Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

2019. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel – kohtusüsteemi sõltumatus vajab endiselt kaitset

Brüssel, 26. aprill 2019

Täna avaldab Euroopa Komisjon 2019. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabeli, mis annab võrdleva ülevaate kohtusüsteemide sõltumatusest, kvaliteedist ja tõhususest ELi liikmesriikides.

Tulemustabeli näitajad aitavad liikmesriikide ametiasutustel oma õigussüsteemi parandada. Selle aasta tulemused on kahetised. Ühelt poolt osutavad need kohtusüsteemide tõhususe ja kvaliteedi suhtelisele paranemisele. Teisalt näitab tulemustabel, et hinnang kohtusüsteemi sõltumatusele üha halveneb.

Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: „2019. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel avaldatakse ajal, mil mõnel pool Euroopas kasvab surve õigusriigile. Mulle teeb rõõmu, et paljudes riikides paraneb kohtusüsteem jätkuvalt. Kahjuks on mõnes riigis toimunud tagasilangus. Liiga paljud ELi kodanikud leiavad endiselt, et nende riigi kohtusüsteem ei ole sõltumatu, või peavad liiga kaua ootama kohtuotsuse saamiseks.“

Seitsmendas ELi õigusemõistmise tulemustabelis jätkatakse eri näitajate väljatöötamist ja keskendutakse põhjalikumalt kohtusüsteemi sõltumatusele, mis on määrav tegur õigusriigi põhimõtte järgimise tagamiseks liikmesriikides.

Uuendusena sisaldab 2019. aasta tulemustabel ülevaadet liikmesriikide kohtusüsteemides kehtivatest kohtunike distsiplinaarmenetlustest ja kaitsemeetmetest kohtuotsuste poliitilise mõjutamise vältimiseks. Tulemustabelis kirjeldatakse ka seda, kellele alluvad liikmesriikide kohtusüsteemis prokurörid, sealhulgas kellel on õigus neid ametisse nimetada ja ametist vabastada, sest tegu on peamiste näitajatega prokuratuuri sõltumatuse hindamisel.

 

2019. aasta tulemustabeli olulisemad tähelepanekud on järgmised.

  • Kohtusüsteemide tõhusus näitab mõningaid paranemise märke. Tulemustabelist selgub, et enamikus liikmesriikides, mille puhul osutati Euroopa poolaasta raames konkreetsetele probleemidele, on olukord kaheksa aasta jooksul (2010–2017) paranenud. Alates 2010. aastast on esimese astme kohtumenetluste pikkus peaaegu kõikides liikmesriikides lühenenud või vähemalt püsinud muutumatuna. Näiteks rahapesu käsitlevate kohtuasjade menetlemiseks kulub esimeses astmes keskmiselt kuni aasta. Mõnes liikmesriigis, kus selles valdkonnas on raskusi, võivad menetlused siiski võtta kaks aastat või kauemgi.
  • Hinnang kohtusüsteemi sõltumatusele üha halveneb. Täna avaldatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt on hinnang kohtusüsteemi sõltumatusele kahes kolmandikus liikmesriikidest võrreldes 2016. aastaga paranenud. Samal ajal on see näitaja võrreldes eelmise aastaga halvenenud umbes kolmes viiendikus liikmesriikidest[1]. Kohtute ja kohtunike puuduliku sõltumatuse põhjusena nähakse peamiselt võimalikku poliitilist sekkumist ja survet. Prokuratuuri puhul näitab tulemustabel, et mõned liikmesriigid kalduvad koondama haldusvolitused, näiteks prokuröride hindamise, edutamise ja üleviimise, üheainsa ametiasutuse kätte.
  • Kohtusüsteemi kvaliteet. Üldiselt jäid valitsemissektori kulud kohtusüsteemile 2017. aastal kogu liidus muutumatuks. Selleks et parandada kohtuotsuste kvaliteeti (mida mõõdetakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustikelt saadud andmete alusel), pakutakse enamikus kohtutes kohtunikele erikoolitust sobiva struktuuri ja stiili kasutamiseks oma põhjenduste esitamisel ja kohtuotsuste koostamisel. Mõnes liikmesriigis on kohtuteenuste kasutajatel võimalik taotleda kohtuotsuse selgitamist. Võrreldes eelmiste aastatega on paranenud kohtuotsuste kättesaadavus internetis, eelkõige kõrgeima astme kohtuotsuste puhul. Praeguseks avaldatakse juba 19 liikmesriigis kõik tsiviil- ja kaubandusasjades ning haldusasjades tehtud kohtuotsused.

 

Edasised sammud

2019. aasta tulemustabeli tähelepanekuid on juba võetud arvesse, et koostada 2019. aasta Euroopa poolaasta protsessi raames liikmesriikide kohta hinnang. Komisjon lähtub nendest tähelepanekutest ka riigipõhiste soovituste ettepanekute ettevalmistamisel.

Neid poliitilisi soovitusi arutavad liikmesriigid nõukogus. ELi juhid kinnitavad soovitused juunis ning juulis võtab nõukogu need vastu. Seejärel lisavad valitsused soovitused oma reformikavadesse ja järgmise aasta eelarvesse.

 

Taust

ELi õigusemõistmise tulemustabelit hakati pidama 2013. aastal ja see on üks ELi õigusriigi tagamise vahenditest, mida komisjon kasutab liikmesriikide kohtureformide jälgimiseks ja mida võetakse arvesse Euroopa poolaasta raames. Tulemustabel avaldatakse kord aastas ning selles hinnatakse liikmesriikide kohtusüsteemide sõltumatust, kvaliteeti ja tõhusust. Lisaks sellele võrdlusvahendile antakse igale riigile hinnang, mille tulemused esitatakse riigiaruannetes. Need võimaldavad teha süvaanalüüsi, lähtudes riigi õiguslikust ja institutsioonilisest kontekstist.

Tulemustabelis on kesksel kohal tõhusa kohtusüsteemi kolm põhielementi.

  • Tõhusus: andmed kohtumenetluste kestuse, algatatud ja lõpuleviidud kohtumenetluste suhtarvu ning pooleliolevate kohtuasjade arvu kohta.
  • Kvaliteet: andmed õiguskaitse kättesaadavuse, näiteks tasuta õigusabi ja kohtukulude kohta, samuti koolituste, kohtute tegevuse järelevalve, eelarve, personali ja kohtuotsuste kvaliteedinõuete kohta.
  • Sõltumatus: üldsuse ja ettevõtjate hinnang kohtute sõltumatusele ning andmed kohtunike ja prokuratuuri tööd kaitsvate meetmete kohta.

Liikmesriikide kohtusüsteemide tõhususe suurendamine on ELi majanduspoliitika koordineerimise iga-aastase tsükli – Euroopa poolaasta – üks kindlaid eesmärke. ELi õigusemõistmise tulemustabel, milles esitatakse igal aastal võrdlev ülevaade riiklike kohtusüsteemide tööst, aitab liikmesriikidel seda eesmärki saavutada. Kui liikmesriigi kohta koostatud aruandes osutatakse tõsistele probleemidele, võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu riigipõhised soovitused.

 

Lisateave 

2019. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel

ELi õigusemõistmise tulemustabeli kokkuvõte: Teabeleht

Selgitustega graafikud täpsete arvudega

Küsimused ja vastused

Eurobaromeetri uuring „ELi riiklike kohtusüsteemide tajutav sõltumatus avaliku arvamuse kohaselt“

Eurobaromeetri uuring „ELi riiklike kohtusüsteemide tajutav sõltumatus ettevõtete arvamuse kohaselt“

2019. aasta Euroopa poolaasta aruanded riikide kohta

Teatis „Õigusriigi edasine tugevdamine liidus“

Teabeleht: ELi õigusriigi tagamise vahendid

 

 

[1] AT, NL, DE, LU, BE, EE, EL, CZ, PT, HU, RO, PL, ES, BG, SK, HR

 

 

IP/19/2232

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar