Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

V jednote je sila: Komisia vydáva odporúčania týkajúce sa nasledujúceho strategického programu EÚ na roky 2019 – 2024

Brusel 30. apríl 2019

Ešte pred tým, ako sa lídri EÚ27 stretnú 9. mája 2019 v rumunskom Sibiu, Európska komisia dnes vytyčuje niekoľko politických odporúčaní, ako by mohla Európa ovplyvňovať svoju budúcnosť v čoraz viac multipolárnom a neistom svete.

Vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 23. – 26. mája 2019, a zmenu politického vedenia inštitúcií EÚ, ktorá bude nasledovať, nadišiel čas na novú politickú orientáciu a nové priority. Keďže priority, ktoré si stanovujeme, a spôsob, akým podávame občanom vysvetlenia a ako s nimi komunikujeme, zohrá rozhodujúcu úlohu pri posilňovaní našej Únie, Komisia predkladá aj návrhy, ako by sa dalo lepšie komunikovať o našich kolektívnych rozhodnutiach. Tým všetkým chce Európska komisia prispieť k nadchádzajúcemu strategickému programu EÚ na roky 2019 – 2024.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Úlohou každej generácie je meniť terajšie i budúce osudy Európanov k lepšiemu. A držať sa nášho trvalého prísľubu mieru, pokroku a prosperity. Výziev, ktorým my Európania kolektívne čelíme, je každým dňom viac. Ak má Európa prosperovať, členské štáty EÚ musia konať spoločne. Ostávam i naďalej presvedčený, že iba v jednote nájdeme silu potrebnú na to, aby sme si dokázali zachovať náš európsky spôsob života, ochrániť našu planétu a posilniť náš vplyv vo svete.

Samit v Sibiu zvolal predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie z roku 2017, kde predstavil plán na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie.

Veľmi dobré výsledky

V desaťročí neutíchajúcich zmien a výziev Európa preukázala, že je schopná plniť svoj sľub, pokiaľ ide o mier, prosperitu a pokrok pre občanov (pozri prílohu). Junckerova komisia predložila do leta 2018 všetky svoje legislatívne návrhy, ku ktorým sa zaviazala na začiatku funkčného obdobia, a zintenzívnila presadzovanie existujúcich pravidiel. Komisia predložila celkovo 471 nových legislatívnych návrhov a preniesla 44 dodatočných návrhov, ktoré predložili predchádzajúce Komisie. Európsky parlament a Rada v súčasnom funkčnom období prijali alebo schválili 348 z týchto návrhov. Je pozoruhodné, že v približne 90 % prípadov sa konečný kompromis konsenzuálne schválil v Rade ministrov, takže ho podporilo všetkých 28 členských štátov. Európska komisia dnes predstavuje dvadsiatku najväčších úspechov a desiatku kľúčových návrhov, ktoré zatiaľ nie sú ukončenou záležitosťou, keďže sa o nich ešte stále rokuje v Parlamente a Rade.

Nadchádzajúci strategický program EÚ

Strategický program EÚ na roky 2019 ‒ 2024 vychádza z pokroku, ktorý naša Únia dosiahla za posledné roky, a zohľadňuje názory európskych občanov získané počas takmer 1600 dialógov s občanmi. Preto je v kontexte výsledkov volieb do Európskeho parlamentu tým správnym miestom na riešenie príležitostí a výziev, ktorým dnes Európa čelí. Komisia zastáva názor, že ďalšie aktivity by sa mali zamerať na týchto päť aspektov:

1.  Chrániaca Európa: Mali by sme sa naďalej snažiť budovať skutočnú a efektívnu európsku bezpečnostnú úniu a smerovať k vytvoreniu ozajstnej európskej obrannej únie, aby obranná spolupráca v EÚ nebola výnimočná, ale štandardná. Musíme byť proaktívnejší aj v riadení migrácie. To si vyžaduje komplexné opatrenia na každej úrovni a úprimný prístup Európy založený na spoločnej zodpovednosti a solidarite medzi členskými štátmi.

2.   Konkurencieschopná Európa: Musíme v každom ohľade rozvíjať, modernizovať a naplno zrealizovať jednotný trh. Výskum a inovácie musíme orientovať na ekologický, spoločenský a hospodársky prechod a súvisiace spoločenské výzvy. Musíme investovať do kľúčových európskych digitálnych kapacít a spolupracovať na podporovaní domácej európskej umelej inteligencie sústredenej na človeka. Musíme pokračovať vo zvyšovaní rastu a zabezpečovaní udržateľnej prosperity prostredníctvom prehlbovania hospodárskej a menovej únie. A napokon musíme pokračovať aj v podporovaní transformácie európskeho trhu práce a súčasne zaisťovať jeho spravodlivosť.

3.   Spravodlivá Európa: Musíme pokračovať v presadzovaní Európskeho piliera sociálnych práv. Okrem toho musíme spolupracovať s členskými štátmi, aby sme dosiahli sociálnu inklúziu a rovnosť, a to aj riešením regionálnych nerovností, potrieb menšín, rodových otázok a problému starnutia obyvateľstva. Musíme striktne dodržiavať a presadzovať spoločné hodnoty, na ktorých je Európska únia založená, ako je napríklad zásada právneho štátu. Potrebujeme spravodlivú a modernú daňovú politiku, ako aj vysoko kvalitnú, cenovo dostupnú a prístupnú zdravotnú starostlivosť a prístup ku kvalitnému, energeticky hospodárnemu a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých v Európe.

4.   Udržateľná Európa: Musíme naše hospodárstvo modernizovať tak, aby zahŕňalo modely udržateľnej spotreby a výroby. Musíme posilniť naše úsilie v boji proti zmene klímy a zvrátiť zhoršovanie životného prostredia. Musíme prejsť na obehové hospodárstvo, ktoré efektívnejšie využíva zdroje, prostredníctvom podporovania ekologického rastu, biohospodárstva a udržateľných inovácií. A musíme riešiť veľké pretrvávajúce výzvy, medzi ktoré patrí okrem iného aj energetická bezpečnosť, náklady domácností a podnikov na energiu a následky zmeny klímy, a tak naplno využiť potenciál energetickej únie.

5.  Vplyvná Európa: Európa musí ukazovať svetu príklad svojou konzistentnou a jasnou podporou multilaterálneho celosvetového poriadku založeného na pravidlách, ktorého stredobodom je Organizácia Spojených národov. EÚ by mala prednostne rozvíjať aj solídne vzťahy s blízkymi susedmi, ktoré by sa mali zakladať na jasnej rovnováhe práv a povinností. Posilnením medzinárodnej úlohy eura by sa zvýšila hospodárska a menová suverenita Európy.

Priority, ktoré si stanovujeme, a spôsob, akým podávame občanom vysvetlenia a ako s nimi komunikujeme, zohrá rozhodujúcu úlohu, ak chceme, aby bola naša Únia jednotnejšia, silnejšia a demokratickejšia. Počas svojho funkčného obdobia sa inštitúcie EÚ, a najmä Junckerova Komisia snažili komunikovať viac politickým aj viac strategickým spôsobom. Ponaučenia, ktoré sme získali na základe týchto skúseností, poukazujú na to, že nastal čas skoncovať so zlozvykom nacionalizovať úspechy a neúspechy pripisovať Európe. Namiesto toho treba lepšie vysvetľovať naše spoločné rozhodnutia a politiky.

Súvislosti

Európska rada pred piatimi rokmi vymedzila rozsiahly strategický program pre Úniu v časoch zmien. Tento program sa ďalej rozvinul do podoby 10 politických priorít predsedu Jeana-Clauda Junckera, ktoré boli vypracované počas jeho volebnej kampane a v dialógu s členskými štátmi a Európskym parlamentom. Junckerova komisia odvtedy vykázala v plnení cieľov strategického programu veľmi dobré výsledky.

EÚ teraz potrebuje vytýčiť nové, ambiciózne, realistické a dobre zamerané ciele pre nadchádzajúci politický cyklus.

Komisia v marci 2017 pred 60. výročím Rímskych zmlúv uverejnila bielu knihu o budúcnosti Európy. Opisovalo sa v nej päť možných scenárov budúcnosti EÚ27. Bol to východiskový bod pre širokú diskusiu o budúcnosti Európy, ktorá teraz môže slúžiť ako inšpirácia pre hlavné politické priority nadchádzajúceho strategického programu. Európska komisia nadviazala dialóg s občanmi v takmer 1600 dialógoch a konzultáciách s občanmi a na základe toho dnes uverejnila správu, v ktorej potvrdzuje, že väčšina občanov považuje úlohu Európy pri riešení globálnych výziev za kľúčovú, ale očakáva, že bude efektívnejšia a transparentnejšia.

Predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie z roku 2017 predstavil plán, v ktorom podrobne opísal hlavné kroky smerom k vytvoreniu jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie. V nadväznosti na to sa lídri členských štátov stretli v estónskom Talline a dohodli sa na Agende lídrov. Išlo o zoznam najpálčivejších problémov a výziev, na ktoré sa malo nájsť riešenie pred európskymi voľbami v roku 2019.

Očakáva sa, že tento proces vyvrcholí na samite 9. mája 2019 v rumunskom meste Sibiu, kde lídri obnovia záväzok budovať EÚ, ktorá sa zameriava na riešenie skutočných problémov občanov. Budú sa zamýšľať nad politickými cieľmi Únie a pripravia strategický program na nasledujúce päťročné obdobie.

Ďalšie informácie

Európa v máji 2019: Príprava na jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Úniu v čoraz neistejšom svete

Prílohy:

Správa: Dialógy a konzultácie s občanmi – Hlavné závery

Príloha

Dôrazné presadzovanie právnych predpisov EÚ

obrázok 1

Plnenie strategického programu EÚ na roky 2014 – 2019

obrázok 2

IP/19/2309

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar