Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kauppa: unionin tuomioistuin vahvistaa, että investointituomioistuinjärjestelmä on EU:n perussopimusten mukainen

Bryssel 30. huhtikuuta 2019

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi, että yksi hänen komissionsa vuonna 2014 poliittisissa suuntaviivoissa antamista keskeisistä lupauksista oli kieltäytyä hyväksymästä sitä, että EU-jäsenvaltioiden tuomioistuinten toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua koskevien erityisjärjestelyjen takia. ”Tämän myös saavutimme. Investointituomioistuinjärjestelmän innovatiivisesta lähestymistavasta on muodostunut kaikissa EU:n investointineuvotteluissa käytettävä malli, joka korvaa vanhan ja surullisenkuuluisan sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisumenettelyn. Olen erittäin tyytyväinen tuomioistuimen päätökseen, joka antaa lopullisen hyväksynnän komission lähestymistavalle. Unionin tuomioistuimen tämänpäiväiset lausunnot avaavat tietä Kanadan kanssa tehdyn kauppasopimuksen täydelle soveltamiselle. Kumppanuus Kanadan kanssa on vahvempi kuin koskaan – sekä poliittisesti että taloudellisesti.”

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmströmin mukaan lausunto osoittaa, että kansalaiset voivat täysin luottaa komission uuteen lähestymistapaan investointien suojaamisessa. ”Kansainväliset sijoitussäännöt ja riitojenratkaisumenettelyt vaikuttavat huomattavasti investointien edistämiseen ja säilyttämiseen. Investointituomioistuinjärjestelmä takaa toimien oikeudenmukaisuuden, tehokkuuden ja avoimuuden. Tämänpäiväinen lausunto osoittaa paitsi järjestelmän lainmukaisuuden myös EU:n johtavan roolin meneillään olevissa laajemmissa keskusteluissa, joilla pyritään uudistamaan investointeja koskevaa monenvälistä riitojenratkaisujärjestelmää.”

Tulos on johdonmukainen julkisasiamiehen tammikuussa antaman lausunnon kanssa, jonka mukaan CETA-sopimuksen mukainen investointituomioistuinjärjestelmä on täysin yhteensopiva EU-lainsäädännön ja erityisesti seuraavien kanssa:

i) unionin oikeuden itsenäisyyden periaate ja unionin tuomioistuimen yksinomainen tuomiovalta EU-lainsäädännön tulkinnan osalta

ii) tasa-arvoisen kohtelun periaate ja unionin oikeuden tehokkuutta koskeva vaatimus ja

iii) Euroopan unionin perusoikeuskirja, erityisesti perusoikeuskirjan mukainen oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeus riippumattomaan ja puolueettomaan tuomioistuimeen.

Tuomioistuimen päätös tarkoittaa sitä, että EU:n ja Kanadan välisen sopimuksen tekstiä ei tarvitse muuttaa ja ratifiointi jäsenvaltiossa voi jatkua. Myöskään Singaporen, Meksikon ja Vietnamin kanssa tehtyjen sopimusten investointituomioistuinjärjestelmää koskevia määräyksiä ei tarvitse muuttaa. Komissio säilyttää investointituomioistuinjärjestelmän osana neuvotteluja, joita käydään kahdenvälisistä sopimuksista muiden kumppanien kanssa.

Kanadan kanssa tehtyä sopimusta on sovellettu väliaikaisesti syyskuusta 2017 alkaen. Se voi tulla täysimääräisesti voimaan vasta, kun se on ratifioitu kaikissa jäsenvaltioissa ja kun neuvosto on sen tehnyt. Investointituomioistuinjärjestelmä on toimintakykyinen vasta tämän prosessin päätyttyä. Siihen saakka CETAa sovelletaan väliaikaisesti siinä määrin kuin siitä säädetään väliaikaista soveltamista koskevassa neuvoston päätöksessä. Euroopan parlamentti hyväksyi CETAn 15. helmikuuta 2017.

Vanhentuneen sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisujärjestelmän korvaaminen oli yksi niistä lupauksista, jotka puheenjohtaja Juncker antoi Euroopan parlamentin edessä heinäkuussa 2014 pitämässään puheessa sekä nykyisen komission poliittisissa suuntaviivoissa. Se on myös yksi EU:n kauppapolitiikasta vastaavalle komissaarille Cecilia Malmströmille 1. marraskuuta 2014 osoitetun toimeksiantokirjeen keskeisistä kohdista.

Tausta

EU:n jäsenvaltiot ovat osapuolia lähes puolessa kaikista maailmanlaajuisesti tällä hetkellä voimassa olevista kansainvälisistä sopimuksista (noin 1 400:ssa kaiken kaikkiaan 3 000:sta). Lähes kaikissa näissä sopimuksissa määrätään hallitusten ja ulkomaisten sijoittajien riitojenratkaisumekanismeista, jotka tunnetaan sijoittajan ja valtion välisinä riitojenratkaisumenettelyinä.

CETAssa sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisumenettely korvattiin uudella, tehokkaalla, oikeudenmukaisella ja avoimella investointituomioistuinjärjestelmällä,

  • joka sisältää toimenpiteitä ulkomaisten sijoitusten ja sijoittajien suojaamiseksi ja
  • jossa tehdään selväksi, että valtiot säilyttävät oikeutensa toteuttaa alueillaan sääntelyä oikeutettujen politiikan, kuten kansanterveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön, julkiseen moraaliin ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämiseen ja suojelemiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uuden investointituomioistuinjärjestelmän erityispiirteet:

- pysyvä tuomioistuin, jonka esikuvana ovat kansainväliset yleiset tuomioistuimet

- koostuu ensimmäisen oikeusasteen investointituomioistuimesta ja muutoksenhakutuomioistuimesta

- ei perustu tilapäisiin erityistuomioistuimiin

- ammattimaiset ja riippumattomat välimiehet,

  • jotka molemmat osapuolet ovat nimittäneet virkaan pidemmäksi toimikaudeksi ottaen huomioon kaikki asiaan liittyvät edut ja
  • joita sitovat käytännesäännöissä vahvistetut tiukat eettiset normit

- toimii avoimesti avaamalla kuulemisia yleisölle, julkaisemalla tapausten käsittelyn aikana toimitettuja asiakirjoja sekä antamalla asianomaisille osapuolille (kansalaisjärjestöille, ammattiliitoille, kansalaisten edustajille) mahdollisuuden osallistua käsittelyyn ja esittää lausuntoja.

Lisätietoja

Lisätietoa investointituomioistuinjärjestelmästä

Lisätietoa CETAsta

IP/19/2334

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar