Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Didžioji dauguma europiečių nerimauja dėl biologinės įvairovės nykimo ir pritaria aktyvesniems ES gamtosaugos veiksmams

Briuselis, 2019 m. gegužės 6 d.

Naujo tyrimo duomenimis, europiečiai vis labiau nerimauja dėl gamtinės aplinkos būklės. Apklausus daugiau kaip 27 000 piliečių paaiškėjo, kad labai didelė dauguma (96 proc.) mano, jog saugoti gamtą yra mūsų pareiga ir kad tai labai svarbu kovojant su klimato kaita.

„Eurobarometro“ apklausa atskleidė, kad apskritai žmonių informuotumas apie biologinės įvairovės reikšmę, svarbą, jai kylančias grėsmes ir jos apsaugos priemones didėja. Piliečių nuomonės atitinka ES biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. tikslus sustabdyti biologinės įvairovės bei ekosisteminių paslaugų nykimą ir kertinių ES gamtos apsaugos politikos dokumentų – Paukščių ir Buveinių direktyvų – tikslus. Ši „Eurobarometro“ apklausa surengta dar prieš gamtos būklės ir su ja susijusio žmonijos vaidmens vertinimą, kurį šiandien paskelbė Tarpvyriausybinė mokslinė politinė biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platforma (IPBES).

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella sakė: Naujausia „Eurobarometro“ atlikta apklausa apie biologinę įvairovę aiškiai parodo tris dalykus: pirma – europiečiams nuoširdžiai rūpi gamta ir biologinė įvairovė; antra – jie pripažįsta, kad klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimas yra dvi to paties medalio pusės ir trečia – jie tikisi, kad ES imsis veiksmų gamtai apsaugoti. Atsižvelgiant į rimtus mokslinius argumentus, kuriuos šiandien pateiks IPBES, aišku, kad Komisija ne tik gali, bet ir privalo dėti pastangas, kad 2020 m. būtų sudarytas rimtas pasaulinis susitarimas dėl gamtos ir žmonių.“

Pagrindiniai naujos „Eurobarometro“ apklausos apie biologinę įvairovę elementai:

Sąvoką „biologinė įvairovė“ yra girdėję daugiau žmonių – per 70 proc. apklaustų europiečių.

Didžiausiomis grėsmėmis biologinei įvairovei laikoma oro, dirvožemio ir vandens tarša, žmogaus sukeltos katastrofos ir klimato kaita. Tačiau apie tai, kad daug svarbesni biologinės įvairovės nykimo veiksniai yra intensyvus ūkininkavimas, intensyvus miško kirtimas ir peržvejojimas žinoma nepakankamai, nors ir daugiau nei anksčiau.

Palyginti su ankstesne 2015 m. „Eurobarometro“ apklausa dėl biologinės įvairovės, piliečių supratimas apie biologinės įvairovės svarbą padidėjo. Labai didelė piliečių dauguma mano, jog saugoti gamtą yra mūsų pareiga (96 proc.) ir kad tai labai svarbu kovojant su klimato kaita (95 proc.). Taip pat labai padaugėjo tų, kurie neabejoja, kad biologinė įvairovė yra būtina maisto, kuro ir vaistų gamybai (91 proc.), ir tų, kurie mano, kad biologinė įvairovė ir sveika gamta yra svarbios ilgalaikiam ekonominiam vystymuisi (92 proc.).

Dauguma europiečių nenori, kad siekiant ekonominės plėtros saugomose teritorijose būtų suniokota gamta arba padaryta jai žalos. Bent du trečdaliai respondentų mano, kad gamtos apsaugos teritorijos, pavyzdžiui, „Natura 2000“, yra labai svarbios siekiant apsaugoti nykstančius gyvūnus ir augalus (71 proc.), išvengti vertingų sausumos ir jūrų teritorijų naikinimo (68 proc.) ir užsitikrinti gamtos teikiamą maistą, švarų orą ir vandenį (67 proc.).

Daugelis piliečių mano, kad biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų išsaugojimo veiksmų reikia imtis ES lygmeniu. Respondentų teigimu, svarbiausi biologinės įvairovės išsaugojimo ES veiksmai – atkurti gamtą ir biologinę įvairovę, atitaisyti padarytą žalą ir geriau informuoti piliečius apie biologinės įvairovės svarbą.

Pagrindiniai faktai

Ši apklausa atlikta 2018 m. gruodžio 4–20 d. 28 ES valstybėse narėse. 27 643 skirtingų socialinių ir demografinių grupių respondentai apklausti tiesiogiai namuose savo gimtąja kalba.

Naujausiu tyrimu „Europiečių požiūris į biologinę įvairovę“ siekta išsiaiškinti, kiek europiečiai žino ir ką mano apie biologinę įvairovę ir gamtą. Panašus tyrimas buvo atliktas ir anksčiau (EB 436, paskelbtas 2015 m. spalio mėn.), tad šioje ataskaitoje pateikiamos naujausią tyrimą lyginant su 2015 m. tyrimu matomos tendencijos. Tyrimu siekta išsiaiškinti, ar piliečiams žinoma biologinės įvairovės sąvoka; kas laikoma didžiausiomis grėsmėmis biologinei įvairovei; kas, apklaustųjų manymu, galėtų sustabdyti biologinės įvairovės nykimą; ką ES turėtų daryti, kad sustabdytų biologinės įvairovės nykimą; kiek žmonės informuoti apie tinklą „Natura 2000“, kurios gamtos sritys laikomos labiausiai saugotinomis ir koks žmonių požiūris į veiksnius, galinčius toms sritims pakenkti.

„Eurobarometro“ rezultatai gauti lemiamu momentu, kai biologinės įvairovės nykimo klausimas yra užkariavęs pasaulio žiniasklaidos dėmesį ir tampa vis aktualesniu tarptautinės politinės darbotvarkės klausimu. Tarpvyriausybinė mokslinė politinė biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platforma (IPBES) rengiasi paskelbti pirmąjį visuotinį biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų vertinimą, suteiksiantį patikimų mokslinių duomenų apie pasaulio biologinės įvairovės būklę ir žmonijos galimybes išvengti ekologinės krizės. Taip pat šiandien Mece (Prancūzija) vykstančiame Didžiojo Septyneto aplinkos ministrų susitikime bus priimta Meco chartija dėl biologinės įvairovės. Taip bus sustiprintas politinis įsipareigojimas sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir siekti, kad kitoje pagal JT biologinės įvairovės konvenciją 2020 m. rengiamoje tarptautinėje biologinės įvairovės konferencijoje būtų priimtas rimtas pasaulinis susitarimas dėl gamtos ir žmonių.

Daugiau informacijos

„Eurobarometro“ apklausa

IPBES pranešimas spaudai apie pasaulinį biologinės įveirovės vertinimą

IP/19/2360

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar