Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

2019. gada ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā: rezultāti liecina, ka nepieciešamība aizstāvēt tiesu iestāžu neatkarību joprojām pastāv

Briselē, 2019. gada 26. aprīlī

Eiropas Komisija šodien publicē 2019. gada ES rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā, kas sniedz salīdzinošu pārskatu par tiesu sistēmas neatkarību, kvalitāti un efektivitāti ES dalībvalstīs.

Tas valstu iestādēm sniedz informāciju, kas palīdzētu tām uzlabot to tiesu sistēmas. Rezultāti ir neviendabīgi un uzrāda relatīvus uzlabojumus attiecībā uz tiesu sistēmu efektivitāti un tiesiskuma kvalitāti. Tajā pašā laikā rezultātu apkopojums liecina, ka pieaug problēmas saistībā ar priekšstatu par tiesu iestāžu neatkarību.

ES Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova teica: “2019. gada ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā tiek publicēts laikā, kad dažviet Eiropā palielinās izaicinājumi tiesiskumam. Esmu gandarīta, ka daudzas valstis turpina uzlabot savas tiesu sistēmas. Diemžēl dažas citas valstis pozitīvās tendences ir pavērsušas pretējā virzienā. Joprojām pārāk daudz ES iedzīvotāju uzskata, ka viņu tiesu sistēmas nav neatkarīgas, un kas pārāk ilgi gaida, kad tiks panākta taisnība. ”

ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā septītajā izdevumā turpina apskatīt dažādos rādītājus un padziļināti pievēršas tiesu iestāžu neatkarībai kā galvenajam elementam tiesiskuma nodrošināšanai dalībvalstīs.

Viens no jauniem elementiem 2019. gada ES rezultātu apkopojumā ir tas, ka apkopojumā sniegts pārskats par disciplinārajiem režīmiem attiecībā uz tiesnešiem valstu tiesu sistēmās un ieviestajiem aizsardzības pasākumiem, ar ko novērš tiesu lēmumu politisko kontroli. Rezultātu apkopojumā arī izklāstīts, kā valstu tiesu sistēmās tiek pārvaldītas pilnvaras attiecībā uz prokuratūras dienestiem, tostarp attiecībā uz prokuroru iecelšanu amatā un viņu atlaišanu, kas ir nozīmīgi prokuratūras dienesta neatkarības rādītāji.

 

Galvenie konstatējumi 2019. gada izdevumā ir šādi.

  • Dažas pozitīvas tendences attiecībā uz tiesu sistēmu efektivitāti. Rezultātu apkopojums liecina, ka astoņu gadu laikā (no 2010. gada līdz 2017. gadam) vairumā dalībvalstu, kurās Eiropas pusgada ietvaros konstatētas konkrētas problēmas, ir vērojamas pozitīvas tendences. Kopš 2010. gada gandrīz visās šajās dalībvalstīs pirmās instances tiesas procesu ilgums ir samazinājies vai vismaz saglabājies stabils. Turklāt pirmās instances tiesas procesi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietās vidēji ilgst vienu gadu. Tomēr dažās dalībvalstīs, kuras saskaras ar problēmām šajā jomā, tiesvedības joprojām var ilgt divus vai vairāk gadus.
  • Pieaug problēmas saistībā ar priekšstatu par tiesu iestāžu neatkarību. Saskaņā ar šodien publicēto Eirobarometra aptauju divās trešdaļās dalībvalstu priekšstats par tiesu iestāžu neatkarību ir uzlabojies salīdzinājumā ar 2016. gadu. Tomēr, salīdzinot ar pagājušo gadu, sabiedrības priekšstats par neatkarību ir pasliktinājies aptuveni trīs piektdaļās no visām dalībvalstīm[1]. Iespējama politiska iejaukšanās vai spiediens ir galvenais iemesls priekšstatam par to, ka tiesas un tiesneši nav neatkarīgi. Attiecībā uz valsts prokuratūras dienestiem rezultātu apkopojums liecina, ka dažās dalībvalstīs pastāv tendence vienas iestādes pārziņā koncentrēt vadības pilnvaras, piemēram, prokuroru novērtēšanu, paaugstināšanu, pārcelšanu.
  • Tiesiskuma kvalitāte. Kopumā 2017. gadā vispārējās valdības izdevumi tiesām saglabājās stabili visā ES. Lai uzlabotu spriedumu kvalitāti (pamatojoties uz Eiropas tiesu iestāžu tīklu datiem), vairums tiesu tiesnešiem nodrošina īpašu apmācību par spriedumu pamatojuma struktūru un stilu un spriedumu sagatavošanu. Dažās dalībvalstīs var lūgt tiesu nolēmumu precizējumus. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tiešsaistes piekļuve tiesu spriedumiem ir uzlabojusies, jo īpaši attiecībā uz augstākās instances tiesu spriedumu publicēšanu: 19 dalībvalstis tagad publicē visus spriedumus civillietās/komerclietās un administratīvajās lietās.

 

Turpmākie pasākumi

2019. gada rezultātu apkopojuma tiesiskuma jomā konstatējumi jau tika ņemti vērā, izstrādājot konkrētām valstīm domātus novērtējumus, ko veic saistībā ar 2019. gada Eiropas pusgadu. Šie konstatējumi tiks arī ņemti vērā, sagatavojot Komisijas priekšlikumus attiecībā uz konkrētām valstīm adresētajiem 2019. gada ieteikumiem.

Šos politikas ieteikumus dalībvalstis apsprieda Padomē. ES valstu vadītāji tos apstiprinās jūnijā, un Padome tos pieņems jūlijā. Tad valdības ieteikumus iestrādās savos reformu plānos un nākamā gada valsts budžetā.

 

Konteksts

2013. gadā uzsāktais ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā ir viens no instrumentiem ES tiesiskuma rīku kopumā, ko Komisija izmanto, lai pārraudzītu dalībvalstu veiktās tiesu sistēmas reformas, un kas tiek ietverts Eiropas pusgadā. Ikgadējā ES rezultātu apkopojumā tiek izvērtēta valstu tiesu sistēmu neatkarība, kvalitāte un efektivitāte. Šo salīdzinošo rīku papildina konkrēto valstu novērtējums, kas iekļauts valstu ziņojumos, kuri ļauj veikt dziļāku analīzi, pamatojoties uz valsts tiesisko un iestāžu kontekstu.

Rezultātu apkopojumā galvenā uzmanība pievērsta trim būtiskiem efektīvas tiesu sistēmas aspektiem.

  • Efektivitāte: rādītāji par tiesvedības ilgumu, lietu pabeigšanas koeficientu un neizskatīto lietu skaitu.
  • Kvalitāte: rādītāji par pieejamību (piemēram, juridisko palīdzību un tiesas nodevām), apmācību, tiesu darbību uzraudzību, budžetu, cilvēkresursiem, kā arī standarti attiecībā uz spriedumu kvalitāti.
  • Neatkarība: rādītāji par plašākas sabiedrības un uzņēmumu priekšstatu par tiesu iestāžu neatkarību, par aizsardzības pasākumiem tiesnešiem un aizsardzības pasākumiem valstu prokuratūras dienestu darbībai.

Valstu tiesu sistēmu efektivitātes uzlabošana ir viena no Eiropas pusgada – ES ekonomikas politikas koordinēšanas ikgadējā cikla – pastāvīgajām prioritātēm. ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā palīdz dalībvalstīm to panākt, sniedzot ikgadēju, salīdzinošu pārskatu par valstu tiesu sistēmu darbību. Ja atsevišķu valstu ziņojumos tiek konstatētas nopietnas problēmas, Padome pēc Komisijas priekšlikuma pieņem mērķtiecīgus, konkrētai valstij adresētus ieteikumus.

 

Plašāka informācija 

2019. gada ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā:

Kopsavilkums par rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā: Faktu lapa

Grafiki pilnos skaitļos ar norādēm

Jautājumi un atbildes

Eirobarometrs “Valsts tiesu sistēmas neatkarības vērtējums ES iedzīvotāju vidū”

Eirobarometrs “Valsts tiesu sistēmas neatkarības vērtējums ES uzņēmumu vidū”

2019. gada ziņojumi par valstīm Eiropas pusgada ietvaros

Paziņojums “Tiesiskuma turpmāka stiprināšana Savienībā”.

Faktu lapa “ES tiesiskuma rīku kopums

 

 

[1] AT, NL, DE, LU, BE, EE, EL, CZ, PT, HU, RO, PL, ES, BG, SK, HR

 

 

IP/19/2232

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar