Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

An Coimisiún Eorpach - Preaseisiúint

In aghaidh trustaí: Tá an Coimisiún ag dul i mbun imscrúdaithe ar chóras chomhroinnte sonraí Insurance Ireland.

An Bhruiséil, an 14 Bealtaine 2019

Tá imscrúdú foirmiúil in aghaidh trustaí curtha ar bun ag an gCoimisiún Eorpach ar Insurance Ireland féachaint le measúnú an bhféadfadh na coinníollacha maidir le rochtain ar a chóras comhroinnte sonraí Insurance Link srian a chur leis an iomaíocht, agus ar an gcaoi sin rialacha AE a shárú.

Deir an Coimisinéir Margrethe Vestager, a bhfuil cúram na hiomaíochta uirthi: “Tá árachas mótair riachtanach do thiománaithe gluaisteáin uile na hEorpa. Tá imscrúdú ar siúl againn féachaint arbh fhéidir gur cuireadh cosc éagórach ar chuideachtaí a raibh a seirbhísí á dtairiscint acu ar mhargadh mótarárachais na hÉireann rochtain a fháil ar chomhroinnt sonraí atá á bainistiú ag Insurance Ireland dá bhallchuideachtaí. D'fhéadfadh sin laghdú a chur ar an rogha polasaithe mótarárachais a bheadh ar fáil ar phraghsanna réasúnta ag tiománaithe na hÉireann.

Is é atá in Insurance Ireland comhlachas a thugann le chéile roinnt ballchuideachtaí atá gníomhach san earnáil árachais in Éirinn. Déanann Insurance Ireland an bunachar sonraí Insurance Link a riar agus a chur ar fáil dá bhallchuideachtaí. Cuireann na ballchuideachtaí sonraí maidir le héilimh árachais chuig an mbunachar sonraí ar bhonn leanúnach.

Is é is cuspóir don chóras iompar éilitheoirí, iompar a d'fhéadfadh a bheith calaoiseach a bhrath níos éasca agus cruinneas na faisnéise a chuireann custaiméirí ionchasacha ar fáil do chuideachtaí árachais agus/nó dá gníomhairí a áirithiú. Ní hé go n-easaontaíonn an Coimisiún go bhféadadh socruithe comhroinnte sonraí rannchuidiú le hiomaíocht éifeachtach.   D'fhéadfadh rochtain ar chomhroinnt sonraí agus rannpháirtíocht soláthraithe seirbhíse inti dul díreach chun leas tomhaltóirí trína áirithiú go mbeidh táirgí níos oiriúnaí agus praghsanna níos iomaíche.

I gcás Insurance Ireland, le himscrúdú an Choimisiúin measúnófar, go háirithe, arbh é an tionchar a bhí ag na coinníollacha a forchuireadh ar na cuideachtaí, a raibh sé beartaithe acu bheith rannpháirteach i mbunachar sonraí Insurance Link agus rochtain a fháil air, iad a chur faoi mhíbhuntáiste iomaíoch ar an margadh mótarárachais in Éirinn i gcomparáid le cuideachtaí a bhfuil rochtain faighte acu ar an mbunachar sonraí cheana.

Más amhlaidh atá cruthú ann chuige sin, d'fhéadfadh go mbeadh na cleachtais atá faoi imscrúdú ina sárú ar rialacha iomaíochta AE, rialacha a chuireann cosc ar an iomaíocht nó srian léi laistigh de Mhargadh Aonair an Aontais nó a dhéanann í a shaobhadh (Airteagal 101 den Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)).

Is de thoradh cigireachtaí a rinneadh ar mhargadh mótarárachais na hÉireann a rinneadh i mí Iúil 2017 atáthar ag cur tús leis an imscrúdú foirmiúil.

Tabharfaidh an Coimisiún tús áite feasta don imscrúdú cuimsitheach. Tús a chur le himscrúdú foirmiúil, ní hionann sin agus réamhbhreithiúnas ar na torthaí.

 

Cúlra

Is é atá in Insurance Ireland comhlachas de ghnólachtaí. Ar na baill tá cuideachtaí agus gníomhairí árachais atá gníomhach san earnáil árachais in Éirinn.

Córas chun sonraí a chomhroinnt a bhfuil gné chómhalartach ann i gcás ina gcuireann, ar a laghad, roinnt de na cuideachtaí sonraí ar fáil, tugtar "comhroinnt sonraí" air sin. Is minic socruithe comhroinnte sonraí ina socruithe ar mhaithe leis an iomaíocht. D'fhéadfadh rochtain ar chomhroinnt sonraí agus rannpháirtíocht soláthraithe seirbhíse inti dul díreach chun leas tomhaltóirí trí iomaíocht éifeachtach sa mhargadh a chumasú. Féadfaidh soláthraithe seirbhíse seirbhísí agus praghsanna níos fearr a thairiscint do thomhaltóirí ach rochtain a fháil ar chomhroinnt sonraí agus bheith rannpháirteach inti. D'fhéadfadh rochtain ar na sonraí i gcomhroinnt sonraí cuidiú le dul isteach éifeachtach sa mhargadh agus ar an gcaoi sin b'fhéidir go dtiocfadh as sin rogha níos fearr seirbhísí agus soláthraithe, rud a rachadh chun leas na dtomhaltóirí.

I gcásanna áirithe, áfach, d'fhéadfadh socruithe comhroinnte sonraí srian a chur leis an iomaíocht. Mar shampla,d'fhéadfadh sin tarlú, i gcás inarb é a thiocfaidh as na coinníollacha maidir le rochtain ar chomhroinnt sonraí agus rannpháirtíocht inti oibreoirí margaidh áirithe a chur faoi mhíbhuntáiste iomaíoch, nó i gcás inarb é an córas comhroinnte sonraí is cúis le hoibreoirí a bheith in ann eolas a chur ar straitéisí margaidh a n-iomaitheoirí.

Ina Threoirlínte maidir le comhar cothrománach, leagann an Coimisiún amach na prionsabail ghinearálta maidir le malartú faisnéise ó thaobh na hiomaíochta de. As seo go ceann roinnt míonna, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar na treoirlínte sin lena áirithiú go leanfar leis an treoir sin d'uirlisí a chur ar fáil d'oibreoirí sa mhargadh, uirlisí lenar féidir leo measúnú a dhéanamh ar a gcomhaontuithe comhair. Rachaidh an Rialachán Blocdhíolúine um Thaighde agus Forbairt agus an Rialachán Blocdhíolúine um Speisialtóireacht in éag go luath agus is sa chomhthéacs sin a dhéanfar an t-athbhreithniú.

 

Eolas cúlra ar imscrúduithe in aghaidh trustaí

Cuireann Airteagal 101 den CFAE cosc ar chomhaontuithe agus cinntí frithiomaíocha a dhéanann comhlachais de ghnóthais agus a chuireann cosc ar an iomaíocht nó srian léi laistigh de Mhargadh Aonair an Aontais nó a dhéanann í a shaobhadh. Déantar cur chun feidhme na forála sin a shainiú sa Rialachán in aghaidh Trustaí (Rialachán Uimh. 1/2003 ón gComhairle), ar féidir a chur i bhfeidhm ag na húdaráis iomaíochta náisiúnta freisin.

Le hAirteagal 11(6) den Rialachán in aghaidh Trustaí, foráiltear i gcás ina dtionscnaíonn an Coimisiún imeachtaí go mbainfidh sin d'údaráis na mBallstát a n-inniúlacht chun rialacha iomaíochta AE a chur i bhfeidhm maidir leis na cleachtais i gceist. Le hAirteagal 16(1) foráiltear thairis sin nach nglacfaidh cúirteanna náisiúnta cinntí a thiocfadh salach ar chinneadh a bheadh i gceist ag an gCoimisiún i dtaca le himeachtaí atá tionscanta aige.

Tá fógra tugtha ag an gCoimisiún do Insurance Ireland agus d'údaráis iomaíochta na mBallstát go bhfuil imeachtaí tionscanta aige sa chás sin.

Níl aon spriocdháta dlí ann i dtaca le deireadh a chur le himscrúdú in aghaidh trustaí. Braitheann fad imscrúdaithe in aghaidh trustaí ar roinnt cúinsí, lena n-áirítear castacht an cháis, an méid a gcomhoibríonn na gnóthais i gceist leis an gCoimisiún agus feidhmiú na gceart cosanta.

Cuirfear tuilleadh faisnéise faoin imscrúdú ar fáil ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht Iomaíochta an Choimisiúin, i gclár poiblí na gcásanna faoin gcásuimhir AT.40511.

IP/19/2509

Sonraí teagmhála do na meáin

Ceisteanna ón bpobal: Europe Direct ar an bhfón 00 800 67 89 10 11 nó trí ríomhphost


Side Bar