Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija pradeda diskusiją, kaip palaipsniui pereiti prie veiksmingesnės ir demokratiškesnės ES mokesčių politikos sprendimų priėmimo tvarkos

Strasbūras, 2019 m. sausio 15 d.

Šiandien Komisija pradėjo diskusiją, kaip reikėtų reformuoti sprendimų priėmimo tvarką, šiuo metu taikomą ES apmokestinimo politikai, dėl kurios valstybėms narėms būtina susitarti vieningai. Pasiekti vienybės dėl itin svarbių mokesčių iniciatyvų dažnai neįmanoma arba jos siekiant gali būti prarandama daug brangaus laiko ir priimami neoptimalūs politikos sprendimai.

Šiandien paskelbtame komunikate siūlomos veiksmų gairės, kaip palaipsniui ir tikslingai pereiti prie tvarkos, kuri taikoma daugeliui kitų ES politikos sričių, t. y. prie sprendimų, susijusių su tam tikromis bendrai valdomos ES mokesčių politikos sritimis, priėmimo kvalifikuota balsų dauguma pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Tokia galimybė yra numatyta ES sutartyse.

Sprendimus priimdamos kvalifikuota balsų dauguma valstybės narės galės greičiau, veiksmingiau ir demokratiškiau pasiekti kompromisų apmokestinimo klausimais ir taip išnaudoti visą šios politikos srities potencialą. Perėjus prie įprastos teisėkūros procedūros taip pat būtų užtikrinta, kad apmokestinimo sprendimams būtų panaudojamos konkrečios Europos Parlamento idėjos – taip būtų geriau atstovaujama piliečių nuomonėms ir didinama atskaitomybė.

Komisija nesiūlo kaip nors keisti ES kompetencijos apmokestinimo srityje arba valstybių narių teisių savo nuožiūra nustatyti gyventojų pajamų ar pelno mokesčių tarifus. Siekiama valstybėms narėms sudaryti sąlygas veiksmingiau pasinaudoti jau dabar sujungtu suverenumu, kad būtų galima greičiau spręsti bendrus uždavinius.

Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris, naujausiuose pranešimuose apie Sąjungos padėtį raginęs apsvarstyti galimybę balsuojant apmokestinimo klausimais sprendimus priimti kvalifikuota balsų dauguma, sakė: Mūsų vis labiau globalizuotai ekonomikai reikalingos šiuolaikiškos ir didelio užmojo mokesčių sistemos. Aš vis dar manau, kad sprendžiant dėl bendros apmokestinimo mūsų Sąjungoje ateities būtina pereiti prie kvalifikuotos balsų daugumos ir suteikti didesnį vaidmenį Europos Parlamentui.“

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici sakė: „ES vaidmuo vykdant apmokestinimo politiką nustatytas vos sukūrus Bendriją prieš šešis dešimtmečius. Vis dėlto vieningumas, buvęs prasmingas šešių valstybių narių Sąjungoje XX a. šeštajame dešimtmetyje, šiandien nebetinka. Vieningumo apmokestinimo klausimais reikalavimas yra politiškai pasenęs, teisiškai problemiškas ir ekonomiškai netinkamas. Labai gerai suprantu šio klausimo opumą, bet tai nereiškia, kad nereikia jo kelti. Taigi šiandien pradėkime šias diskusijas.“

Dėl vieningo balsavimo taisyklės kai kurie svarbiausi pasiūlymai, kurie padėtų bendrojoje rinkoje didinti ekonomikos augimą, konkurencingumą ir mokesčių sistemos teisingumą, ilgą laiką blokuoti. Tačiau demokratiškai išrinktas Europos Parlamentas priimant sprendimus iki šiol atlieka tik patariamąjį vaidmenį.

Jei būtų taikoma tokia tvarka, kokia siūloma šiandien, šioje srityje atsirastų naujas pagreitis ir pagyvėtų sprendimų priėmimas – tai svarbu šiuo metu, kai tarptautinė bendruomenė svarsto itin aktualų apmokestinimo ateities klausimą. Pasiryžus panaikinti dabartinei sistemai būdingus sunkumus sustiprėtų ES, kaip pasaulinės lyderės, plėtojančios XXI amžiui tinkamus, tikroviškus apmokestinimo politikos uždavinių sprendimus, reputacija. 

Šiandien pateiktame komunikate Komisija prašo ES vadovų, Europos Parlamento ir kitų suinteresuotųjų šalių įvertinti galimybę, kaip išdėstyta toliau (išsamiau žr. informacijos suvestinę), palaipsniui, keturiais etapais, pereiti prie sprendimų priėmimo kvalifikuota balsų dauguma:

  • Pirmame etape valstybės narės pritartų perėjimui prie naujos tvarkos, kai kalbama apie priemones, kuriomis gerinamas valstybių narių bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba kovojant su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, taip pat apie administracines iniciatyvas, skirtas ES įmonėms, pvz., dėl suderintų ataskaitų teikimo prievolių. Dėl šių priemonių paprastai sutaria visos valstybės narės, bet jų įgyvendinimas blokuojamas dėl priežasčių, nesusijusių su nagrinėjamais klausimais.

  • Analogiškai, antrame etape įvedus naująją tvarką, būtų lengviau siekti pažangos derantis dėl priemonių, kai apmokestinimas padeda siekti kitų politikos tikslų, pvz., kovoti su klimato kaita, saugoti aplinką ar gerinti visuomenės sveikatą.

Šiandienos komunikate siūloma, kad sprendimą įgyvendinti pirmą ir antrą etapus valstybės narės turėtų priimti nedelsdamos.

  • Naujoji tvarka trečiame etape padėtų modernizuoti jau suderintas ES taisykles, pvz., taikomas PVM ir akcizams. Greičiau priimant sprendimus šiose srityse būtų sudarytos sąlygos valstybėms narėms neatsilikti nuo naujausių technologinių ir rinkos pokyčių – tai būtų naudinga tiek ES šalims, tiek įmonėms. 

  • Ketvirtame etape naujoji tvarka būtų imta taikyti svarbiems mokesčių projektams, pvz., bendrai konsoliduotajai pelno mokesčio bazei (BKPMB) ir naujai skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo sistemai, kurių skubiai reikia siekiant ES užtikrinti teisingą ir konkurencingą apmokestinimą. Pavyzdžiui, dėl vieningumo reikalavimo vis dar labai lėtai daroma pažanga derantis dėl BKPMB.

Šiandienos komunikate siūloma, kad valstybės narės apsvarstytų galimybę trečią ir ketvirtą etapus įgyvendinti iki 2025 m. pabaigos.

Imtis veiksmų nurodytose srityse būtų įmanoma pasinaudojant ES sutartyse numatyta nuostata dėl pereigos (ES sutarties 48 straipsnio 7 dalis), pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis leidžiama pereiti prie sprendimų priėmimo kvalifikuota balsų dauguma ir įprastos teisėkūros procedūros. ES sutarčių keisti nereikėtų.

Tolesni veiksmai

Dabar Komisija ES valstybes nares, Europos Parlamentą ir visas suinteresuotąsias šalis ragina konstruktyviai diskutuoti dėl ES mokesčių politikos sprendimų priėmimo kvalifikuota balsų dauguma ir laiku apibrėžti, kaip šią tvarką pragmatiškai įgyvendinti.

Visų pirma ES vadovai raginami patvirtinti šiandienines veiksmų gaires ir laiku priimti sprendimus dėl pasinaudojimo atitinkamomis Sutarčių nuostatomis.

Daugiau informacijos

Komunikatas „Siekiant veiksmingesnio ir demokratiškesnio ES mokesčių politikos sprendimų priėmimo“

Klausimai ir atsakymai, kaip palaipsniui atnaujinti ES mokesčių politikos sprendimų priėmimo tvarką

Informacijos suvestinė

Europos politinės strategijos centro dokumentas dėl nuostatų dėl pereigos

IP/19/225

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Documents


Moving to QMV.pdf