Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den allmänna dataskyddsförordningen: ett år efter ikraftträdandet

Bryssel den 22 maj 2019

Den 25 maj 2019 har den allmänna dataskyddsförordningen tillämpats i precis ett år. Andrus Ansip, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden, och Věra Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet gör följande uttalande:

– Den 25 maj firar vi årsdagen av ikraftträdandet av den allmänna dataskyddsförordningen, som innehåller EU:s nya dataskyddsbestämmelser. De här genomgripande nya reglerna har inte bara gjort Europa redo för den digitala tidsåldern, utan de har också blivit en global referenspunkt.

Det främsta syftet med reglerna är att stärka enskilda personers ställning och hjälpa dem att få ökad kontroll över sina personuppgifter. Detta är något som redan sker: människor börjar utöva sina nya rättigheter och två tredjedelar av européerna har hört talas om förordningen.

Dessutom drar nu företagen nytta av att ett och samma regelverk gäller i hela EU. De har sett om sitt hus på dataområdet, vilket har ökat datasäkerheten och kundernas förtroende för företagen.

Den allmänna dataskyddsförordningen har gett myndigheterna möjligheter att motverka överträdelser. T.ex. har den nyinrättade Europeiska dataskyddsstyrelsen så här ett år efter att förordningen trädde i kraft registrerat över 400 ärenden med gränsöverskridande dimension runt om i Europa. Detta vittnar om mervärdet av förordningen, eftersom dataskyddet inte stannar vid gränserna.

Den allmänna medvetenheten på området ökar, vilket är ett uppmuntrande tecken. Enligt färsk statistik vet nästan sex av tio personer att det finns en dataskyddsmyndighet i deras hemland. Detta är en stor ökning från 2015 då andelen var fyra av tio personer. Dataskyddsmyndigheterna har en viktig roll att spela för att den allmänna dataskyddsförordningen ska få genomslag ute i medlemsländerna.

Den nya lagen har blivit en lagstadgad standard i Europa och ligger till grund för våra åtgärder på många andra områden. Hållfasta dataskyddsregler bidrar till utformningen av politiken och utvecklingen av tekniken på olika områden, på grundval av människors förtroende, t.ex. artificiell intelligens, utvecklingen av 5G-nätverk och integriteten i samband med val.

Principerna i den allmänna dataskyddsförordningen sprids också till länder utanför Europa. Från Chile till Kenya, via Japan, Brasilien, Sydkorea och Argentina, stiftas nya lagar om integritetsskydd,

som bygger på starka skyddsåtgärder, lagstadgade individuella rättigheter och oberoende tillsynsmyndigheter.En sådan standardhöjning som sker parallellt på olika håll erbjuder nya möjligheter att främja dataflöden som bygger på förtroende och säkerhet.

Den allmänna dataskyddsförordningen har medfört stora förändringar både i och utanför Europa. Efterlevnaden är dock en dynamisk process som kräver tid. En nyckelprioritering för de kommande månaderna är att se till att förordningen tillämpas korrekt och enhetligt i medlemsländerna. Vi uppmanar medlemsländerna att följa förordningen till dess bokstav och anda, så att vi kan skapa en förutsägbar miljö och undvika onödig belastning för de som berörs, särskilt små och medelstora företag. Vi kommer också att fortsätta vårt nära samarbete med Europeiska dataskyddsstyrelsen och nationella dataskyddsmyndigheter samt företag och det civila samhället, för att ta itu med de mest brännande frågorna och underlätta tillämpningen av reglerna.

Bakgrund

Den allmänna dataskyddsförordningen utgörs av ett enda regelverk med en gemensam EU-strategi för skydd av personuppgifter, som är direkt tillämplig i medlemsländerna. Den stärker förtroendet genom ge de enskilda tillbaka kontrollen över sina personuppgifter samtidigt som det fria flödet av personuppgifter garanteras mellan EU:s medlemsländer. Skyddet av personuppgifter är en grundläggande rättighet i Europeiska unionen.

Den allmänna dataskyddsförordningen tillämpas från den 25 maj 2018. Sedan dess har nästan alla medlemsländer anpassat sin nationella lagstiftning mot bakgrund av den nya förordningen. De nationella dataskyddsmyndigheterna ansvarar för att se till att de nya reglerna följs och samordnar nu mer effektivt sina insatser tack vare nya samarbetsformer och Europeiska dataskyddsstyrelsen. De utfärdar riktlinjer för de viktigaste delarna av den allmänna dataskyddsförordningen för att understödja genomförandet av de nya reglerna.

Kommissionen tänker göra en inventering av det första årets tillämpning av den allmänna dataskyddsförordningen vid ett evenemang den 13 juni. I enlighet med en bestämmelse i den allmänna dataskyddsförordningen ska kommissionen år 2020 rapportera om tillämpningen av de nya reglerna.

I dag publiceras de första resultaten från en särskild Eurobarometerundersökning om dataskydd som bygger på synpunkter från över 27 000 personer i hela EU. Europeiska kommissionen tänker offentliggöra hela Eurobarometerundersökningen när förordningen fyller ett år den 13 juni.

Läs mer

IP/19/2610

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar