Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Langt de fleste europæere er bekymrede over biodiversitetstab og støtter en styrket EU-indsats for at beskytte naturen

Bruxelles, den 6. maj 2019

Ifølge en ny undersøgelse er europæerne i stigende grad bekymrede over naturens tilstand. Med en overvældende konsensus sagde 96 % af de mere end 27 000 borgere, der blev adspurgt, at vi har et ansvar for at beskytte naturen, og at dette også er vigtigt for at kunne håndtere klimaændringerne.

Af Eurobarometerundersøgelsen fremgår det, at der er en øget bevidsthed om betydningen og vigtigheden af biodiversitet, trusler mod den og tiltag til beskyttelse af den. Borgernes holdninger er i overensstemmelse med målene for EU's biodiversitetsstrategi frem mod 2020, der tager sigte på at standse tabet af biodiversitet og økosystemtjenesten, og med målene i EU's fugle- og habitatdirektiv, som udgør rygraden i EU's miljøbeskyttelsespolitik. Eurobarometerundersøgelsen kommer forud for den første globale vurdering af naturens tilstand og menneskers plads i den, der lanceres af Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og Økosystemydelser (IPBES) senere i dag.

EU-kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella udtaler: "Af den seneste Eurobarometerundersøgelse om biodiversitet fremgår der klart tre ting: Europæerne bekymrer sig meget om natur og biodiversitet, de anerkender klimaændringer og biodiversitetstab som to sider af samme sag, og de forventer, at EU gør en indsats for at beskytte naturen. Senere idag fremlægger IPBES et solidt videnskabeligt belæg, , og Kommission har både pligt og mandat til at arbejde frem mod en stærk global aftale for natur og mennesker i 2020."

Hovedelementerne i denne nye Eurobarometerundersøgelse om biodiversitet omfatter:

Kendskabet til begrebet "biodiversitet" er øget. Mere end 70 % af europæerne siger, at de har hørt om det.

De største trusler mod biodiversitet er luft-, jord- og vandforurening, menneskeskabte katastrofer og klimaændringer. Intensivt landbrug, intensivt skovbrug og overfiskning, der er langt de vigtigste årsager til biodiversitetstab, anerkendes i stigende grad, men ikke fuldt ud, som større trusler mod biodiversitet.

Siden det sidste Eurobarometer om biodiversitet i 2015 er borgernes forståelse for biodiversitetens betydning for mennesker øget. Langt de fleste borgere mener, at vi har et ansvar for at beskytte naturen (96 %), og at beskyttelse af naturen er afgørende for håndteringen af klimaændringer (95 %). Der er også blevet mærkbart flere, der er helt enige i, at biodiversitet er nødvendig for fremstilling af fødevarer, brændstoffer og medicin (91 %), og i, at biodiversitet og en sund natur er vigtig for den langsigtede økonomiske udvikling (92 %).

De fleste europæere ønsker ikke, at naturen i beskyttede områder beskadiges eller ødelægges af hensyn til den økonomiske udvikling. Mindst to tredjedele af respondenterne mener, at naturbeskyttede områder såsom Natura 2000 er meget vigtige for at beskytte truede dyrearter og planter (71 %), for at forebygge ødelæggelsen af værdifulde naturområder til lands og til vands (68 %) og for at sikre den rolle, som naturen spiller i forbindelse med tilvejebringelse af føde, ren luft og vand (67 %).

De fleste borgere mener, at det er på EU-niveau, der bør gøres en indsats for biodiversitet og økosystemtjenester. Respondenter giver udtryk for, at EU's vigtigste indsats for at beskytte biodiversiteten er at genoprette naturen og biodiversiteten for at kompensere for skader og at informere borgerne bedre om biodiversitetens betydning.

Baggrund

Undersøgelsen blev gennemført i de 28 medlemsstater mellem den 4. og 20. december 2018. 27 643 respondenter fra forskellige sociale og demografiske grupper blev interviewet personligt i deres hjem på deres modersmål.

Den seneste undersøgelse "Attitudes of European towards Biodiversity" blev udformet til at undersøge EU-borgernes bevidsthed og meninger om biodiversitet og natur. Den følger efter en tidligere undersøgelse om de samme emner, der blev offentliggjort i oktober 2015 (Special EB 436), og den nye rapport indeholder sammenligninger med tendenserne i 2015-undersøgelsen. Undersøgelsen blev udformet til at undersøge: kendskabet til begrebet "biodiversitet", opfattelser af, hvad de største trusler mod biodiversitet er, opfattelser af, hvad årsagerne til at stoppe biodiversitetstab er, hvad EU bør gøre for at forhindre biodiversitetstab og kendskabet til Natura 2000-netværket, herunder opfattelsen af betydningen af naturbeskyttelsesområder og holdninger til udvikling, der kan skade disse områder.

Resultaterne af Eurobarometer-undersøgelsen kommer på et afgørende tidspunkt, hvor biodiversitetstab har de globale mediers bevågenhed og er på vej op på den internationale politiske dagsorden. Den første globale vurdering af biodiversitet og økosystemtjenester, der snart lanceres af Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og Økosystemydelser (IPBES), tilvejebringer solidt videnskabeligt belæg for biodiversitetens tilstand i verden og menneskehedens muligheder for at undgå en økologisk krise. Desuden vil også Metz-chartret om biodiversitet blive vedtaget i dag på G7-miljøministermødet i Metz, hvilket vil styrke det politiske tilsagn om at standse biodiversitetstabet og at sikre en stærk global aftale for natur og mennesker i 2020 på den næste internationale biodiversitetskonference i regi af FN's konvention om den biologiske mangfoldighed

Yderligere oplysninger

Eurobarometerundersøgelse

Pressemeddelse om IPBES globale biodiversitetsvurdering

IP/19/2360

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar