Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija sāk debates par pakāpenisku pāreju uz efektīvāku un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanu ES nodokļu politikā

Strasbūrā, 2019. gada 15. janvārī

Komisija šodien sāka debates par to, kā reformēt lēmumu pieņemšanu ES nodokļu politikas jomās, kurās patlaban nepieciešama dalībvalstu vienprātība. Bieži vien par būtiskām iniciatīvām nodokļu jomā vienprātību nevar panākt, tādēļ jārēķinās ar kavēšanos, kas izmaksā dārgi, un politiku, kura nav optimāla.

Šodien publicētajā paziņojumā konkrētās jomās ES nodokļu politikā, kurā ir dalīta kompetence, ierosināts ceļvedis pakāpeniskai un mērķtiecīgai pārejai uz kvalificēta vairākuma balsošanu parastajā likumdošanas procedūrā, kāda jau tiek izmantota lielākajā daļā pārējo ES politikas jomu. Šāda iespēja ir paredzēta ES līgumos.

Kvalificēta vairākuma balsojumā dalībvalstis spētu ātrāk, efektīvāk un demokrātiskāk panākt kompromisus nodokļu jautājumos, pilnībā atraisot potenciālu šajā politikas jomā. Ja lēmumus nodokļu jomā pieņemtu parastajā likumdošanas procedūrā, tad tie iegūtu arī no Eiropas Parlamenta devuma — tiktu labāk pārstāvēti iedzīvotāju uzskati un paaugstināta pārskatatbildība.

Komisija neierosina izmaiņas ne ES kompetencē nodokļu jomā, ne dalībvalstu tiesībās noteikt iedzīvotāju vai uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes pēc saviem ieskatiem. Toties mērķis ir ļaut dalībvalstīm efektīvāk īstenot savu jau apvienoto suverenitāti, lai ātrāk risinātu kopīgas problēmas.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers, kurš savā pēdējā runā par stāvokli Savienībā aicināja nodokļu jomā pāriet uz kvalificēta vairākuma balsošanu, norāda: Mūsu ekonomikām kļūstot aizvien globalizētākām, tām nepieciešamas modernas un vērienīgas nodokļu sistēmas. Es joprojām stingri iestājos par pāreju uz kvalificēta vairākuma balsošanu un ietekmīgāku Eiropas Parlamenta viedokli par kopīgu nodokļu sistēmas nākotni mūsu Savienībā.”

Ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas komisārs Pjērs Moskovisī apliecina:“Kopš pirms sešām desmitgadēm tika izveidota kopiena, Eiropas Savienībai ir bijusi loma nodokļu politikā. Vienprātībai bija nozīme pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, kad bija sešas dalībvalstis, taču mūsdienās tai vairs nav jēgas. Aizvien biežāk izrādās, ka vienprātības noteikums nodokļu jomā ir politiski anahronisks, juridiski problemātisks un ekonomiski neproduktīvs. Es pilnībā apzinos, cik sensitīvs ir šis jautājums, taču tas nenozīmē, ka nav iespējams par to diskutēt. Tāpēc sāksim debates šodien.”

Vienprātības noteikuma dēļ gadiem ir bloķēti daži nozīmīgi priekšlikumi par izaugsmi, konkurētspēju un taisnīgiem nodokļiem vienotajā tirgū. Vienlaikus demokrātiski ievēlētajam Eiropas Parlamentam lēmumu pieņemšanas procesā līdz šim bijusi tikai konsultatīva loma.

Pieeja, kas ierosināta šodien, radītu jaunu dinamiku un atdzīvinātu lēmumu pieņemšanu šajā jomā laikā, kad starptautiskajā sabiedrībā saasinājies jautājums par nodokļu nākotni. Risinot ar pašreizējo regulējumu saistītās problēmas, Eiropas Savienība stiprinātu savu globālās līderes reputāciju reālistisku risinājumu izstrādē 21. gadsimta nodokļu politikas problēmām. 

Šodien publicētajā paziņojumā Komisija aicina ES līderus, Eiropas Parlamentu un citas ieinteresētās personas novērtēt iespēju pakāpeniski četros posmos pāriet uz lēmumu pieņemšanu ar kvalificēta vairākuma balsošanu. Ierosinājums izklāstīts nākamājās rindkopās (sīkāku informāciju skatīt faktu lapā).

  • 1. posmā dalībvalstis vienotos, ka attiecībā uz pasākumiem, kas uzlabo dalībvalstu sadarbību un savstarpējo palīdzību cīņā pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī attiecībā uz administratīvām iniciatīvām, kuras skar ES uzņēmumus, piemēram, par saskaņotiem ziņošanas pienākumiem, lēmumus pieņem ar kvalificēta vairākuma balsošanu. Šādus pasākumus visas dalībvalstis parasti novērtē atzinīgi, tomēr vienošanās par tiem tiek bloķētas tādu iemeslu dēļ, kas nemaz nav saistīti ar izlemjamo jautājumu.

  • Tādā pašā garā 2. posmā tiktu ieviesta kvalificēta vairākuma balsošana kā lietderīgs instruments to pasākumu virzībai, kuriem nodokļu sistēma kalpo par atbalstu citu politikas mērķu sasniegšanai, piemēram, cīņai pret klimata pārmaiņām, vides aizsardzībai vai sabiedrības veselības uzlabošanai.

Šodienas paziņojumā ierosināts, lai dalībvalstis drīzumā izlemtu par 1. un 2. posma īstenošanu.

  • Kvalificēta vairākuma balsošanas izmantojums 3. posmā palīdzētu modernizēt jau harmonizētus ES noteikumus, piemēram, PVN un akcīzes nodokļa jomā. Ātrāka lēmumu pieņemšana šajās jomās ļautu dalībvalstīm turēties līdzi jaunākajām tehnoloģiju attīstības tendencēm un tirgus izmaiņām — tā būtu priekšrocība gan ES valstīm, gan uzņēmumiem. 

  • 4. posmā būtu iespējams pāriet uz kvalificēta vairākuma balsošanu par tādiem nozīmīgiem nodokļu jomas projektiem kā kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (KKUINB) un jauna sistēma nodokļu uzlikšanai digitālajā ekonomikā, kas ir steidzami nepieciešami, lai nodrošinātu taisnīgu un konkurētspējīgu nodokļu sistēmu Eiropas Savienībā. Vienprātības noteikuma dēļ tieši KKUINB virzība vēl aizvien ir ļoti gausa.

Šodienas paziņojumā ierosināts, lai dalībvalstis izvērtētu iespēju realizēt 3. un 4. posmu līdz 2025. gada beigām.

Rīcība minētajās jomās būtu iespējama, izmantojot tā dēvēto “pārejas klauzulu” (LES 48. panta 7. punkts), kas paredzēta ES līgumos, kuri noteiktos apstākļos pieļauj pāreju no parastās likumdošanas procedūras uz kvalificēta vairākuma balsošanu. Izmaiņas ES līgumā nav vajadzīgas.

Turpmāki pasākumi

Tagad Komisija aicina ES dalībvalstis, Eiropas Parlamentu un visas ieinteresētās personas sākt konstruktīvas debates par kvalificēta vairākuma balsošanu ES nodokļu politikas jomā un noteikt savlaicīgu un pragmatisku pieeju tās īstenošanai.

ES līderi īpaši tiek aicināti atbalstīt šodien ierosināto ceļvedi un savlaicīgi pieņemt lēmumus par attiecīgo Līgumos noteikto tiesību normu izmantošanu.

Plašāka informācija

Paziņojums. Virzība uz efektīvāku un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanu ES nodokļu politikā

Jautājumi un atbildes. Pakāpeniska atjaunota pieeja lēmumu pieņemšanai ES nodokļu politikā: jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Eiropas Politiskās stratēģijas centra dokuments par pārejas klauzulām

IP/19/225

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Documents


Moving to QMV.pdf