstību.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja: “Lauksaimnieku pozīcijas stiprināšana pārtikas piegādes ķēdē ir bijusi Komisijas prioritāte. Tirgus pārredzamības uzlabošana nodrošinās vienlīdzīgu piekļuvi cenu informācijai un lielāku skaidrību par šo informāciju, padarot mūsu pārtikas ķēdi taisnīgāku un līdzsvarotāku. Šie jaunie noteikumi papildinās nesen pieņemto direktīvu, ar kuru tiek aizliegta negodīga tirdzniecības prakse, nodrošinot plašākas iespējas vājākiem un mazākiem pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem; šādu noteikumu ieviešana atspoguļo ievērojamo sabiedrības atbalstu, kāds visā ES vērojams attiecībā uz lauksaimnieku lomas stiprināšanu pārtikas piegādes ķēdē.”

Lai gan ir pieejama plaša informācija par norisēm lauksaimniecības tirgos (cenas, produkcijas apjomi, krājumi u. c.), nav gandrīz nekādas tirgus informācijas par citiem nozīmīgiem tirgiem lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē, proti, tirgiem, kas pārtikas pārstrādes un mazumtirdzniecības līmenī darbojas starp lauksaimniekiem un patērētājiem. Šī informācijas asimetrija starp lauksaimniekiem un citiem pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem ļoti nelabvēlīgi ietekmē lauksaimniekus tirgū un mazina uzticēšanos godīgai tirdzniecībai. Šāda tirgus attīstības informācijas nesniegšana no pārstrādātāju un mazumtirgotāju puses tiek dēvēta par lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes “melno kasti”, kuru plānots atšifrēt ar šodienas priekšlikumu.

Ierosinātie pasākumi attieksies uz gaļas, olu, piena produktu, augļu un dārzeņu, laukaugu, cukura un olīveļļas nozari. To pamatā ir pastāvošās datu vākšanas sistēmas un procedūras, kas jau darbojas un ko operatori un dalībvalstis izmanto, lai Komisijai sniegtu tirgus informāciju; to tvērums tagad tiks paplašināts. Katra dalībvalsts būs atbildīga par cenu informācijas un tirgus datu vākšanu. Komisija iesaka dalībvalstīm izvēlēties izmaksu ziņā visefektīvāko pieeju un mērķtiecīgi nepievērsties mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai mazinātu administratīvo slogu. Dalībvalstis datus paziņos Komisijai, kas savukārt tos publicēs savā lauksaimniecības un pārtikas produktu datu portālā un ES tirgus novērošanas centros. Ir būtiski nodrošināt dalībvalstu sniegtās informācijas precizitāti un savlaicīgu iesniegšanu.

Saskaņā ar Komisijas labāka regulējuma procedūrām priekšlikums ir publicēts sabiedriskai apspriešanai, kas ilgs 4 nedēļas. Pēc tam to pieņems Eiropas Komisija, un ir plānots, ka tas stāsies spēkā sešus mēnešus pēc tā pieņemšanas.

Konteksts

Komisija kopš pilnvaru sākuma tiekusies uz taisnīgāku un līdzsvarotāku pārtikas piegādes ķēdi.

2016. gadā tika izveidota Lauksaimniecības tirgu jautājumu darba grupa, kuras mērķis ir novērtēt lauksaimnieku lomu plašākā pārtikas piegādes ķēdē un sniegt ieteikumus šīs lomas nostiprināšanai un uzlabošanai.

Pamatojoties uz šiem ieteikumiem, Komisija 2017. gadā veica sākotnējo ietekmes­ novērtējumu un īstenoja sabiedrisko apspriešanu par pārtikas piegādes ķēdes uzlabošanu , abos gadījumos aptverot trīs elementus: negodīga tirdzniecības prakse, ražotāju sadarbība un tirgus pārredzamība.

Nesen veiktā ES mēroga aptauja, kas publicēta 2018. gada februārī, liecina, ka vairākums respondentu (88 %) uzskata, ka ir svarīgi stiprināt lauksaimnieku nozīmi pārtikas piegādes ķēdē. Šī tendence tika apstiprināta arī 2017. gada sabiedriskajā apspriešanā par KLP modernizāciju, kur 96 % respondentu piekrita priekšlikumam, ka lauksaimnieku stāvokļa uzlabošanai vērtības ķēdē vajadzētu būt vienam no ES kopējās lauksaimniecības politikas mērķiem.

Pagājušajā gadā Komisija nāca klajā ar priekšlikumu aizliegt negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē, par ko likumdevēji nobalsoja 2019. gada aprīlī. Šie jaunie noteikumi nodrošinās visu Eiropas lauksaimnieku, kā arī mazo un vidējo piegādātāju aizsardzību pret negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē.

Plašāka informācija

Priekšlikums par labāku tirgus pārredzamību ES pārtikas piegādes ķēdē

Komisija atzinīgi vērtē Parlamenta atbalstu negodīgas tirdzniecības prakses aizliegšanā

IP/19/2629

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar