Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Õiglane lähenemine toiduainete tarneahelas: komisjon teeb ettepaneku suurendada hindade läbipaistvust.

Brüssel, 22. mai 2019

Komisjon on juba keelustanud ebaausad kaubandustavad ja tõhustanud tootjate koostööd ning täna esitab ta kolmanda algatuse, mille eesmärk on edendada õiglast lähenemist toiduainete tarneahelas, esitades hinnad kogu tarneahela ulatuses märksa läbipaistvamal viisil.

Euroopa Komisjoni tänase ettepanekuga tehakse kättesaadavaks oluline teave selle kohta, kuidas määratakse kindlaks põllumajanduslike toiduainete hinnad toiduainete liikumisel tarneahelas.

Ostu- ja müügihinna erinevus võib anda teavet müügi ja ostu vahele jäävate etappide kulude kohta (nt transport, kindlustus, ladustamine jne). Suurem läbipaistvus aitab teha paremaid äriotsuseid ja suurendada usaldust õiglase kauplemise vastu toiduainete tarneahela eri etappide vahel. Juurdepääs õigeaegsele ja kergesti kättesaadavale teabele turu arengute kohta on väga oluline ka selleks, et edukalt konkureerida ülemaailmsetel turgudel.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles: „Komisjoni prioriteediks on olnud põllumajandustootjate positsiooni tugevdamine toiduainete tarneahelas. Turu läbipaistvuse suurendamine võimaldab võrdset juurdepääsu hinnainfole ning muudab selle info selgemini arusaadavaks, muutes nii meie toiduahela õiglasemaks ja paremini tasakaalustatuks. Need uued õigusnormid on täienduseks hiljuti vastu võetud direktiivile, millega keelustatakse ebaausad kaubandustavad ning suurendatakse toiduainete tarneahela nõrgemate ja väiksemate osalejate mõjuvõimu, ning nende kehtestamine näitab, et kogu ELis on avalik sektor selgelt selle poolt, et tugevdada põllumajandustootjate rolli toiduainete tarneahelas.

Kuigi põllumajandusturgude arengu (hinnad, tootmismahud, laovarud jne) kohta on infot rohkelt, puudub peaaegu täielikult teave põllumajanduslike toiduainete tarneahela teiste peamiste turgude kohta, eelkõige toiduainete töötlemise ja jaemüügi tasandi turgude kohta toodete liikumisel põllumajandustootjatelt tarbijateni. Põllumajandustootjate ja teiste tarneahelas osalejate vahelise teabe ebaühtlus asetab põllumajandustootjad turul väga ebasoodsasse olukorda ning vähendab usaldust õiglase kauplemise vastu. Töötlejatelt ja jaemüüjatelt saadava, turu arengut käsitleva teabe puudumist nimetatakse põllumajandusliku toidutööstuse tarneahela „mustaks kastiks“. Tänase ettepanekuga peaks olema võimalik see kast avada.

Kavandatud meetmed hõlmavad liha, mune, piima ja piimatooteid, puu- ja köögivilju, põllumajanduskultuure, suhkrut ja oliiviõlisektorit. Nad tuginevad olemasolevatele andmekogumissüsteemidele ja -menetlustele, mis on ettevõtjatel ja liikmesriikidel juba olemas ja mida nad kasutavad selleks, et edastada komisjonile turuteavet laiemas ulatuses. Iga liikmesriik vastutab hinna ja turuandmete kogumise eest. Komisjon soovitab liikmesriikidel valida kõige kulutõhusam lähenemisviis ning mitte keskenduda halduskoormuse vähendamiseks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Liikmesriigid edastavad andmed komisjonile, kes omakorda teeb järelevalve kättesaadavaks oma põllumajandusliku toidutööstuse andmeportaalis ja ELi turu seirekeskustes. Liikmesriikide esitatav teave peaks olema täpne ja õigeaegne.

Komisjoni poolt ette nähtud parema õigusloome korra kohaselt avaldatakse ettepanek nüüd neljanädalaseks avalikuks konsultatsiooniks. Seejärel võtab Euroopa Komisjon selle vastu ja see peaks jõustuma kuue kuu pärast.

Taustteave

Komisjon on töötanud õiglasema ja tasakaalustatuma toiduainete tarneahela saavutamise nimel oma ametiaja algusest alates.

2016. aastal asutati põllumajandusturgude töökond, et hinnata põllumajandustootjate rolli toiduainete tarneahelas laiemalt ning anda soovitusi selle tugevdamiseks ja parandamiseks.

Nende soovituste põhjal algatas komisjon 2017. aastal toidutarneahela parandamist käsitleva esialgse ­mõjuhinnangu ja avaliku konsultatsiooni, mis mõlemad hõlmasid kolme elementi: ebaausaid kaubandustavasid, tootjate koostööd ja turu läbipaistvust.

Kogu ELi hõlmav arvamusuuring, mis avaldati 2018. aasta veebruaris, näitab et valdav enamik (88%) vastanutest arvab, et põllumajandustootjate rolli tugevdamine toiduainete tarneahelas on oluline. Suundumuse kinnituseks on asjaolu, et 96% neist, kes osalesid 2017. aasta avalikus konsultatsioonis ühise põllumajanduspoliitika ajakohastamise kohta, nõustus väitega, et põllumajandustootjate positsiooni parandamine väärtusahelas peaks olema ELi ühise põllumajanduspoliitika üks eesmärke.

Komisjon esitas eelmisel aastal ettepaneku keelustada ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas, mille üle kaasseadusandjad hääletasid aprillis 2019. Nende uute eeskirjadega tagatakse 100% Euroopa põllumajandustootjate ning väikeste ja keskmise suurusega tarnijate kaitse ebaausate kaubandustavade vastu toiduainete tarneahelas.

Lisateave

Ettepanek suurendada turu läbipaistvust ELi toiduainete tarneahelas

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi toetust ebaausate kaubandustavade keelustamisele.

IP/19/2629

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar