Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Lielum liela daļa Eiropas iedzīvotāju raizējas par bioloģiskās daudzveidības zudumu un atbalsta enerģiskāku ES rīcību dabas aizsardzības nolūkā

Briselē, 2019. gada 6. maijā

Jauna aptauja liecina, ka Eiropas iedzīvotāji arvien vairāk raizējas par dabas stāvokli. Pārliecinošā vienprātībā 96 % no vairāk nekā 27 000 aptaujāto iedzīvotāju norādījuši, ka dabas aizsardzība ir sabiedrības pienākums un ka tai ir būtiska nozīme arī klimata pārmaiņu apturēšanas kontekstā.

Eirobarometra aptaujas rezultāti rāda, ka arvien vairāk iedzīvotāju zina, kas ir bioloģiskā daudzveidība, cik tā ir svarīga, kas to apdraud un kā to aizsargāt. Iedzīvotāju viedoklis saskan ar mērķiem, kas izvirzīti ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam, proti, apturēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu izzušanu, un ar mērķiem, kuri izvirzīti ES Putnu direktīvā un Dzīvotņu direktīvā, kas ir ES dabas aizsardzības politikas pamatu pamats. Eirobarometra aptaujas rezultāti publicēti pirms pirmā vispasaules novērtējuma par dabas stāvokli un cilvēces vietu tajā, ar ko vēlāk šodien iepazīstinās Starpvaldību zinātnes un politikas platforma bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā (IPBES).

ES vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella sacīja: “Eirobarometra jaunākā aptauja par bioloģisko daudzveidību skaidri parāda trīs lietas: Eiropas iedzīvotājiem patiesi rūp daba un bioloģiskā daudzveidība, viņi apzinās, ka klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības zudums ir vienas monētas divas puses, un sagaida, ka ES rīkosies, lai nosargātu dabu. Aptaujas rezultāti kopā ar stabiliem zinātniskiem pierādījumiem, ar ko vēlāk šodien nāks klajā IPBES, Eiropas Komisijai uzliek pienākumu un piešķir pilnvaras strādāt pie tā, lai 2020. gadā tiktu panākta spēcīga vispasaules vienošanās dabas un cilvēku labā.

Eirobarometra jaunā aptauja par bioloģisko daudzveidību aptver vairākus galvenos elementus.

Termina “bioloģiskā daudzveidība” atpazīstamība ir palielinājusies – vairāk nekā 70 % Eiropas iedzīvotāju apgalvo, ka ir saskārušies ar šo jēdzienu.

Par lielākajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem tiek uzskatīts gaisa, augsnes un ūdens piesārņojums, cilvēka izraisītas katastrofas un klimata pārmaiņas. Paši svarīgākie bioloģiskās daudzveidības zuduma izraisītāji – intensīva lauksaimniecība, intensīva mežsaimniecība un pārzveja – arvien lielākā mērā, lai gan vēl ne visā pilnībā, tiek atzīti par lielākajiem draudiem bioloģiskajai daudzveidībai.

Kopš iepriekšējās, 2015. gadā notikušās, Eirobarometra aptaujas par bioloģisko daudzveidību iedzīvotāju izpratne par bioloģiskās daudzveidības nozīmību cilvēcei ir palielinājusies. Lielākā daļa iedzīvotāju apzinās, ka sabiedrībai ir pienākums rūpēties par dabu (96 %) un ka rūpēm par dabu ir būtiska nozīme klimata pārmaiņu apkarošanā (95 %). Turklāt ievērojami vairāk respondentu pilnībā piekrīt, ka bioloģiskā daudzveidība ir absolūti nepieciešama pārtikas, degvielas un zāļu ražošanai (91 %), un uzskata, ka bioloģiskā daudzveidība un veselīga daba ir svarīgi ilgtermiņa ekonomiskās attīstības faktori (92 %).

Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju nevēlas, lai daba aizsargājamajās teritorijās ciestu vai tiktu iznīcināta ekonomiskās attīstības vārdā. Vismaz divas trešdaļas respondentu uzskata, ka aizsargājamās dabas teritorijas, tādas kā Natura 2000, būtiski palīdz aizsargāt apdraudētos dzīvniekus un augus (71 %), nepieļaut vērtīgu sauszemes un jūras dabas teritoriju iznīcināšanu (68 %) un saglabāt dabas lomu pārtikas, tīra gaisa un ūdens nodrošināšanā (67 %).

Vairums iedzīvotāju domā, ka pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā jāveic ES līmenī. Respondenti norāda, ka svarīgākā rīcība, kas ES jāveic bioloģiskās daudzveidības aizsardzības nolūkā, ir atjaunot dabu un bioloģisko daudzveidību, lai kompensētu jau nodarīto kaitējumu, un labāk informēt iedzīvotājus par bioloģiskās daudzveidības svarīgumu.

Konteksts

Šī aptauja 28 ES dalībvalstīs norisinājās 2018. gada 4.–20. decembrī. Klātienes sarunā dzimtajā valodā tika iztaujāti 27 643 respondenti no dažādām sociālajām un demogrāfiskajām grupām.

Jaunākā aptauja “Eiropas iedzīvotāju attieksme pret bioloģisko daudzveidību” bija iecerēta, lai izpētītu Eiropas iedzīvotāju informētību un uzskatus par bioloģisko daudzveidību un dabu. Iepriekšējā aptauja par šiem pašiem jautājumiem tika publicēta 2015. gada oktobrī (Eirobarometra speciālaptauja 436), un pašreizējā ziņojumā ir salīdzinātas tagadējās un 2015. gada aptaujas uzrādītās tendences. Šīs aptaujas uzdevums bija izpētīt termina “bioloģiskā daudzveidība” atpazīstamību, priekšstatus par lielākajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem, priekšstatus par iemesliem, kuru dēļ bioloģiskās daudzveidības zudums būtu jāaptur, uzskatus par to, kas ES būtu jādara, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības zudumu, informētību par Natura 2000 tīklu, viedokļus par aizsargājamo dabas teritoriju svarīgumu un attieksmi pret attīstību, kas šīm teritorijām varētu kaitēt.

Eirobarometra aptaujas rezultāti publicēti īstajā brīdī, kad bioloģiskās daudzveidības zudums ir piesaistījis pasaules mediju uzmanību un ieņem arvien nozīmīgāku vietu starptautiskajā politiskajā darbakārtībā. Pirmais vispasaules bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu novērtējums, ar kuru grasās iepazīstināt Starpvaldību zinātnes un politikas platforma bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā (IPBES), nodrošina stabilus zinātniskos pierādījumus par pasaules bioloģiskās daudzveidības stāvokli un cilvēces iespējām nepieļaut ekoloģisku krīzi. Šodien G7 valstu vides ministru sanāksmē Mecā tiks pieņemta Mecas harta par bioloģisko daudzveidību, kas stiprinās politisko apņemšanos apturēt bioloģiskās daudzveidības zudumu un nodrošinās iespēju nākamajā starptautiskajā bioloģiskās daudzveidības konferencē, kas ANO Bioloģiskās daudzveidības konvencijas satvarā notiks 2020. gadā, noslēgt spēcīgu vispasaules vienošanos dabas un cilvēku labā.

Plašāka informācija

Eirobarometra aptauja

Paziņojums presei par IPBES veikto vispasaules bioloģiskās daudzveidības novērtējumu

IP/19/2360

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar