Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ühtsuses peitub jõud: Euroopa Liidu liidrid vaatavad Sibiu tippkohtumisel ühiselt tulevikku

Brüssel, 7. mai 2019

9. mail 2019 kohtuvad Euroopa Liidu liidrid Sibius. Sellele kohtumisele andis tõuke Euroopa Komisjoni president Juncker oma 2017. aasta kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta, milles soovitas arutada ELi järgmist strateegilist tegevuskava aastateks 2019–2024.

Kavas on vahetada arvamusi ELi eelolevate aastate ülesannete ja prioriteetide kohta. Praeguse tegevuskava kiitis Euroopa Ülemkogu heaks 2014. aasta juunis. See sisaldab Junckeri juhitava komisjoni 10 poliitilist prioriteeti. Viis aastat hiljem võib tõdeda, et nende prioriteetide järgimiseks tehtud pingutused on andnud kodanikele käegakatsutavaid tulemusi, hoolimata ettenägematutest raskustest, mis on sellel teel ette tulnud ja mis ka edaspidi liidule raskeid katsumusi põhjustavad. Tuginedes eelmisel nädalal esitatud poliitikasoovitustele selle kohta, kuidas kujundada Euroopa tulevikku, vaatab komisjon täna tagasi möödunud viie aasta saavutustele.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker: „Ametisse asudes ütlesin, et nüüd on viimane võimalus näidata eurooplastele, et Euroopa Liit töötab nende heaks. Viimased viis aastat olen väsimatult töötanud antud lubaduste täitmiseks. Mõnes valdkonnas oleme suutnud ootusi ületada, mõnes teises seevastu oleks veel mõndagi teha, aga usun, et oleme alati tegutsenud seal, kus see on olnud kõige olulisem. Nüüd peab EL vaatama tulevikku, õppima oma kogemustest ja viima saavutatut edasi. Peame olema ambitsioonikamad ja rohkem keskendunud kui eales varem.“

Head tulemused

Junckeri komisjoni 10 prioriteedi raames keskenduti teemadele, mis on eurooplastele kõige olulisemad: töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute taastamine, sotsiaalse õigluse tugevdamine, rände haldamine, julgeolekuohtude leevendamine, digiülemineku ja energiasüsteemi ümberkujundamise võimaluste ärakasutamine, ELi muutmine ülemaailmselt tugevamaks ning läbipaistvuse ja demokraatliku legitiimsuse tugevdamine.

2018. aasta suveks oli Junckeri komisjon esitanud kõik seadusandlikud ettepanekud, mida ta ametiaja alguses oli lubanud teha. Komisjon tegi kokku 471 uut seadusandlikku ettepanekut ja võttis üle veel 44 ettepanekut, mille olid esitanud eelmised komisjonid. Neist 348 ettepanekut on Euroopa Parlamendi ja nõukogu praegune koosseis juba vastu võtnud või nende suhtes kokkuleppe saavutanud.

Täna avaldas komisjon 20 teabelehte, mis näitavad, kuidas on ELil õnnestunud 2014. aastal Euroopa Ülemkogu strateegilises tegevuskavas ja Junckeri komisjoni 10 poliitilises prioriteedis võetud kohustused täita.

Vaatame tulevikku

Eelmisel nädalal esitas Euroopa Komisjon rea poliitikasoovitusi selle kohta, kuidas Euroopa saab kujundada oma tulevikku üha rohkemate jõukeskustega ja aina ebakindlamaks muutuvas maailmas. Komisjon soovitas keskenduda ELi 2019.–2024. aasta strateegilises tegevuskavas viiele olulisele teemale:

  • kaitsev Euroopa, sest rahus peitub tänapäeval jõud;
  • konkurentsivõimeline Euroopa, mis investeerib tulevikutehnoloogiasse ja toetab oma suurimaid väärtusi: ühtset turgu, tööstust ja ühisraha;
  • õiglane Euroopa, mis säilitab kaasaja maailmas oma põhimõtted, nagu võrdsus, õigusriik ja sotsiaalne õiglus;
  • kestlik Euroopa, mis on kestliku arengu edendaja ja kliimamuutuste vastu võitlejana teistele eeskujuks;
  • ning mõjukas Euroopa, mis püüab alal hoida ja ajakohastada reeglitel põhinevat süsteemi, mis on meid kaua aega nõnda hästi teeninud.

 23.–26. mail 2019 toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste ja neile järgneva ELi institutsioonide poliitilise juhtkonna vahetumise eel on EL-27 liidrite Sibiu kohtumisel võimalik nimetatud teemadele tuginedes kindlaks määrata uued ELi poliitilised sihid ja prioriteedid.

Sibius 9. mail 2019 toimuval EL-27 riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikul kohtumisel esindab Euroopa Komisjoni president Juncker. Enne seda osaleb ta koos Rumeenia presidendi Iohannisega dialoogil kodanikega, mis toimub 8. mail 2019 kl 18.00.

Komisjoni volinikud Marianne Thyssen ja Tibor Navracsics on samuti Rumeenias Sibius, et avada noorteüritus „Let's shape the future of Europe together!“ („Kujundame koos Euroopa tulevikku!“) ja osaleda fotovõistluse #MySocialEurope (Minu sotsiaalne Euroopa) auhinnatseremoonial. Tibor Navracsics annab üle auhinnad ka fotovõistluse „My magical European Solidarity Corps moment“ („Minu maagiline Euroopa solidaarsuskorpuse moment“) raames iga kuu väljakuulutatavatele võitjatele.

Taustteave

Viis aastat tagasi pani Euroopa Ülemkogu paika liidu üldise strateegilise tegevuskava muutuste aegadel. Selle edasiarendusena sõnastati president Junckeri 10 poliitilist prioriteeti, mis töötati välja tema valimiskampaania jooksul, suheldes liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga. Sellest ajast saadik on Junckeri komisjon saavutanud oma strateegilise tegevuskava täitmisel häid tulemusi.

Nüüd vajab EL järgmiseks poliitiliseks tsükliks uusi, ambitsioonikaid, realistlikke ja konkreetseid eesmärke.

2017. aasta märtsis, Rooma lepingute 60. aastapäeva eel avaldas komisjon valge raamatu Euroopa tuleviku kohta. Selles esitati 27 liikmega liidu tuleviku viis võimalikku stsenaariumit ja algatati ulatuslik arutelu Euroopa tuleviku üle. See võib nüüd olla aluseks järgmise strateegilise tegevuskava peamiste poliitiliste prioriteetide paikapanemisel. Komisjoni esindajad on võtnud osa peaaegu 1600st kodanikega peetud dialoogist ja konsultatsioonist.

Oma 2017. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus tutvustas president Juncker tegevuskava, mis sisaldab peamisi samme ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma liidu saavutamiseks. Seejärel kohtusid liikmesriikide juhid Tallinnas ja leppisid kõnele tuginedes kokku juhtide tegevuskavas, mis sisaldab loetelu kõige pakilisematest probleemidest ja väljakutsetest, millele tuleks enne 2019. aastal toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi lahendused leida.

9. mail 2019 kohtuvad ELi riigijuhid Rumeenias Sibius, kus nad peaksid selle protsessi haripunktina taas kinnitama oma tahet kujundada EL, mis tegeleb inimeste jaoks tõeliselt oluliste küsimustega. Nad arutavad meie liidu poliitilisi pürgimusi ja valmistavad ette järgmise viie aasta strateegilise tegevuskava.

Lisateave

Teabelehed komisjoni 10 prioriteedi kohta:

Komisjoni panus 2019.–2024. aasta strateegilisse tegevuskavasse

Meediale Sibiu tippkohtumise kohta jagatav teave

 

 

IP/19/2392

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar