Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2019 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė. Rezultatai rodo, kad reikia toliau saugoti teismų nepriklausomumą

Briuselis, 2019 m. balandžio 26 d.

Šiandien Europos Komisija paskelbė 2019 m. ES teisingumo rezultatų suvestinę, kurioje pateikiama ES valstybių narių teisingumo sistemų nepriklausomumo, kokybės ir veiksmingumo lyginamoji apžvalga.

Ji suteikia nacionalinėms valdžios institucijoms informacijos, padedančios tobulinti savo teisingumo sistemas. Rezultatai yra nevienareikšmiai ir rodo santykinį teisingumo sistemų veiksmingumo ir teisingumo kokybės gerėjimą. Kartu iš rezultatų suvestinės matyti, kad atsiranda vis daugiau problemų, susijusių su teismų nepriklausomumo suvokimu.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Europos Komisijos narė Vĕra Jourová: „2019 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė teikiama tuo metu, kai tam tikrose Europos vietose stiprėja grėsmė teisinės valstybės principams. Džiaugiuosi matydama, kad daug šalių ir toliau tobulina savo teismų sistemą. Deja, kai kurios kitos šalys stabdo šias teigiamas tendencijas. Vis dar pernelyg daug ES piliečių nemano, kad jų teisingumo sistemos yra nepriklausomos ir yra priversti pernelyg ilgai laukti teisingumo.“

Septintojoje ES teisingumo rezultatų suvestinėje toliau plėtojami įvairūs rodikliai ir didinamas dėmesys teismų nepriklausomumui, kaip svarbiam elementui įtvirtinant teisinės valstybės principus valstybėse narėse.

Vienas iš naujų elementų 2019 m. ES teisingumo rezultatų suvestinėje yra tas, kad joje pateikiama nacionalinių teisingumo sistemų teisėjams taikomos drausminės tvarkos ir įdiegtų apsaugos priemonių, kuriomis užkertamas kelias teismų sprendimų politinei kontrolei, apžvalga. Rezultatų suvestinėje taip pat supažindinama su galių nacionalinių prokuratūrų atžvilgiu valdymu teisingumo sistemose, įskaitant prokurorų skyrimo ir atleidimo tvarką, – tai yra labai svarbūs prokuratūros nepriklausomumo rodikliai.

 

Svarbiausios 2019 m. rezultatų suvestinės išvados

  • Kai kurios teigiamos teisingumo sistemų veiksmingumo tendencijos. Rezultatų suvestinė rodo, kad per aštuonerius metus (2010–2017 m.) daugumoje Europos valstybių narių, kuriose per Europos semestro procedūrą nustatyta tam tikrų sunkumų, buvo stebimi teigiami pokyčiai. Nuo 2010 m. beveik visose šiose valstybėse narėse pirmosios instancijos teismų bylų nagrinėjimo trukmė sutrumpėjo arba bent išliko stabili. Be to, pirmosios instancijos teismų procesai pinigų plovimo bylose vidutiniškai trunka iki metų. Vis dėto kai kuriose valstybėse narėse, kurioms šioje srityje kyla sunkumų, bylos nagrinėjimas vis dar gali užtrukti dvejus metus ar ilgiau.
  • Daugėja problemų, susijusių su teismų nepriklausomumo suvokimu. Kaip matyti iš šiandien paskelbtų „Eurobarometro“ apklausos rezultatų, dviejuose trečdaliuose valstybių narių teismų nepriklausomumo suvokimas, palyginti su 2016 m., pagerėjo. Vis dėlto, palyginti su praėjusiais metais, visuomenės nuomonė apie nepriklausomumą pablogėjo maždaug trijuose penktadaliuose visų valstybių narių[1]. Pagrindinė priežastis, dėl kurios blogėja nuomonė apie teismų ir teisėjų nepriklausomumą, yra galimas politinis kišimasis arba spaudimas. Kalbant apie nacionalines prokuratūras, rezultatų suvestinė rodo, kad kai kuriose valstybėse narėse linkstama koncentruoti valdymo galias, pvz., prokurorų vertinimo, skatinimo ar perkėlimo, vienos institucijos rankose.
  • Teisingumo kokybė. Apskritai 2017 m. valdžios sektoriaus išlaidos teismams visoje ES išliko stabilios. Siekdami pagerinti teismo sprendimų kokybę (remiantis Europos teisminių tinklų duomenimis), dauguma teismų teisėjams rengia specialius mokymus apie teismo sprendimų pagrindimo ir rengimo struktūrą ir stilių. Kai kuriose valstybėse narėse bylos šalys gali prašyti paaiškinti teismo sprendimus. Palyginti su ankstesniais metais, pagerėjo galimybės susipažinti su teismo sprendimais internetu, ypač kai tai susiję su viešu aukščiausiosios instancijos teismo sprendimų skelbimu: 19 valstybių narių dabar skelbia visus civilinių, komercinių ir administracinių teismų sprendimus.

 

Tolesni veiksmai

Į 2019 m. rezultatų suvestinės išvadas jau atsižvelgta rengiant konkrečių šalių vertinimą per 2019 m. Europos semestro procedūrą. Į šias išvadas taip pat bus atsižvelgta rengiant Komisijos pasiūlymus dėl 2019 m. konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų.

Šias politikos rekomendacijas valstybės narės apsvarsto Taryboje. ES vadovai jas patvirtina birželio mėn. prieš Tarybai jas patvirtinant liepos mėnesį. Tada vyriausybės įtraukia rekomendacijas į kitų metų reformų planus ir nacionalinius biudžetus.

 

Pagrindiniai faktai

2013 m. pradėta rengti ES teisingumo rezultatų suvestinė yra vienas iš ES teisinės valstybės priemonių rinkinio elementų. Komisija naudojasi šiuo priemonių rinkiniu stebėdama valstybių narių vykdomas teisingumo reformas ir rinkama informaciją Europos semestrui. Metinėje ES teisingumo rezultatų suvestinėje vertinamas nacionalinių teisingumo sistemų nepriklausomumas, kokybė ir veiksmingumas. Šią lyginamąją priemonę papildo šalių ataskaitose pateikti konkrečių šalių vertinimo rezultatai, kurie sudaro sąlygas išsamesnei analizei atsižvelgiant į nacionalines teisines ir institucines aplinkybes.

Rezultatų suvestinėje daugiausia dėmesio skiriama trims pagrindiniams veiksmingos teisingumo sistemos elementams:

  • veiksmingumui: proceso trukmės, bylų išnagrinėjimo ir neišnagrinėtų bylų skaičiaus rodikliams;
  • kokybei: galimybės naudotis rodikliams, pavyzdžiui, teisinės pagalbos ir teismo mokesčiams, mokymui, teismų veiklos stebėsenai, biudžetui, žmogiškiesiems ištekliams, teismų sprendimų kokybės standartams;
  • nepriklausomumui: rodikliams, susijusiems su tuo, kaip ir plačioji visuomenė ir įmonės vertina teismų nepriklausomumą, ir su teisėjų apsaugos priemonėmis bei nacionalinių prokuratūrų veikumo apsaugos priemonėmis susijusiems rodikliams.

Nacionalinių teisingumo sistemų veiksmingumo didinimas yra vienas iš gerai įtvirtintų Europos semestro – ES metinio ekonominės politikos koordinavimo ciklo – prioritetų. ES teisingumo rezultatų suvestinė padeda valstybėms narėms tai pasiekti, nes joje pateikiama metinė lyginamoji nacionalinių teisingumo sistemų veikimo apžvalga. Kai atskirose šalių ataskaitose nurodomos rimtos problemos, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, priima tikslines konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas.

 

Daugiau informacijos 

2019 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė

2019 m. ES teisingumo rezultatų suvestinės santrauka. Informacijos suvestinė

Diagramos su paaiškinimais ir išsamiais skaičiais

Klausimai ir atsakymai

„Eurobarometro“ apklausa „Kaip plačioji visuomenė Europos Sąjungoje vertina nacionalinių teisingumo sistemų nepriklausomumą“ (angl. Perceived independence of the national justice systems in the EU among the general public)

„Eurobarometro“ apklausa „Kaip įmonės Europos Sąjungoje vertina nacionalinių teisingumo sistemų nepriklausomumą“ (angl. Perceived independence of the national justice systems in the EU among companies)

2019 m. Europos semestro šalių ataskaitos

Komunikatas dėl tolesnio teisinės valstybės stiprinimo Sąjungoje

Informacijos suvestinė ES teisinės valstybės priemonių rinkinys

 

 

[1] AT, NL, DE, LU, BE, EE, EL, CZ, PT, HU, RO, PL, ES, BG, SK, HR

 

 

IP/19/2232

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar