Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio käynnistää keskustelun vähittäisestä siirtymisestä tehokkaampaan ja demokraattisempaan päätöksentekoon EU:n veropolitiikassa

Strasbourg 15. tammikuuta 2019

Komissio on tänään aloittanut keskustelun päätöksenteon uudistamisesta eräillä EU:n veropolitiikan osa-alueilla, joilla tällä hetkellä edellytetään jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. Kun keskeisissä veroasioissa yksimielisyys jää usein saavuttamatta, seurauksena on kalliita viivästyksiä ja laihaksi jääviä päätöksiä.

Tänään julkaistussa tiedonannossa esitetään, millä tavoin EU:n yhteisen veropolitiikan tietyillä aloilla olisi mahdollista siirtyä määräenemmistöpäätöksiin ja tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen, jotka ovat jo käytäntönä useimmilla muilla EU:n politiikan aloilla. EU:n perustamissopimusten nojalla tämä on täysin mahdollista.

Kun päätökset tehtäisiin määräenemmistöllä, jäsenvaltiot pääsisivät veroasioissa kompromisseihin nopeammin, tehokkaammin ja demokraattisemmin, mikä tehostaisi koko veropolitiikan toimintaa. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudatettaessa verolakien valmistelussa voitaisiin myös hyödyntää Euroopan parlamentin konkreettista panosta, mikä lisäisi vastuuvelvollisuutta päätöksenteossa ja toisi kansalaisten näkökulman paremmin esiin.

Komission esityksellä ei muuteta EU:n toimivaltaa veroasioissa, eikä jäsenvaltioiden oikeuteen määrätä henkilö- tai yhtiöverokannoista ole tarkoitus kajota. Tavoitteena on sen sijaan antaa jäsenvaltioille mahdollisuus hyödyntää tehokkaammin yhdistettyä suvereniteettiansa ja ratkaista yhteiset haasteet ripeämmin.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker suositteli määräenemmistöpäätöksiin siirtymistä taannoisessa unionin tilaa käsittelevässä puheessaan.Euroopan globalisoituvat taloudet edellyttävät nykyaikaista ja kunnianhimoista verojärjestelmää”, Juncker totesi. ”Kannatan vahvasti määräenemmistöpäätöksiin siirtymistä ja Euroopan parlamentin äänen parempaa kuulumista unionin tulevassa veropolitiikassa.”

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komission jäsen Pierre Moscovici puolestaan muistutti, että EU on ollut toimija veropolitiikan alalla aina yhteisön alkuajoista saakka eli kuuden vuosikymmenen ajan. ”Yksimielisyys verotuksen alalla oli ehkä toimiva ratkaisu 1950-luvulla, kun jäsenvaltioita oli vain kuusi, mutta enää se ei ole sitä. Yksimielisyyden vaatimus verotusta koskevassa päätöksenteossa on alkanut näyttää poliittisesti vanhanaikaiselta, juridisesti haasteelliselta ja taloudellisesti vahingolliselta. Ymmärrän täysin, että aihe on herkkä, mutta siitäkin on voitava keskustella. Keskustelu alkakoon tästä.”

Yksimielisyyden vaatimus on johtanut siihen, että eräät sisämarkkinoiden kasvun ja kilpailukyvyn sekä verotuksen oikeudenmukaisuuden kannalta keskeiset esitykset ovat olleet jäissä vuosikausia. Toisaalta taas demokraattisesti valitulla Euroopan parlamentilla on ollut päätöksentekomenettelyssä tähän saakka vain neuvoa-antava rooli.

Komission nyt esittämän toimintamallin myötä dynaamisuus lisääntyisi ja päätöksenteko ripeytyisi veropolitiikassa aikana, jona verotuksen tulevaisuudesta on tullut keskeinen kysymys koko kansainväliselle yhteisölle. Nykymallin ongelmiin puuttumisella vahvistettaisiin EU:n mainetta maailman johtavana toimijana, joka kykenee löytämään realistisia ratkaisuja veropolitiikan 2000-luvun haasteisiin. 

Tänään julkaistussa tiedonannossa komissio kehottaa EU:n johtajia, Euroopan parlamenttia ja muita sidosryhmiä arvioimaan, onko tietyillä seuraavassa mainituilla osa-alueilla mahdollista aloittaa nelivaiheinen siirtymä kohti määräenemmistöpäätöksiä. (Aiheesta tarkemmin tietokoosteessa.)

  • Ensimmäisessä vaiheessa jäsenvaltiot sopisivat siirtymisestä määräenemmistöpäätöksiin, kun kyse on toimenpiteistä, joilla parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa veropetosten ja verovilpin torjunnassa, tai EU:n yrityksiä koskevista hallinnollisista aloitteista, joista esimerkkinä ovat yhdenmukaistetut raportointivelvoitteet. Näitä toimenpiteitä ei yksikään jäsenvaltio yleensä vastusta, mutta jäsenvaltiot saattavat torpata ne itse asiaan liittymättömien syiden vuoksi.

  • Toisessa vaiheessa määräenemmistöpäätökset otettaisiin käyttöön asioissa, joissa verotuksella tuetaan muita poliittisia tavoitteita, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaa, ympäristönsuojelua tai kansanterveyden kohentamista.

Tänään julkaistussa tiedonannossa esitetään, että jäsenvaltioiden olisi tehtävä nopeasti päätös ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa etenemisestä.

  • Kolmannessa vaiheessa määräenemmistöpäätöksillä saataisiin nykyaikaistettua esimerkiksi arvonlisä- ja valmisteveroja koskevia sääntöjä, jotka on jo harmonisoitu EU:n tasolla. EU:n päätöksenteon nopeuttaminen näillä aloilla auttaisi jäsenvaltioita pysymään mukana teknisessä kehityksessä ja markkinoiden muutoksissa, mistä olisi etua niin EU-maille kuin yrityksillekin. 

  • Neljännessä vaiheessa määräenemmistöpäätöksiin siirryttäisiin merkittävissä verohankkeissa, joiden toteutuminen on välttämätöntä EU:n oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen verotuksen takaamiseksi. Esimerkkejä ovat yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja (CCCTB) sekä uusi digitaalitalouden verotusjärjestelmä. Varsinkin CCCTB:ssä yksimielisyyden vaatimus on tehnyt etenemisestä erittäin hidasta.

Tänään julkaistussa tiedonannossa esitetään, että jäsenvaltiot pyrkivät etenemään kolmannessa ja neljännessä vaiheessa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Toimenpiteisiin voitaisiin mainituilla aloilla ryhtyä EU:n perussopimusten niin sanotun siirtymälausekkeen (SEU-sopimuksen 48 artiklan 7 kohta) nojalla. Lausekkeen perusteella tietyissä olosuhteissa on mahdollista siirtyä määräenemmistöpäätöksiin ja tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen. EU:n perussopimuksia ei tarvitse muuttaa.

Seuraavat vaiheet

Komissio kehottaa nyt EU:n jäsenvaltioita, Euroopan parlamenttia ja sidosryhmiä osallistumaan rakentavasti keskusteluun määräenemmistöpäätöksistä EU:n veropolitiikassa sekä päättämään, miten määräenemmistöpäätöksiin olisi käytännössä mahdollista siirtyä nopealla aikataululla.

Komissio pyytää erityisesti EU:n johtajia hyväksymään tänään esitellyn suunnitelman ja päättämään hyvissä ajoin siitä, miten perussopimusten määräyksiä aiotaan hyödyntää.

Lisätietoa

Tiedonanto: Kohti tehokkaampaa ja demokraattisempaa päätöksentekoa EU:n veropolitiikan alalla

Kysymyksiä ja vastauksia: A gradual renewed approach to decision-making in EU tax policy – Questions and Answers (englanniksi)

Tietokooste

EU:n poliittisen strategian keskuksen siirtymälausekkeita koskeva selvitys

IP/19/225

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Documents


Moving to QMV.pdf