Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen vill starta en diskussion om effektivare och mer demokratiska beslutsformer för EU:s skattepolitik

Strasbourg den 15 januari 2019

EU-kommissionen har i dag dragit igång diskussion om att ändra beslutsprocessen på områden som omfattas av EU:s skattepolitik, där det idag krävs enhällighet bland EU-länderna. Det händer ofta att enighet kan uppnås om viktiga skatteinitiativ, vilket kan leda till kostsamma förseningar och bristfälliga strategier.

I det meddelande som offentliggörs i dag föreslås en gradvis och målinriktad övergång till omröstning med kvalificerad majoritet inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet när det gäller vissa delar av EU:s gemensamma skattepolitik. Kvalificerad majoritet tillämpas redan inom de flesta andra av EU:s politikområden. EU-fördragen omfattar denna möjlighet.

Med ett system med kvalificerad majoritet kommer EU-länderna snabbare att kunna nå effektiva och mer demokratiska kompromisser i skattefrågor, så att hela potentialen kan frigöras på detta politikområde. Inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet skulle skattebeslut kunna gagnas av konkreta bidrag från Europaparlamentet, som bättre företräder medborgarnas synpunkter vilket ökar ansvarsskyldigheten.

EU-kommissionen föreslår inte någon ändring av EU:s behörighet på skatteområdet eller någon ändring av EU-ländernas rätt att fastställa vilka bolagsskattesatser de vill. Syftet är i stället att göra det möjligt för EU-länderna att mer effektivt utöva sin redan gemensamma suveränitet för att snabbare lösa gemensamma utmaningar.

– För våra allt mer globaliserade ekonomier krävs moderna och ambitiösa skattesystem, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, som nyligen förespråkade kvalificerad majoritet i skattefrågor i sitt tal om tillståndet i unionen. Jag tror starkt på en övergång till ett system med kvalificerad majoritet och en stärkt röst för Europaparlamentet när det gäller den gemensamma framtiden för beskattning i vår union.

– EU har haft betydelse för skattepolitiken ända sedan gemenskapen bildades för 60 år sedan, säger Pierre Moscovici, EU-kommissionär för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen. På 50-talet var det kanske logiskt att kräva enhälliga beslut på det här området, men det är det inte i dag. Ett system med enhällighet på skatteområdet tycks allt mer vara en politisk anakronism som är juridiskt problematisk och ekonomiskt sett motverkar sitt syfte. Jag är fullt medveten om hur känslig den här frågan är, men det kan inte hindra oss från att diskutera den. Låt oss inleda den diskussionen i dag.

Enhällighetsregeln har inneburit att vissa viktiga förslag för tillväxt, konkurrenskraft och skatterättvisa på den inre marknaden har blockerats i åratal. Samtidigt har det demokratiskt valda Europaparlamentet endast haft en rådgivande roll i beslutsprocessen.

Det metod som beskrivs i meddelandet skulle skapa en ny dynamik och ge en vitamininjektion åt beslutsfattandet på det här området vid en tidpunkt då beskattningens framtid har blivit en brännande fråga för det internationella samfundet. Om vi åtgärdar de problem som finns inbyggda i den nuvarande ramen kan det befästa EU:s rykte som global ledare när det gäller att utveckla realistiska skattepolitiska lösningar som är anpassade till det 21:a århundradet. 

I dagens meddelande uppmanar EU-kommissionen EU:s ledare, Europaparlamentet och andra berörda parter att ta ställning till möjligheten att gradvis, i fyra steg, övergå till en beslutsprocess som bygger på kvalificerad majoritet enligt beskrivningen nedan (se faktabladet för en uttömmande beskrivning):

  • I steg 1 enas EU-länderna om att övergå till kvalificerad majoritet när det gäller åtgärder för att förbättra samarbetet och det ömsesidiga biståndet mellan medlemsländerna för att bekämpa skattebedrägeri och skatteundandragande samt för administrativa initiativ för EU-företag, t.ex. harmoniserade rapporteringskrav. Dessa åtgärder välkomnas vanligtvis av samtliga EU-länder, men kan blockeras av skäl som saknar koppling till de aktuella frågorna.

  • I steg 2 införs kvalificerad majoritet som ett användbart verktyg för åtgärder där beskattning ska främja andra politiska mål, t.ex. bekämpa klimatförändringar, skydda miljön eller förbättra folkhälsan.

I meddelandet föreslås att EU-länderna snabbt ska enas om att utveckla steg 1 och 2.

  • I steg 3 innebär ett system med kvalificerad majoritet att redan harmoniserade EU-bestämmelser, såsom reglerna om moms och punktskatter, moderniseras. Snabbare EU-beslutsfattande på dessa områden kan göra det möjligt för EU-länderna att hålla jämna steg med den senaste tekniska utvecklingen och marknadsförändringar, vilket gagnar både EU-länderna och företagen. 

  • I steg 4 övergår man till kvalificerad majoritet när det gäller större skatteprojekt, såsom den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) och ett nytt system för beskattning av den digitala ekonomin, som brådskar för att säkerställa rättvis och konkurrenskraftig beskattning i EU. Arbetet med den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen går fortfarande mycket långsamt, eftersom kvalificerad majoritet krävs.

I meddelandet föreslås att EU-länderna ska överväga att utveckla steg 3 och 4 före utgången av 2025.

Åtgärder inom de beskrivna områdena skulle vara möjliga enligt EU-fördragens s.k. övergångsklausul (artikel 48.7 i EUF-fördraget), som tillåter en övergång till omröstning till kvalificerad majoritet och det ordinarie lagstiftningsförfarandet under vissa omständigheter. Inga fördragsändringar behövs.

Vad händer nu?

EU-kommissionen uppmanar EU-länderna, Europaparlamentet och alla berörda parter att inleda en konstruktiv diskussion om omröstning med kvalificerad majoritet när det gäller EU:s skattepolitik och att fastställa formerna för ett snabbt och pragmatiskt genomförande.

EU:s ledare uppmanas i synnerhet att godkänna färdplanen och snabbt besluta om att utnyttja de berörda rättsliga bestämmelser som finns i fördragen.

Mer information

Meddelande: Towards a more efficient and democratic decision making in EU tax policy

Frågor och svar: En gradvis övergång till ett nytt beslutssystem för EU:s skattepolitik – Frågor och svar

Faktablad

Dokument om övergångsklausuler från Europeiska centrumet för politisk strategi

IP/19/225

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Documents


Moving to QMV.pdf