Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Erasmus+ programm – viie miljoni Euroopa üliõpilase elu pöördepunkt

Brüssel, 20. mai 2019

Euroopa Komisjon avaldas täna kaks uut sõltumatut uuringut, mis näitavad, et Erasmus+ programmis osalenud üliõpilased on isiklikus ja tööelus edukamad ning programm suurendab ka ülikoolide innovatsioonivõimet.

Need mahukad uuringud põhinevad ligikaudu 77 000 üliõpilaselt ja akadeemiliselt töötajalt ning rohkem kui 500 organisatsioonilt saadud tagasisidel ning nende eesmärk oli hinnata ja analüüsida Erasmus+ mõju selle peamistele toetusesaajatele. Tulemused näitavad, kuidas ELi programm aitab noortel eurooplastel valmistuda uueks digiajastuks ja tulevasel töökohal jõudsalt areneda. Erasmus+ suurendab ka ülikoolide innovatsioonivõimet, osalust rahvusvahelises tegevuses ja suutlikkust vastata tööturu vajadustele.

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics ütles: „On muljetavaldav, kuidas Erasmus+ annab noortele võimaluse kaasaegsel tööturul ja mitmekesises ühiskonnas edukas olla. Mul on hea meel näha, et selle programmi lõpetanud noored on uudsete probleemide lahendamiseks paremini valmis, neil on paremad karjääriväljavaated ning nad on teadlikumad sellest, kuidas EL on neile nende igapäevaelus kasulik. Samal ajal on ka programmis osalevad ülikoolid mitte ainult rahvusvahelisemad, vaid neil on ka paremad võimalused vastata tööturu vajadustele.“

Uuringute peamised tulemused on järgmised.

  • Erasmus+ aitab üliõpilastel alustada soovitud karjääri ja leida töökoha kiiremini

Rohkem kui 70% endistest Erasmus+ üliõpilastest märgivad, et pärast välismaalt naasmist paranes nende ettekujutus sellest, millist tööd nad sooviksid teha. Välismaal saadud kogemused aitasid neil oma õpinguid muuta nii, et need vastaksid paremini nende eesmärkidele. Kõrgharidusele avalduvat mõju käsitleva uuringu kohaselt leidis 80% Erasmus+ üliõpilastest töö õpingute lõpetamisest kolme kuu jooksul ning 72% märkisid, et välismaal saadud kogemused aitasid neil esimest töökohta leida. Kümnest Erasmus+ vilistlasest üheksa kasutab välismaal saadud oskusi ja kogemusi oma töökohal. Erasmus+ vähendab töökohtadel vajatavate oskuste puudust, sest keskendub ettevõtete jaoks oluliste pehmete ja valdkonnaüleste oskuste arendamisele.

  • Erasmus+ suurendab Euroopasse kuulumise tunnet

Rohkem kui 90% Erasmus+ üliõpilastest omandavad oskuse töötada koos eri kultuuridest pärit inimestega ja teha nendega koostööd ning nad tunnevad, et neil on Euroopa identiteet. Kõige suurem mõju oli programmil neile üliõpilastele, kes ei olnud ELi vajalikkuses enne üliõpilasvahetuses osalemist eriti kindlad, ning neile, kes viibisid neile kultuuriliselt kauges riigis. Kõige tugevamalt identifitseerivad end ELiga Ida-Euroopast pärit Erasmus+ üliõpilased. 

  • Erasmus+ toetab üleminekut digitehnoloogiale ja sotsiaalset kaasamist

Erasmus+ koostööprojektid parandavad enamike osalevate ülikoolide valmidust minna üle digitehnoloogiale. Uute tehnoloogiate ning uuenduslike õpetamis- ja õppemeetodite kasutamine aitab suurendada nende rahvusvahelise koostöö ja innovatsioonisuutlikkust. Akadeemilised töötajad, kes töötasid Erasmus+ raames välismaal (ligikaudu 60%), on avatumad ideele kaasata ettevõtjaid oma õppeprogrammidesse kui nende kolleegid, kellel selline kogemus puudub (ligikaudu 40%). Rohkem kui 80% akadeemilistest töötajatest andsid teada, et nende välismaal saadud kogemused on innustanud neid looma uuenduslikumaid õppekavu. Kaks kolmandikku programmis osalevatest ülikoolidest märkis, et ELi-ülesed projektid aitavad kõrgharidussüsteemis sotsiaalset kaasatust suurendada ja vältida diskrimineerimist.

Peale selle on uuringute tulemuste kohaselt Erasmus+ üliõpilased oma töökohaga rohkem rahul kui need, kellel välismaal õppimise kogemus puudub. Ka nende karjäär on rahvusvahelisem ja neil on kaks korda suurem tõenäosus välismaale tööle minna. Erasmus+ toetab ka ettevõtlust. Iga neljas koostööprojekt aitab arendada ettevõtlusalast haridust ja tugevdada ettevõtlust. Kolmandik projektidest aitas kaasa võrse- ja idufirmade loomisele.

Taustteave

Erasmus+ raames õppis, osales koolitusel või õpetas välismaal ajavahemikul 2014–2018 rohkem kui kaks miljonit üliõpilast ja kõrgharidusvaldkonna töötajat. Samal ajal sai ELilt toetust ligikaudu 1000 Erasmus+ raames kõrgharidusasutuste vahel sõlmitud strateegilist partnerlust ning 93 ülikoolide ja ettevõtete vahelist teadmusühendust. Rohkem kui 40% neist korraldasid üliõpilastele ja akadeemilistele töötajatele koolitusi tulevikku suunatud oskuste omandamiseks keskkonna ja kliimamuutuste, energeetika ja ressursside ning digi- (IKT ja digioskused) ja ettevõtlusvaldkonnas.

Kahe uuringu („Erasmus+ mõju kõrgharidusele“ ja „Erasmus+ kõrgharidusvaldkonna strateegilised partnerlused ja teadmusühendused“) käigus hinnati programmi mõju selle kahele peamisele toetusesaajate rühmale ehk üksikisikutele ja organisatsioonidele.

Esimeses uuringus analüüsiti ligikaudu 77 000 vastust, millest ligikaudu 47 000 saadi Erasmus+ üliõpilastelt, 12 000 Erasmus+ kogemusega ülikoolilõpetanutelt ja 10 000 Erasmus+ programmis osalenud töötajatelt. Teise uuringu tulemused põhinevad ajavahemikul 2014–2016 Erasmus+ programmilt toetust saanud 258 strateegilise partnerluse ja teadmusühenduse vastustel (mis esindavad 504 organisatsiooni) ja 26 üksikasjalikul juhtumiuuringul.

Lisateave

Uuring „Erasmus+ mõju kõrgharidusele“ 

Uuring „Erasmus+ kõrgharidusvaldkonna strateegilised partnerlused ja teadmusühendused“

Teabeleht

Erasmus+ programm

IP/19/2548

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar