Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En överväldigande majoritet av människorna i EU oroar sig för förlusten av biologisk mångfald och vill att EU ska göra mer för att skydda naturen

Bryssel den 6 maj 2019

Enligt en ny Eurobarometerundersökning känner européerna allt större oro för hur naturen mår. En överväldigande majoritet – 96 % av de över 27 000 tillfrågade – menar att vi har ett ansvar för att skydda naturen och att detta är viktigt för att motverka klimatförändringen.

Eurobarometerundersökningen visar att människor generellt är alltmer medvetna om vad biologisk mångfald betyder, hur viktig den är, vad som hotar den och hur man kan skydda den. Opinionen ligger i linje med målen för EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020, som ska stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och med målen i EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, som är grundbultarna i EU:s naturskyddsarbete. Undersökningen föregår den första globala rapporten om situationen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som senare i dag kommer att presenteras av den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES).

– Den senaste Eurobarometerundersökningen om biologisk mångfald visar tydligt tre saker, säger miljökommissionär Karmenu Vella. Människor i EU bryr sig verkligen om naturen, de inser att klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald är två sidor av samma mynt och de förväntar sig att EU gör något för att skydda naturen. Senare i dag kommer IPBES att lägga fram tillförlitliga vetenskapliga rön i en rapport som tillsammans med undersökningens resultat ger kommissionen både en skyldighet och ett mandat att arbeta för en kraftfull global överenskommelse om naturen och människan 2020.

Här är huvuddragen i den nya Eurobarometerundersökningen om biologisk mångfald:

Kunskapen om begreppet biologisk mångfald har ökat. Över 70 % av de tillfrågade i EU har hört talas om biologisk mångfald.

Förorening av luft, mark och vatten samt katastrofer orsakade av människan och klimatförändringen ses som de största hoten mot den biologiska mångfalden. Allt fler, men inte alla, inser att överfiske och ett intensivt lant- och skogsbruk är de absolut viktigaste orsakerna till förlusten av biologisk mångfald.

Sedan den förra Eurobarometerundersökningen om biologisk mångfald gjordes 2015 har allmänhetens förståelse för den biologiska mångfaldens betydelse för människan ökat. De flesta anser att vi har ett ansvar att skydda miljön (96 %), och att det är viktigt för att motverka klimatförändringen (95 %). Det är också betydligt fler som anser att den biologiska mångfalden är oumbärlig för livsmedels-, bränsle och läkemedelsproduktionen (91 %) och som tycker att den biologiska mångfalden och en livskraftig natur är viktiga för den ekonomiska utvecklingen på lång sikt (92 %).

De flesta EU-invånare vill inte ha ekonomisk utveckling till priset av att naturen i skyddade områden förstörs eller skadas. Minst två tredjedelar av alla som svarade anser att naturskyddsområden som Natura 2000 är mycket viktiga för att skydda hotade djur och växter (71 %), förhindra förstörelsen av värdefulla naturområden på land och till havs (68 %) och bevara naturens roll när det gäller att ge oss mat, ren luft och rent vatten (67 %).

De flesta EU-invånare tycker att åtgärder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster bör vidtas på EU-nivå. EU:s viktigaste insatser bör vara att återställa natur och biologisk mångfald för att kompensera för skador och att bättre informera människor om den biologiska mångfaldens betydelse.

Bakgrund

Undersökningen genomfördes i EU:s 28 medlemsländer den 4–20 december 2018. Totalt 27 643 personer från olika samhälls- och befolkningsgrupper intervjuades personligen på sitt modersmål i hemlandet.

Detta är den senaste undersökningen om européernas syn på biologisk mångfald. Syftet med undersökningen var att ta reda på vad människor vet och tycker om den biologiska mångfalden och naturen. Man jämför också trenderna med en tidigare undersökning på samma tema, som publicerades i oktober 2015 (särskild Eurobarometerundersökning 436). Syftet med den aktuella undersökningen var att ta reda på hur väl människor känner till begreppet biologisk mångfald, vad de ser som de största hoten mot biologisk mångfald, varför man bör stoppa förlusten av biologisk mångfald, vad EU ska göra och vad man vet och tycker om Natura 2000-nätet, naturskyddsområden och skadlig exploatering.

Eurobarometerresultaten kommer i rättan tid, nu när förlusten av biologisk mångfald får stor medial uppmärksamhet och står högt på den internationella politiska agendan. På sin konferens i Paris kommer IPBES-plattformen att lägga fram en första global rapport om situationen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Där presenteras tillförlitliga vetenskapliga rön om tillståndet för världens biologiska mångfald och vad människan kan göra för att undvika en ekologisk kris. Dessutom träffas G7-ländernas miljöministrar i Metz i dag för att anta en stadga om biologisk mångfald och därigenom stärka sitt politiska engagemang för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och bana väg för en kraftfull global överenskommelse om naturen och människan 2020 på nästa internationella konferens inom FN:s konvention om biologisk mångfald.

Mer information

Eurobarometerundersökning

IPBES rapport om biologisk mångfald – pressmeddelande

IP/19/2360

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar