Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s medborgarinitiativ – kommissionen registrerar initiativet ”Rädda bina!”

Bryssel den 15 maj 2019

EU-kommissionen beslutade i dag att registrera det europeiska medborgarinitiativet ”Rädda bina!Skydd av biologisk mångfald och bättre livsmiljöer för insekter i Europa”. Initiativets organisatörer uppmanar kommissionen att anta lagstiftning för att bevara och förbättra livsmiljöerna för insekter som indikatorer på en oskadad miljö.

Enligt initiativet ska insatser för biologisk mångfald vara ett övergripande mål för den gemensamma jordbrukspolitiken. Man vill kraftigt minska användningen av bekämpningsmedel, förbjuda skadliga bekämpningsmedel utan undantag och reformera kriterierna för stödberättigande. Man vill också främja den strukturella mångfalden i jordbrukslandskapet, effektivt minska halten näringsämnen och inrätta bevarandeområden (t.ex. Natura 2000), intensifiera forskning och övervakning och förbättra utbildningen.

Enligt fördragen kan EU vidta åtgärder för den inre marknaden och jordbrukspolitiken och för att skydda folkhälsan och miljön. Kommissionen anser därför att initiativet uppfyller de rättsliga kraven och har beslutat att registrera det. Kommissionen har dock inte analyserat initiativets innehåll.

Initiativet registreras den 27 maj 2019. Därefter har organisatörerna ett år på sig att samla in underskrifter. Om initiativet på ett år får en miljon underskrifter från minst sju EU-länder ska kommissionen inom tre månader ta ställning till om den ska vidta åtgärder eller inte. Kommissionen ska i bägge fallen motivera sitt beslut.

Bakgrund

Medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget. I april 2012 trädde förordningen om medborgarinitiativet i kraft och medborgarna har sedan dess kunnat påverka EU:s politiska dagordning genom initiativet. Som en del av kommissionsordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen lade kommissionen under 2017 fram förslag om ändringar av medborgarinitiativet för att göra det lättare att driva och stödja initiativ.

I december 2018 enades Europaparlamentet och rådet om de nya reglerna som börjar gälla den 1 januari 2020. Men förfarandet har redan förenklats och organisatörerna kan få hjälp via en samarbetsplattform. Det har lett till 14 % fler registrerade medborgarinitiativ (34 registreringar under den här kommissionens mandatperiod jämfört med 28 under den tidigare) och 80 % färre avslag (bara 4 initiativ har fått avslag på sin registreringsansökan jämfört med 20 under den tidigare kommissionens mandatperiod).

Ett medborgarinitiativ uppmanar kommissionen att föreslå en rättsakt på områden där den har befogenhet. När initiativet formellt har registrerats krävs det en miljon underskrifter från minst en fjärdedel av EU-länderna för att kommissionen ska ta ställning till förslaget.

Initiativet får inte uppenbart falla utanför kommissionens befogenheter att föreslå lagar. Det får inte heller vara uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande eller strida mot EU:s värderingar.

Läs mer

Förslaget till medborgarinitiativ (läggs ut den 27 mars)

Medborgarinitiativ som du kan skriva på

Webbplats om EU:s medborgarinitiativ

Förordningen om medborgarinitiativet

 

 

IP/19/2472

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar