Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa noortenädal 2019: „Demokraatia ja mina“

Brüssel, 29. aprill 2019

Euroopa noortenädal toimub iga kahe aasta tagant. Sellega tähistatakse ja edendatakse noortetegevust ürituste kaudu, mida korraldatakse kõikides programmis „Erasmus+“ osalevates riikides.

29. aprillist 5. maini toimub kõikjal Euroopa üheksas Euroopa noortenädal. Selle aasta teema on „Demokraatia ja mina“. Lisaks kogu nädala jooksul kõikides osalevates riikides aset leidvatele sündmustele toimuvad 29. ja 30. aprillil Brüsselis üleeuroopalised üritused, millest võtab osa sadu noori, kes soovivad oma hääle kuuldavaks teha.

Kuna 23.–26. mail toimuvad Euroopa Parlamendi valimised, keskendutakse käesoleva aasta Euroopa noortenädala aruteludes sellele, kuidas noored saavad oma kogukondades aktiivsed olla ja mõjutada demokraatlikke otsuseid.

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi voliniku Tibor Navracsicsi eestvedamisel peetakse 30. aprillil Brüsselis noortega kodanike dialoog ning mõttevahetus Euroopa Parlamendis. Osa võtma oodatakse enam kui 800 noort, kes arutavad demokraatias osalemise eri nüansse ning Euroopa solidaarsuskorpuse mõju noortele, vabaühendustele ja kohalikele kogukondadele.

Euroopa noortenädala eel ütles volinik Navracsics: „Ma avaldan tunnustust meie noorte eurooplaste põlvkonnale, kes on aktiivne, pühendunud ja valmis teisi toetama. Euroopa solidaarsuskorpuse algatuses osalemiseks on praeguseks end registreerinud ligi 125 000 noort, mis näitab selgelt noorte tahet osaleda ühiskonnaelus. Viimase noori puudutava Eurobaromeetri uuringu tulemused näitavad, et neljast noorest kolm on olnud aktiivsed mingit sorti kodanikutegevuses – kas hääletanud valimistel, ühinenud mõne liikumisega, kirjutanud internetis alla mõnele petitsioonile või osalenud vabatahtlikus tegevuses. Ma olen selle üle uhke ning kutsun noori üles õhutama oma eakaaslasi, et nad hääletaksid eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel, nii et nad saaksid oma tuleviku kujundamises kaasa rääkida.“

Täna avaldatud Eurobaromeetri uuringu tulemused näitavad, et rohkem kui kahe kolmandiku noorte arvates (67% küsitletuist) peaks ELi tegevuse prioriteet number üks olema järgmisel kümnel aastal keskkonnakaitse ja kliimamuutuste vastane võitlus. Teine ja kolmas nende mainitud prioriteet on haridus- ja koolitusvõimaluste parandamine, sealhulgas üliõpilaste, õpipoiste ja õpilaste vaba liikumine (56% vastanutest) ning võitlus vaesuse ja majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vastu (56% vastanutest). Lisaks vastas 72% küsitletud noortest, et alates sellest ajast, mil nad said hakata valimistel osalema, on nad hääletanud kas kohalikel, riiklikel või Euroopa Parlamendi valimistel. 2019. aasta märtsis korraldatud uuringus küsitleti ligikaudu 11 000 noort vanuses 15–30 aastat. Osalejad saavad neid ja muid teemasid arutada Euroopa noortenädala üritustel.

Peale selle teeb volinik Navracsics täna pärastlõunal (29. aprillil) teatavaks teavitustegevuse eest antava Altiero Spinelli nimelise auhinna 2018. aasta võitjad. Altiero Spinelli auhinna 2018. aasta konkursil keskenduti eelkõige noortele ning sellel autasustatakse projekte, mille abil suurendatakse noorte kriitilist teadlikkust Euroopa Liidust ja nende motivatsiooni osaleda liidu tulevikku kujundavates demokraatlikes protsessides. Konkursile laekus seekord 79 projektiettepanekut ning viit väljavalitud projekti autasustatakse Brüsselis toimuval üritusel.

Taustteave

Euroopa noortenädal toimub iga kahe aasta tagant. Sellega tähistatakse ja edendatakse noortetegevust ürituste kaudu, mida korraldatakse kõikides programmis „Erasmus+“ osalevates riikides. Lisaks Brüsselis toimuvatele üleeuroopalistele üritustele korraldatakse ka veel sadu kohalikke üritusi ja sündmusi. Eelmisest, 2017. aasta Euroopa noortenädalast võttis osa 112 000 noort kogu Euroopast, kaasa arvatud Põhja-Makedooniast, Islandilt, Liechtensteinist, Norrast, Serbiast ja Türgist.

Selle aasta noortenädala üks põhiteema on Euroopa solidaarsuskorpus, mille algatamise tegi komisjoni president Jean-Claude Juncker teatavaks oma 2016. aasta kõnes, milles käsitles Euroopa Liidu olukorda. Euroopa solidaarsuskorpus annab noortele vanuses 18–30 aastat võimaluse osaleda mitmesugustes solidaarsustegevustes nii ELis kui ka väljaspool ELi. Alates selle käivitamisest 7. detsembril 2016 on Euroopa solidaarsuskorpuse algatuses osalemiseks end registreerinud ligi 125 000 noort ning peaaegu 15 000 osalejat on alustanud tegevust mõnes solidaarsusprojektis.

Altiero Spinelli auhind on Euroopa Parlamendi algatus ning seda annab välja Euroopa Komisjon, tehes seda esimest korda 2017. aastal. Auhinna eesmärk on juhtida tähelepanu silmapaistvale tööle, mille abil parandatakse kodanike arusaamist Euroopa Liidust ja suurendatakse nende motivatsiooni osaleda demokraatlikes protsessides. 

Komisjon avaldab 2019. aasta Euroopa noortenädala raames ka uued andmed noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse kasutamise kohta. Noortegarantii on ELi juhtalgatus, mille eesmärk on edendada noorte tööhõivet, tagades kõigile alla 25-aastastele noortele nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või kooliharidussüsteemist lahkumist kvaliteetse töökoha, õpingute jätkamise, õpipoisi- või praktikakoha pakkumise.

Lisateave

Euroopa noortenädal

Euroopa solidaarsuskorpus

Altiero Spinelli 2018. aasta auhinna võitjad

Eurobaromeeter: „Kuidas ehitada tugevamat ja ühtsemat Euroopat?“ – Noorte arvamus

Programm „Erasmus+“

#EUandMe kampaania

IP/19/2255

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar