Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията открива дебат за постепенно преминаване към по-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в областта на данъчната политика на ЕС

Страсбург, 15 януари 2019 r.

Днес Комисията започна дебат относно реформата на процеса на вземане на решения в областта на данъчната политика на ЕС, при който понастоящем се изисква единодушието на държавите членки. Често постигането на единодушие е невъзможно при важни инициативи в данъчното законодателство и това може да доведе до скъпоструващи отлагания във времето или до варианти на политика, които не са оптимални.

В публикуваното днес Съобщение се предлага „пътна карта“ за постепенно и целенасочено преминаване към гласуване с квалифицирано мнозинство в рамките на обикновената законодателна процедура за някои аспекти на общата политика на ЕС в областта на данъчното облагане, каквато е практиката при повечето политики на ЕС. Тази възможност е предвидена в Договорите на ЕС.

При гласуване с квалифицирано мнозинство държавите членки биха могли да постигнат по-бързи, по-ефективни и по-демократични компромисни решения по въпроси на данъчното облагане, като по този начин ще се разгърне пълният потенциал на политиката в тази област. Освен това чрез обикновената законодателна процедура решенията в данъчната област ще се обогатят с конкретните идеи от Европейския парламент и съответно ще бъдат по-представителни и отчитащи в по-голяма степен мненията на гражданите.

Комисията не предлага никакви промени в компетенциите на ЕС в областта на данъчното облагане или в правата на държавите членки да определят по свое усмотрение ставките на подоходния данък за физическите лица или корпоративните данъчни ставки. Целта е да се позволи на държавите членки да упражняват по-ефективно своя вече обединен суверенитет, за да намират по-бързо решения на общите предизвикателства.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер, който в неотдавнашната си реч за състоянието на Съюза призова да се премине към гласуване с квалифицирано мнозинство в областта на данъчното облагане, заяви: Нашите все по-глобализирани икономики се нуждаят от модерни и амбициозни данъчни системи. Оставам твърдо зад преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство и по-силен глас за Европейския парламент относно общото бъдеще на данъчното облагане в нашия Съюз.“

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „ЕС има своята роля в данъчната политика още от създаването на Общността преди шест десетилетия. Ако единодушието при вземането на решения в тази област от шест държави членки през 50-те години на ХХ век е било логично, то днес това вече е неуместно. Правилото за вземане на решение с единодушие в областта на данъчното облагане все повече изглежда като политическа отживелица, проблематично е от правна гледна точка и има неблагоприятен ефект върху икономиката. Напълно съм наясно колко чувствителна е тази тема, но това не трябва да означава, че обсъждането е немислимо. Нега днес да започнем този дебат.“

Заради правилото за единодушие някои ключови предложения за растежа, конкурентоспособността и справедливостта в рамките на единния пазар бяха блокирани в продължение на години. В същото време към момента демократично избраният Европейски парламент има единствено консултативна роля в процеса на вземане на решения.

Изложеният днес подход ще генерира нова динамика и ще съживи процеса на вземане на решения в тази област в момент, в който бъдещето на данъчното облагане се е превърнало в наболял проблем за международната общност. С отстраняването на трудностите, произтичащи от настоящата рамка, ще се утвърди репутацията на ЕС като световен лидер в разработването на реалистични решения за данъчната политика в отговор на предизвикателствата на 21-ви век. 

В днешното съобщение Комисията призовава ръководителите на ЕС, Европейския парламент и другите заинтересовани страни да вземат под внимание възможността за постепенно, четириетапно преминаване към вземането на решения, основаващи се на квалифицирано мнозинство, както е посочено по-долу (за повече подробности вж. също информационния документ):

  • На етап 1 държавите членки следва да се споразумеят да се премине към вземане на решения чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, когато става дума за мерки, които подобряват сътрудничеството и взаимопомощта между тях в борбата с данъчните измами, укриването на данъци, както и за административни инициативи за предприятията в ЕС, напр. хармонизираните задължения за докладване. Тези мерки обикновено се приветстват от всички държави членки, но често тяхното прилагане се блокира по причини, които не са свързани с разглежданите проблеми.

  • На етап 2 ще се въведе гласуването с квалифицирано мнозинство като полезен инструмент за утвърждаването на мерки, с които данъчното облагане подпомага изпълнението на други управленчески цели, като например борбата с изменението на климата, опазването на околната среда и подобряването на общественото здраве.

В днешното съобщение се препоръчва държавите членки да се споразумеят своевременно за постигането на решение за разработване на етапи 1 и 2.

  • Използването на гласуване с квалифицирано мнозинство на етап 3 би спомогнало за модернизирането на вече хармонизирани правила на ЕС, като например тези за ДДС и за акцизите. По-бързото вземане на решения в тези области ще позволи на държавите членки да бъдат „в крак“ с най-новите технологични разработки и промени на пазара, което е от полза както на държавно равнище, така и на равнище предприятия. 

  • Етап 4 ще позволи преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство за големи проекти в данъчната област, като например общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) и новата система за данъчно облагане на цифровата икономика, които са крайно необходими за гарантиране на справедливо и конкурентно данъчно облагане в ЕС. По-специално, въвеждането на ОКООКД все още напредва твърде бавно заради необходимостта от единодушие.

В днешното съобщение на Комисията се предлага държавите членки да се насочат към етапи 3 и 4 до края на 2025 г.

Действията в посочените области са възможни съгласно т.нар. „клауза за преход“ (член 48, параграф 7 от ДЕС) в Договорите за ЕС, която позволява преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство и обикновената законодателна процедура при определени обстоятелства. Не е необходима промяна в Договора за ЕС.

Следващи стъпки

Комисията призовава държавите членки, Европейския парламент и всички заинтересовани страни да се включат конструктивно в дебата за гласуването с квалифицирано мнозинство по въпросите на данъчната политика на ЕС, както и да разработят своевременен и прагматичен подход за неговото използване.

По-специално, ръководителите на ЕС се приканват да одобрят днешната пътна карта и да предприемат навременни решения относно използването на съответните правни разпоредби, предвидени в Договорите.

За повече информация

Съобщение Към по-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в данъчната политика на ЕС

Въпроси и отговори Постепенно обновяване на подхода към процеса на вземане на решения в данъчната политика на ЕС — въпроси и отговори

Информационен документ

Документ на Европейския център за политическа стратегия относно „клаузите за преход“

IP/19/225

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Documents


Moving to QMV.pdf