Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Erasmus+ on käännekohta 5 miljoonan eurooppalaisen opiskelijan elämässä

Bryssel 20. toukokuuta 2019

Euroopan komissio julkaisi tänään kaksi uutta riippumatonta tutkimusta, joiden mukaan opiskelijat menestyvät Erasmus+ -ohjelman ansiosta paremmin sekä henkilökohtaisessa elämässään että työelämässä. Lisäksi Erasmus+ tekee yliopistoista innovatiivisempia.

Laajamittaisissa tutkimuksissa saatiin palautetta lähes 77 000 opiskelijalta ja työntekijältä sekä yli 500 organisaatiolta. Tutkimuksissa mitattiin ja analysoitiin Erasmus+ -ohjelman vaikutuksia sen keskeisiin edunsaajiin. Tulokset osoittavat, miten EU:n ohjelma auttaa nuoria eurooppalaisia valmistautumaan uuteen digitaaliseen aikakauteen ja menestymään myöhemmin työelämässä. Lisäksi Erasmus+ edistää yliopistojen innovointivalmiuksia sekä niiden kansainvälistä toimintaa ja mahdollisuuksia vastata työmarkkinoiden tarpeisiin.

Koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja urheilusta vastaava komissaari Tibor Navracsics totesi olevansa vaikuttunut siitä, miten Erasmus+ tuottaa nuorille menestystä moderneilla työmarkkinoilla ja entistä monimuotoisemmassa yhteiskunnassa. ”Olen iloinen siitä, että Erasmus+ -ohjelmaan osallistuminen saa korkeakouluista valmistuneet tarttumaan rohkeammin uusiin haasteisiin, että heillä on paremmat uranäkymät ja että he ovat tietoisempia hyödyistä, joita EU tuo heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Samalla Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvista yliopistoista tulee kansainvälisempiä ja ne pystyvät paremmin vastaamaan työelämän tarpeisiin.”

Tutkimusten keskeisimmät tulokset:

  • Erasmus+ auttaa opiskelijoita ammatinvalinnassa ja työllistymisessä

Yli 70 prosenttia entisistä Erasmus+ -opiskelijoista ilmoittaa ymmärtävänsä ulkomailta palatessaan paremmin, mitä he haluavat tehdä työelämässä. Heidän ulkomaankokemuksensa auttaa heitä myös suuntaamaan opintojaan uudelleen siten, että ne vastaavat paremmin heidän tavoitteitaan. Korkea-asteen koulutuksen vaikutuksia selvittävästä tutkimuksesta käy lisäksi ilmi, että 80 prosenttia oli työllistynyt kolmen kuukauden kuluessa valmistumisesta ja 72 prosenttia katsoi ulkomaankokemuksen auttaneen heitä ensimmäisen työpaikan saamisessa. Yhdeksän kymmenestä Erasmus+ -vaihdossa olleesta ilmoittaa hyödyntävänsä ulkomailla saatuja taitoja ja kokemuksia päivittäisessä työssään. Erasmus+ korjaa osaamisen kohtaanto-ongelmaa keskittymällä yritysten tarvitsemien pehmeiden ja monialaisten taitojen kehittämiseen.

  • Erasmus+ edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta EU:ssa

Lisäksi yli 90 prosenttia Erasmus+ -opiskelijoista parantaa valmiuksiaan työskennellä ja tehdä yhteistyötä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ja tuntee omaavansa eurooppalaisen identiteetin. Vaikutus on voimakkain niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka olivat vähiten vakuuttuneita EU:sta ennen lähtöään opiskelijavaihtoon tai jotka olivat vaihdossa kulttuuriltaan hyvin erilaisessa maassa. Eurooppalainen identiteetti on vahvin Itä-Euroopasta tulevilla Erasmus+ -opiskelijoilla. 

  • Erasmus+ tukee digitalisaatiota ja sosiaalista osallisuutta

Erasmus+ -yhteistyöhankkeiden ansiosta suurin osa osallistuvista yliopistoista on valmistautunut paremmin digitalisaatioon. Uuden teknologian sekä innovatiivisten opetus- ja oppimismenetelmien avulla opiskelijat vahvistavat kansainvälistä yhteistyötään ja parantavat innovointivalmiuksiaan. Erasmus+ -ohjelmaan osallistunut akateeminen opetushenkilöstö on valmiimpi vastaanottamaan kursseilleen yritysten henkilöstöä kuin ne, jotka eivät ole osallistuneet liikkuvuuteen (noin 60 % vs. 40 %). Yli 80 prosenttia akateemisesta opetushenkilöstöstä ilmoittaa, että heidän ulkomaankokemuksensa on johtanut innovatiivisempien opetussuunnitelmien kehittämiseen. Lisäksi kaksi kolmasosaa osallistuvista korkeakouluista katsoi EU:n laajuisten hankkeiden edistävän myös sosiaalista osallisuutta ja syrjimättömyyttä korkea-asteen koulutuksessa.

Tuloksista käy ilmi myös, että entiset Erasmus+ -opiskelijat ovat tyytyväisempiä työhönsä verrattuna niihin, jotka eivät lähteneet ulkomaille. Heidän työuransa ovat myös kansainvälisempiä, ja he työskentelevät lähes kaksi kertaa todennäköisemmin ulkomailla. Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan myös yrittäjyyttä. Neljäsosassa yhteistyöhankkeista annettiin yrittäjyyskoulutusta ja edistettiin yrittäjyyttä. Kolmannes hankkeista auttoi perustamaan spinoff- ja startup -yrityksiä.

Tausta

Vuosina 2014–2018 yli 2 miljoonaa korkeakoulujen opiskelijaa ja työntekijää on osallistunut opiskelu-, harjoittelu- tai opetusjaksoon ulkomailla Erasmus+ -ohjelman kautta. Samana ajanjaksona lähes 1 000:lle korkeakoulujen väliselle Erasmus+ -ohjelman strategiselle kumppanuudelle ja 93:lle yliopistojen ja yritysten väliselle tietoyhteenliittymälle myönnettiin EU-rahoitusta. Yli 40 prosentissa näistä opiskelijat ja korkeakoulujen henkilöstö saivat tulevaisuuteen suuntautuvaa osaamista, joka liittyi ympäristöön ja ilmastonmuutokseen, energiaan ja luonnonvaroihin, digitaalitaitoihin (tieto- ja viestintäteknologia ja digiosaaminen) ja yrittäjyyteen.

Toteutetuissa kahdessa tutkimuksessa (Erasmus+ Higher Education Impact study ja Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships and Knowledge Alliances study) arvioitiin ohjelman vaikutuksia sen kahteen keskeiseen osallistujaryhmään: yksittäisiin henkilöihin ja organisaatioihin.

Ensimmäisessä tutkimuksessa analysoitiin lähes 77 000 vastausta, joista noin 47 000 saatiin Erasmus+ -opiskelijoilta, 12 000 korkeakouluista valmistuneilta entisiltä Erasmus+ -opiskelijoilta ja 10 000 Erasmus+ -ohjelmaan osallistuneilta korkeakoulujen henkilöstön jäseniltä. Toisen tutkimuksen tulokset perustuvat vastauksiin, jotka saatiin 258:ltä Erasmus+ Strategic Partnerships and Knowledge Alliances -rahoitusta vuosina 2014–2016 saaneelta edunsaajalta (edustivat 504 organisaatiota), sekä 26:een yksityiskohtaiseen tapaustutkimukseen.

Lisätietoja

Erasmus+ Higher Education Impact study 

Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships and Knowledge Alliances study

Tietokooste

Erasmus+ -ohjelma

IP/19/2548

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar