Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Огромна част от европейците са загрижени за загубата на биологично разнообразие и подкрепят по-решителни действия на ЕС за опазване на природата

Брюксел, 6 май 2019 r.

Според резултатите от ново проучване европейците са все по-загрижени за състоянието на природата. Сред интервюираните над 27 000 граждани огромното мнозинство от 96 % смята, че носим отговорност за опазването на природата и че това е от съществено значение също за борбата срещу изменението на климата.

Проучването на Евробарометър показва, че като цяло хората са все по-осведомени за значението на биологичното разнообразие, неговата роля, заплахите, пред които е изправено, и мерките за опазването му. Мнението на гражданите е в съзвучие със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., чиято цел е да спре загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги, както и с целите на директивите на ЕС за птиците и местообитанията, които са в основата на политиката на ЕС за опазване на природата. Резултатите от проучването на Евробарометър се обявяват преди Междуправителствената научно-политическа платформа относно биоразнообразието и предлаганите от екосистемите услуги (IPBES) да даде гласност по-късно днес на първата глобална оценка на състоянието на природата и ролята на човешкото общество в нея.

Европейският комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: Последното проучване на Евробарометър за биологичното разнообразие ясно показва три неща: европейците са дълбоко загрижени за природата и биологичното разнообразие, те съзнават, че изменението на климата и загубата на биологично разнообразие са двете страни на една и съща монета и очакват от ЕС да предприеме действия за опазването на природата. Заедно със солидните научни доказателства, които IPBES ще представи по-късно днес, това възлага на Комисията задължението и мисията да работи за постигането на благоприятно световно споразумение за природата и хората през 2020 г.

Ето някои от основните елементи на новото проучване на Евробарометър за биологичното разнообразие:

Все повече хора са наясно с понятието „биологично разнообразие“ – над 70 % от европейците заявяват, че са чували за него.

Като най-големи заплахи за биологичното разнообразие се възприемат замърсяването на въздуха, почвата и водите, причинените от човека бедствия и изменението на климата. Повече са и участниците в проучването, които са съгласни, макар и не изцяло, че интензивното земеделие, интензивното горско стопанство и свръхуловът – основните фактори за загубата на биологично разнообразие – са сред най-съществените заплахи за биологичното разнообразие.

В сравнение с 2015 г., когато бе проведено последното проучване на Евробарометър за биоразнообразието, днес гражданите много по-добре разбират какво значение има биологичното разнообразие за техния живот. Голяма част от тях смятат, че носим отговорност за полагането на грижи за природата (96 %) и че тези грижи са от решаващо значение за борбата срещу изменението на климата (95 %). Наблюдава се също така отчетливо нарастване на дела на участниците в проучването, които изцяло са съгласни, че биологичното разнообразие е от основно значение за производството на храни, горива и лекарства (91 %). Повече са и респондентите, които смятат, че биологичното разнообразие и чистата природа са важни за дългосрочното икономическо развитие (92 %).

Повечето европейци не са склонни да приемат, че цената на икономическото развитие е нанасянето на щети или унищожаването на природата в защитените зони. Поне две трети от отговорилите считат, че защитените природни зони като „Натура 2000“ са изключително важни за опазването на застрашени от изчезване животни и растения (71 %), за предотвратяване на унищожаването на ценни сухоземни и морски зони (68 %) и за съхраняването на природата във връзка с осигуряването на храни, чист въздух и вода (67 %).

Повечето граждани намират за естествено действията в областта на биологичното разнообразие и екосистемните услуги да се предприемат на равнището на ЕС. Според респондентите най-важните стъпки, които ЕС трябва да предприеме за опазването на биологичното разнообразие, са свързани с възстановяване на природата и на загубеното биологично разнообразие с цел компенсиране на нанесените щети и предоставяне на гражданите на повече информация относно значението на биологичното разнообразие.

Контекст

Проучването е извършено в 28-те държави — членки на ЕС, в периода между 4 юни и 20 декември 2018 г. В проучването са участвали 27 643 лица от различни социални и демографски групи, които са били анкетирани лично в техните домове на родния им език.

Целта на последното проучване на тема „Нагласи на европейците относно биологичното разнообразие“ бе да изследва степента на осведоменост и представите на гражданите относно биологичното разнообразие и природата. То е продължение на предишно проучване по същата тема, което бе публикувано през октомври 2015 г. (Специален Евробарометър № 436). В представения днес доклад са включени сравнения на тенденциите спрямо 2015 г. Проучването имаше за цел да изследва: осведомеността относно понятието „биологично разнообразие“; възприятията за най-важните заплахи за биологичното разнообразие; разбирането на причините, налагащи да се спре загубата на биологично разнообразие; мненията за мерките, които ЕС трябва да вземе, за да се предотврати загубата на биологично разнообразие; както и осведомеността относно мрежата „Натура 2000“, значението, което се придава на защитените природни зони, и нагласите към промените, които могат да нанесат щети на тези зони.

Резултатите от проучването на Евробарометър се обявяват в момент, който е решаващ за биологичното разнообразие, тъй като загубата му привлича медийното внимание в световен мащаб и извежда този проблем като приоритетен в политическия дневен ред в международен план. Първата глобална оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, която предстои да бъде обявена от IPBES, се очаква да съдържа солидни научни доказателства относно състоянието на световното биологично разнообразие и възможностите на човешкото общество да избягва екологичните кризи. Освен това днес по време на срещата на министрите на околната среда на държавите от Г-7 в Мец предстои да бъде приета Хартата за биологичното разнообразие от Мец, която ще даде тласък на политическия ангажимент да бъде спряна загубата на биологично разнообразие и да се гарантира постигането на благоприятно световно споразумение за природата и хората през 2020 г.

За повече информация

Проучване на Евробарометър

Съобщение за медиите относно глобалната оценка на IPBES на биологичното разнообразие

IP/19/2360

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar