Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon algatab arutelu ELi maksupoliitikas järk-järgult tõhusamale ja demokraatlikumale otsustusprotsessile ülemineku üle

Strasbourg, 15. jaanuar 2019

Komisjon algatas täna arutelu otsustusprotsessi reformimise üle ELi maksupoliitika valdkondades, milles praegu on kokkuleppele jõudmiseks vaja liikmesriikide ühehäälset otsust. Seda ühehäälsust ei ole väga oluliste maksualgatuste puhul sageli võimalik saavutada, mis võib põhjustada kulukaid viivitusi ja mille tulemusena võidakse vastu võtta poliitikameetmed, mis ei ole optimaalsed.

Täna avaldatud teatis sisaldab soovituslikku tegevuskava etapiviisiliseks ja sihipäraseks üleminekuks seadusandliku tavamenetluse kohaselt kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisele teatavates ELi ühise maksupoliitika valdkondades. See on hääletuskord, mis on kasutusel juba enamikus teistes ELi poliitikavaldkondades. See võimalus on ette nähtud ELi aluslepingutes.

Kvalifitseeritud häälteenamusega otsustamine aitaks liikmesriikidel saavutada maksustamisküsimustes kiiremini tulemuslikumaid ja demokraatlikumaid kompromisse, mis võimaldaks ära kasutada selle valdkonna kogu potentsiaali. Peale selle saaks seadusandliku tavamenetluse kohaselt anda maksuotsustesse oma panuse ka Euroopa Parlament, mille läbi oleksid kodanike seisukohad paremini esindatud ja poliitiline vastutus suurem.

Komisjon ei tee ettepanekut muuta ELi pädevusi maksustamise valdkonnas või liikmesriikide õigust kehtestada omal äranägemisel üksikisiku või äriühingu tulumaksu määra. Eesmärk on hoopis võimaldada liikmesriikidel teostada tõhusamalt nende juba ühendatud suveräänsust, nii et ühiseid probleeme saaks lahendada kiiremini.

Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kes tegi oma hiljutistes kõnedes liidu olukorra kohta üleskutse võtta maksustamise valdkonnas kasutusele kvalifitseeritud häälteenamust nõudev hääletuskord, ütles: „Meie üha enam globaliseerunud majandused vajavad tänapäevaseid ja ambitsioonikaid maksusüsteeme. Ma pooldan endiselt kindlalt üleminekut kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisele ja Euroopa Parlamendi suuremat rolli maksustamise ühise tuleviku kujundamisel Euroopa Liidus.“

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici lisas: „ELil on olnud maksustamispoliitikas roll alates ühenduse loomisest kuus aastakümmet tagasi. Ent kui ühehäälsuse nõue selles valdkonnas oli arusaadav 1950. aastatel, kui ühendus koosnes kuuest liikmesriigist, siis tänapäeval ei ole see enam mõttekas. Maksustamise valdkonnas kohaldatav ühehäälsuse reegel näib järjest rohkem olevat poliitiliselt iganenud, õiguslikult problemaatiline ja majanduslikult kahjulik. Olen täiesti teadlik sellest, kui tundlik see teema on, kuid see ei tähenda, et küsimust ei võiks üldse arutada. Nii et alustagem täna selle aruteluga.“

Ühehäälsuse nõude tõttu on mõned olulised ettepanekud, mis käsitlevad majanduskasvu, konkurentsivõimet ja õiglast maksustamist ühtsel turul, olnud aastaid blokeeritud. Samal ajal on demokraatlikult valitud Euroopa Parlamendil siiani otsustusprotsessis vaid nõuandev roll.

Täna esitletud lähenemisviis tooks kaasa uut hoogu ja elavdaks taas selles valdkonnas otsuste tegemist ajal, mil maksustamise tulevik on muutunud rahvusvahelise üldsuse jaoks pakiliseks küsimuseks. Praeguse raamistiku olemusest tingitud raskuste käsitlemine tugevdaks ELi mainet ülemaailmse juhina 21. sajandi maksustamispoliitika probleemidele realistlike lahenduste väljatöötamisel. 

Täna avaldatud teatises palub komisjon, et ELi juhid, Euroopa Parlament ja teised sidusrühmad hindaksid võimalust liikuda järk-järgult, neljaetapiliselt kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamise suunas, nagu on kirjeldatud allpool (kõiki üksikasju vaata teabelehest).

  • 1. etapis lepiksid liikmesriigid kokku kasutada kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist siis, kui tegemist on meetmetega, mille eesmärk on parandada liikmesriikidevahelist koostööd ja vastastikust abi võitluses maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu ning ELi ettevõtjate jaoks mõeldud haldusalgatuste valdkonnas, nt ühtlustatud aruandluskohustused. Need meetmed leiavad tavaliselt poolehoidu kõigi liikmesriikide seas, kuid neid kiputakse blokeerima arutatavate küsimustega mitteseotud põhjustel.

  • Samas vaimus kehtestataks 2. etapis kvalifitseeritud häälteenamus kui kasulik vahend selliste meetmete kehtestamiseks, mille puhul maksustamine toetab muid poliitikaeesmärke, nt kliimamuutuste vastane võitlus, keskkonnakaitse või rahvatervise parandamine.

Täna avaldatud teatises on tehtud ettepanek, et liikmesriigid lepiksid kiiresti kokku 1. ja 2. etapi rakendamises.

  • Kvalifitseeritud häälteenamust nõudva hääletuskorra rakendamine 3. etapis aitaks ajakohastada juba ühtlustatud ELi õigusnorme, näiteks seoses käibemaksu ja aktsiisiga. Kiirem otsustusprotsess neis valdkondades võimaldaks liikmesriikidel pidada sammu tehnoloogia arengu ja turumuutustega, tuues seeläbi kasu nii ELi riikidele kui ka ettevõtjatele mõlemale. 

  • 4. etapp kujutaks endast üleminekut kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisele olulisemates maksuküsimustes, nagu äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas ja uus digitaalmajanduse maksustamise süsteem, mille järele on pakiline vajadus, et tagada ELis õiglane ja konkurentsivõimeline maksustamine. Eelkõige on edasiminek äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi ettepanekuga ühehäälsuse nõude tõttu väga aeglane.

Täna avaldatud teatises on tehtud ettepanek, et liikmesriigid kaaluksid 3. ja 4. etapi väljaarendamist 2025. aasta lõpuks.

Muudatused kõnealustes valdkondades oleksid võimalikud ELi aluslepingutes sisalduva nn sillaklausli alusel (ELi lepingu artikli 48 lõige 7), mis võimaldab teatavatel asjaoludel minna üle kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisele ja seadusandlikule tavamenetlusele. ELi aluslepingut ei ole vaja selleks muuta.

Edasised sammud

Komisjon kutsub nüüd ELi liikmesriike, Euroopa Parlamenti ja kõiki sidusrühmi osalema konstruktiivselt arutelus kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamise üle ELi maksupoliitikas ning töötama selle hääletuskorra rakendamiseks välja õigeaegse ja pragmaatilise lähenemisviisi.

Eelkõige kutsutakse ELi juhte üles kiitma heaks täna avaldatud tegevuskava ja tegema õigeaegselt otsused aluslepingutes sätestatud asjakohaste õigusnormide kasutamise kohta.

Lisateave

Teatis: „Tõhusama ja demokraatlikuma otsustusprotsessi poole ELi maksupoliitikas“

Küsimused ja vastused: uus järkjärguline lähenemisviis ELi maksupoliitikas otsuste tegemise suhtes – küsimused ja vastused

Teabeleht

Euroopa Poliitilise Strateegia Keskuse dokument sillaklauslite kohta

IP/19/225

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Documents


Moving to QMV.pdf