Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska ungdomsveckan 2019: ”Demokratin och jag”

Bryssel den 29 april 2019

Europeiska ungdomsveckan hålls vartannat år och ska uppmärksamma och främja ungdomsverksamhet genom evenemang i alla de länder som deltar i Erasmus+.

Den 29 april–5 maj anordnas Europeiska ungdomsveckan för nionde gången i EU. Temat i år är ”Demokratin och jag”. Under veckans gång anordnas evenemang i samtliga deltagande länder, medan huvudevenemangen äger rum den 29–30 april i Bryssel, där hundratals unga kommer att samlas för att föra fram sina åsikter.

Eftersom EU-valet hålls 23–26 maj kommer diskussionerna under ungdomsveckan att handla om ungas möjligheter att engagera sig i närsamhället och att påverka demokratiska beslut.

EU:s ungdomskommissionär Tibor Navracsics står den 30 april värd för en medborgardialog med unga samt för en huvuddebatt i Europaparlamentet i Bryssel. Över 800 unga kommer att delta i diskussionerna om demokratiskt deltagande och om Europeiska solidaritetskårens betydelse för unga, icke-statliga organisationer och lokalsamhällen.

– Jag vill ge en eloge till alla aktiva och engagerade unga i Europa som är beredda att hjälpa andra. Att nästan 125 000 unga har anmält sig till Europeiska solidaritetskåren visar att unga bryr sig om vad som händer i samhället. I den senaste Eurobarometerundersökningen om unga uppger tre av fyra att de har deltagit i någon form av samhällelig verksamhet, t.ex. röstat, engagerat sig i en förening, undertecknat en namninsamling på nätet eller arbetat ideellt. Det här är jag stolt över, och jag uppmanar alla unga att uppmuntra sina jämnåriga att rösta i det kommande EU-valet så att de kan vara med och forma sin framtid, säger EU:s ungdomskommissionär Tibor Navracsics inför Europeiska ungdomsveckan.

Den Eurobarometerundersökning som publiceras i dag visar att mer än två tredjedelar av unga (67 %) anser att det allra viktigaste för EU under de kommande tio åren är att agera för att skydda miljön och motverka klimatförändringar. På andra och tredje plats kommer bättre utbildning, inklusive fri rörlighet för studenter, lärlingar och elever (56 %), och åtgärder mot fattigdom och ekonomiska och sociala klyftor (56 %). Vidare uppger 72 % av de intervjuade ungdomarna att de har röstat i lokala och nationella val eller i EU-valet ända sedan de fick rösträtt. Undersökningen gjordes i mars 2019 och omkring 11 000 unga mellan 15 och 30 år deltog. Deltagarna i Europeiska ungdomsveckan kommer att ha möjlighet att diskutera både dessa och andra ämnen vid de evenemang som äger rum.

I eftermiddag (den 29 april) kommer Tibor Navracsics även att dela ut 2018 års Altiero Spinelli-pris, som är en utmärkelse för information om EU. Årets upplaga av priset har särskilt inriktats på unga och på att ge erkännande åt projekt som ökar deras kritiska medvetenhet om EU och som väcker deras intresse för deltagande i de demokratiska processer som kommer att forma unionens framtid. Denna gång inkom 79 ansökningar och de fem vinnande projekten kommer att få sitt pris vid en ceremoni i Bryssel.

Bakgrund

Europeiska ungdomsveckan hålls vartannat år och ska uppmärksamma och främja ungdomsverksamhet genom evenemang i alla de länder som deltar i Erasmus+. Utöver huvudevenemangen i Bryssel anordnas det hundratals evenemang lokalt. Under den förra Europeiska ungdomsveckan 2017 deltog 112 000 unga i hela EU samt i Nordmakedonien, Island, Liechtenstein, Norge, Serbien och Turkiet.

Ett av de viktigaste ämnena under årets ungdomsvecka är Europeiska solidaritetskåren, som nämndes första gången av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i talet om tillståndet i unionen 2016. Solidaritetskåren ger unga mellan 18 och 30 år möjlighet att delta i olika solidaritetsinsatser både i EU-länderna och i övriga världen. Sedan starten den 7 december 2016 har nästan 125 000 unga anmält sig till kåren och nästan 15 000 deltar redan i olika insatser.

Altiero Spinelli-priset är ett initiativ av Europaparlamentet och det genomförs av kommissionen. Priset delades ut för första gången 2017. Syftet med det är att lyfta fram insatser som syftar till att öka medborgarnas kunskaper om EU och väcka intresset för deltagande i demokratiska processer. 

Under Europeiska ungdomsveckan 2019 kommer kommissionen även att lägga fram nya uppgifter om hur många som har tagit del av ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga. Ungdomsgarantin är ett flaggskeppsinitiativ som EU har lanserat för att främja sysselsättning för unga. Syftet med det är att se till att alla unga under 25 år får ett högkvalitativt erbjudande om anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats eller praktikplats inom fyra månader efter att de slutat skolan eller blivit arbetslösa.

Mer information

Europeiska ungdomsveckan

Europeiska solidaritetskåren

Resultaten av 2018 års Altiero Spinelli-pris

Eurobarometer: ”How do we build a stronger, more united Europe?” – The views of young people

Erasmus+

Kampanjen EUandMe

IP/19/2255

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar