Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Resultattavla för rättskipningen i EU 2019: resultaten visar på ett fortsatt behov av att skydda rättsväsendets oberoende

Bryssel den 26 april 2019

Europeiska kommissionen offentliggör idag 2019 års resultattavla för rättskipningen i EU, med en jämförande översikt över oberoende, kvalitet och effektivitet i EU-ländernas rättssystem.

Genom resultattavlan får de nationella myndigheterna information som kan hjälpa dem att förbättra sina rättssystem. Resultaten är blandade och uppvisar relativa förbättringar när det gäller rättssystemens effektivitet och rättskipningens kvalitet. Samtidigt visar resultattavlan på växande utmaningar när det gäller uppfattningen om rättsväsendets oberoende.

– Offentliggörandet av 2019 års resultattavla för rättskipningen i EU kommer i en tid när rättsstatsprincipen hotas i vissa delar av Europa, säger Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Det gläder mig att många länder fortsätter att förbättra sitt rättsväsende. Tråkigt nog håller den positiva utvecklingen på att vända i vissa andra länder. Allt för många EU-medborgare upplever att deras rättssystem inte är oberoende eller väntar alltför länge för att få sin sak prövad i domstol.

I den sjunde resultattavlan för rättskipningen i EU vidareutvecklas de olika indikatorerna, och rättsväsendets oberoende ges ökat fokus som en nyckelfaktor för att upprätthålla rättsstatsprincipen i EU:s medlemsländer.

En av nyheterna i 2019 års resultattavla är att den ger en översikt över de disciplinära reglerna för domare i nationella rättssystem och vilka skyddsåtgärder som finns för att förhindra politisk kontroll över domar. Resultattavlan visar också hur befogenheter över åklagarväsendet hanteras i nationella rättssystem, bl.a. utnämning och avsättning av åklagare, vilket är nyckelindikatorer för åklagarväsendets oberoende.

 

Huvudresultaten för 2019:

  • Vissa positiva tendenser när det gäller rättssystemens effektivitet: Resultaten visar en positiv utveckling under de åtta åren 2010–2017 i de flesta av de EU-länder som i den europeiska planeringsterminen identifierats som länder med särskilda utmaningar. Sedan 2010 har domstolsförfarandena i första instans blivit snabbare eller åtminstone varit oförändrade i nästan alla de länderna. Förfaranden i första instans i penningtvättärenden tar i genomsnitt upp till ett år. I vissa länder som står inför utmaningar på detta område kan handläggningen dock fortfarande ta två år eller mer.
  • Växande utmaningar när det gäller synen på rättsväsendets oberoende: Enligt en Eurobarometerundersökning som offentliggörs i dag har allmänhetens uppfattning om rättsväsendets oberoende förbättrats i två tredjedelar av EU-länderna jämfört med 2016. Jämfört med förra året har den dock försämrats i cirka tre femtedelar av alla länderna[1]. Eventuell inblandning eller påtryckningar från politiskt håll är den främsta orsaken till att man anser att domstolar och domare inte är oberoende. För nationella åklagarmyndigheter visar resultattavlan att det finns en tendens i vissa EU-länder att koncentrera ledningsbefogenheter, t.ex. utvärdering, befordran och överföring av åklagare, till en enda myndighet.
  • Rättskipningens kvalitet: Sammantaget var de offentliga utgifterna för domstolar oförändrade under 2017 i hela EU. För att förbättra kvaliteten på avkunnade domar (på grundval av uppgifter från europeiska rättsliga nätverk) erbjuder de flesta domstolarna särskild fortbildning för domare om hur domskäl och domar ska struktureras och formuleras. I vissa medlemsländer kan berörda personer begära förtydliganden av domstolsbeslut. Jämfört med tidigare år har det blivit lättare att få tillgång till domar på nätet, särskilt offentliggjorda domar i högsta instans: 19 EU-länder offentliggör nu alla civilrättsliga, förvaltningsrättsliga och handelsrättsliga domar.

 

Vad händer nu?

Resultaten av 2019 års resultattavla har redan beaktats vid de landsspecifika bedömningar som gjorts inom ramen för den europeiska planeringsterminen 2019. De kommer också att användas som underlag när EU-kommissionen utarbetar förslag till landsspecifika rekommendationer för 2019.

Dessa politiska rekommendationer diskuteras av EU:s medlemsländer i rådet. EU-ledarna godkänner dem i juni innan rådet antar dem i juli. EU-länderna kan sedan ta hänsyn till rekommendationerna i sina reformplaner och nationella budgetar för nästa år.

 

Bakgrund

Resultattavlan för rättskipningen i EU lanserades 2013 och är ett av de verktyg till stöd för rättsstatsprincipen som EU-kommissionen använder för att övervaka medlemsländernas rättsliga reformer. Resultaten beaktas i den europeiska planeringsterminen. Den årliga resultattavlan innehåller en bedömning av de nationella rättssystemens oberoende, kvalitet och effektivitet. Detta jämförande verktyg kompletteras med landsspecifika bedömningar som presenteras i landsrapporterna och som gör det möjligt att göra en djupare analys på grundval av det nationella rättsliga och institutionella sammanhanget.

Resultattavlan fokuserar på de tre viktigaste aspekterna av ett välfungerande rättssystem:

  • Effektivitet: indikatorer för handläggningstid, avslutningsgrad och antal pågående mål.
  • Kvalitet: indikatorer för tillgänglighet, t.ex. rättshjälp och domstolsavgifter, fortbildning, övervakning av domstolarnas verksamhet, budget, personal och kvalitetsnormer för domar.
  • Oberoende: indikatorer för hur allmänheten och företagen upplever rättsväsendets oberoende, för skyddsåtgärder för domare och för skyddsåtgärder för de nationella åklagarmyndigheterna.

Bättre nationella rättssystem är en väletablerad prioritering inom ramen för den europeiska planeringsterminen – EU:s årliga cykel för samordningen av den ekonomiska politiken. Resultattavlan för rättskipningen i EU hjälper medlemsländerna att uppnå detta genom att lägga fram en årlig jämförande översikt över hur de nationella rättssystemen fungerar. Om allvarliga problem identifieras i enskilda landsrapporter antar rådet, på förslag från EU-kommissionen, riktade landsspecifika rekommendationer.

 

Läs mer 

Resultattavla för rättskipningen i EU 2019

Sammanfattning av resultattavlan för rättskipningen i EU 2019: faktablad

Kommenterade diagram med fullständiga siffror

Frågor och svar

Eurobarometerundersökning om det upplevda oberoendet av de nationella rättssystemen i EU bland allmänheten

Eurobarometerundersökning om det upplevda oberoendet av de nationella rättssystemen i EU bland företagen

Landsrapporter inom ramen för den europeiska planeringsterminen 2019

Meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen

Faktablad om EU:s verktyg till stöd för rättsstatsprincipen

 

 

[1] AT, NL, DE, LU, BE, EE, EL, CZ, PT, HU, RO, PL, ES, BG, SK, HR

 

 

IP/19/2232

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar