Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Pirmieji taikymo metai

Briuselis, 2019 m. gegužės 22 d.

2019 m. gegužės 25 d. sukaks metai, kai pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Šia proga už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas ir už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová paskelbė pareiškimą:

„Gegužės 25 d. sueis lygiai metai, kai taikomos naujosios Europos duomenų apsaugos taisyklės – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, gerai žinomas kaip BDAR. Naujosios žaidimo taisyklės ne tik parengė Europą skaitmeniniam amžiui, bet ir tapo atskaitos tašku visa pasauliui.

Pagrindinis šių taisyklių tikslas – suteikti žmonėms daugiau teisių ir galimybių geriau kontroliuoti savo asmens duomenų naudojimą. Tai jau tapo realybe – žmonės pradeda naudotis naujomis savo teisėmis, o apie šį reglamentą žino daugiau kaip du trečdaliai europiečių.

Įmonėms jis taip pat naudingas, nes visoje Sąjungoje dabar taikomos vienodos taisyklės. Jos atliko namų darbus ir apsaugojo duomenų srautus, o dėl to padidėjo duomenų saugumas ir sustiprėjo klientų pasitikėjimas.

BDAR suteikė institucijoms priemones reaguoti į pažeidimus. Pavyzdžiui, per metus nuo reglamento taikymo pradžios naujai įsteigta nauja Europos duomenų apsaugos valdyba visoje Europoje užregistravo daugiau kaip 400 tarpvalstybinių bylų. Tai įrodymas, kad BDAR suteikia papildomos naudos, kad duomenų apsauga nesibaigia ties nacionalinėmis sienomis.

Žmonės dabar vis geriau informuoti, ir tai puiku. Naujausia statistika rodo, kad beveik šeši iš dešimties žmonių žino, kad jų šalyje yra duomenų apsaugos įstaiga. Šis skaičius gerokai išaugo. 2015 m. tai tebuvo keturi iš dešimties. Svarbiausias vaidmuo užtikrinant, kad BDAR duotų konkrečios naudos, tenka duomenų apsaugos institucijoms.

Naujasis teisės aktas tapo europinio reglamentavimo atskaitos tašku, kuris lemia mūsų sprendimus daugelyje kitų sričių. Griežtos duomenų apsaugos taisyklės leidžia plėtoti žmonių pasitikėjimu grindžiamą politiką ir technologijas: dirbtinio intelekto, 5G tinklų ir rinkimų patikimumo užtikrinimo.

BDAR principai pradėti taikyti ir už Europos ribų. Įvairios šalys, kaip antai Čilė, Japonija, Brazilija, Pietų Korėja, Argentina, Kenija, priėmė naujus privatumo apsaugos įstatymus,

kuriais nustatomos tvirtos apsaugos priemonės, individualių teisių užtikrinimas ir įsteigiamos nepriklausomos priežiūros institucijos.Ši didėjanti konvergencija suteikia naujų galimybių užtikrinti pasitikėjimu grindžiamus ir saugius duomenų srautus.

BDAR pakeitė situaciją ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Tačiau atitikties užtikrinimas yra dinamiškas procesas ir neįvyksta akimirksniu. Pagrindinis ateinančių mėnesių prioritetas – užtikrinti tinkamą ir vienodą reglamento įgyvendinimą visose valstybėse narėse. Raginame valstybes nares laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir principų, kad sukurtume nuspėjamą aplinką, o suinteresuotosioms šalims, visų pirma MVĮ, neužkrautume nereikalingos naštos. Be to, toliau glaudžiai bendradarbiausime su Europos duomenų apsaugos valdyba ir nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis, taip pat su įmonėmis ir pilietine visuomene, siekdami spręsti opiausius klausimus ir palengvinti naujų taisyklių įgyvendinimą.“

Pagrindiniai faktai

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – tai bendros taisyklės, kuriomis nustatoma visoje ES vienoda asmens duomenų apsaugos tvarka ir kurios valstybėse narėse taikomas tiesiogiai. Dėl to didėja pasitikėjimas, nes žmonės vėl gali kontroliuoti savo asmens duomenų naudojimą, ir kartu užtikrinamas laisvas asmens duomenų judėjimas tarp ES valstybių narių. Europos Sąjungoje asmens duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių teisių.

BDAR taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d. Per tą laiką beveik visos valstybės narės pritaikė savo nacionalinius teisės aktus atsižvelgdamos į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Nacionalinės duomenų apsaugos institucijos yra atsakingos už naujų taisyklių vykdymo užtikrinimą. Nauji bendradarbiavimo mechanizmai ir Europos duomenų apsaugos valdyba leidžia joms geriau koordinuoti veiksmus. Jos rengia gaires dėl pagrindinių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento aspektų, kad būtų lengviau įgyvendinti naująsias taisykles.

Birželio 13 d. renginyje Komisija įvertins Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo rezultatus. Kaip numatyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, 2020 m. Komisija pateiks naujųjų taisyklių taikymo ataskaitą.

Šiandien skelbiami pirmieji specialiosios „Eurobarometro“ apklausos dėl duomenų apsaugos rezultatai. Jie atspindi daugiau kaip 27 000 žmonių iš visos ES nuomonę. Išsamūs „Eurobarometro“ apklausos rezultatai bus paskelbti reglamento metinių proga organizuojamame renginyje birželio 13 d.

Daugiau informacijos

IP/19/2610

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar