Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU's resultattavle for retsområdet 2019: Der er fortsat behov for at beskytte retsvæsenets uafhængighed

Bruxelles, den 26. april 2019

Europa-Kommissionen offentliggør i dag sin resultattavle for retsområdet for 2019. Den giver en komparativ oversigt over retssystemernes uafhængighed, kvalitet og effektivitet i EU's medlemsstater.

De nationale myndigheder bistås hermed med oplysninger i arbejdet med at forbedre deres retssystemer. Resultaterne er blandede og viser relativt store forbedringer med hensyn til retssystemernes effektivitet og retsplejens kvalitet. Resultattavlen viser samtidig, at der er voksende udfordringer med hensyn til opfattelsen af retsvæsenets uafhængighed.

Vĕra Jourová, EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "EU's resultattavle for retsområdet 2019 offentliggøres på et tidspunkt, hvor retsstatsprincippet visse steder i Europa udfordres. Det glæder mig, at mange lande fortsat forbedrer deres retsvæsen. Desværre går det den gale vej andre steder. Der er stadig alt for mange EU-borgere, der ikke opfatter deres retssystemer som uafhængige, og som venter for længe på, at retfærdigheden sker fyldest. "

I denne syvende udgave af EU's resultattavle for retsområdet videreudvikles de forskellige indikatorer, og der er særlig fokus på retsvæsenets uafhængighed som et centralt element til opretholdelse af retsstatsprincippet i medlemsstaterne.

EU's resultattavle for retsområdet 2019 omfatter som noget nyt en oversigt over disciplinære ordninger vedrørende dommere i de nationale retssystemer og hvilke garantier, der findes for at forhindre politisk kontrol med retsafgørelserne. Resultattavlen giver også et overblik over de nationale anklagemyndigheders forvaltning af beføjelser, herunder udnævnelse og afskedigelse, som er nøgleindikatorer for en anklagemyndigheds uafhængighed.

 

Hovedresultaterne i 2019-udgaven omfatter:

  • Positive tendenser med hensyn til, hvor effektive retssystemerne er: Resultattavlen viser, at der i en periode på otte år (2010-2017) kan konstateres en positiv udvikling i de fleste af de medlemsstater, der har udfordringer, jævnfør det europæiske semester. Siden 2010 er varigheden af førsteinstanssager blevet kortere i næsten alle medlemsstater eller i det mindste forblevet stabil. Førsteinstansbehandlingen i hvidvaskningssager tager herudover i gennemsnit næsten ét år. I visse medlemsstater med udfordringer på dette område kan der dog stadig være tale om to eller flere års sagsbehandlingstid.
  • Der er stigende udfordringer med hensyn til opfattelsen af retsvæsenets uafhængighed: Ifølge en Eurobarometerundersøgelse, der offentliggøres i dag, er opfattelsen af retsvæsenets uafhængighed i to tredjedele af medlemsstaterne blevet forbedret i forhold til 2016. Sammenholdt med sidste år er offentlighedens opfattelse af denne uafhængighed dog faldet i omkring tre femtedele af alle medlemsstater [1]. Mulig politisk indblanding eller pres er hovedårsagen til opfattelsen af domstolenes og dommernes manglende uafhængighed. Resultattavlen viser, at der i nogle medlemsstater er en tendens til at koncentrere forvaltningsbeføjelserne hos anklagemyndigheden, som f.eks. evaluering, forfremmelse, overførsel af anklagere, der samles hos én enkelt myndighed.
  • Kvaliteten i retssystemet: Samlet set forblev regeringernes samlede udgifter til retssystemet stabilt i EU. I de fleste lande fik dommerne mulighed for særlig videreuddannelse (på områderne opbygning, udformning og udarbejdelse af retsafgørelser) med henblik på at højne retsafgørelsernes kvalitet, fremgår det af data fra europæiske retlige netværk. I nogle medlemsstater kan retsbrugere anmode om at få præciseret deres retsafgørelse. Sammenholdt med tidligere år er der sket en forbedring i adgangen til retsafgørelser, navnlig med hensyn til offentliggørelsen af retsafgørelser fra højeste instans: 19 medlemsstater offentliggør nu alle civil- og handelsretlige retsafgørelser.

 

Næste skridt

Indholdet af resultattavlen for 2019 er allerede blevet taget i betragtning i forbindelse med de landespecifikke vurderinger inden for rammerne af det europæiske semester 2019. Det vil også indgå i udarbejdelsen af Kommissionens forslag til de landespecifikke henstillinger for 2019.

Disse politikhenstillinger drøftes af medlemsstaterne i Rådet. EU-lederne godkender dem i juni, før Rådet vedtager dem i juli. Regeringerne medtager herefter henstillingerne i deres reformplaner og nationale budgetter for det efterfølgende år.

 

Baggrund

EU's resultattavle for retsområdet er ét af redskaberne i EU's retsstatsværktøjskasse, som Kommissionen anvender til at overvåge medlemsstaternes reformer af retsvæsenet, og udgør et bidrag til det europæiske semester. Den årlige resultattavle for retsområdet indeholder en vurdering af retssystemers uafhængighed, kvalitet og effektivitet. Dette sammenligningsværktøj suppleres af landespecifikke vurderinger, som fremlægges i landerapporterne, hvilket muliggør en mere dybtgående analyse ud fra den nationale retlige og institutionelle kontekst.

Resultattavlen fokuserer på de tre hovedelementer i et effektivt retssystem:

  • Effektivitet: indikatorer for sagsbehandlingstid, andel af domsafgørelser og antal verserende sager.
  • Kvalitet: indikatorer for tilgængelighed, f.eks. retshjælp og retsafgifter, videreuddannelse, overvågning af domstolsvirksomhed, budget, menneskelige ressourcer og standarder for retsafgørelsens kvalitet.
  • Uafhængighed: indikatorer for den brede offentligheds og virksomhedernes opfattelse af retsvæsenets uafhængighed, for sikkerhedsforanstaltninger vedrørende dommere og for garantier i forbindelse med de nationale anklagemyndigheders funktion.

Det er en veletableret prioritet i forbindelse med det europæiske semester — EU's årlige cyklus for samordning af de økonomiske politikker — at forbedre de nationale retssystemers effektivitet. EU's resultattavle for retsområdet hjælper medlemsstaterne med at nå dette mål ved at sørge for en årlig komparativ oversigt over, hvordan de nationale retssystemer fungerer. Når der i de enkelte landerapporter konstateres udfordringer, vedtager Rådet på forslag af Kommissionen målrettede landespecifikke henstillinger.

 

Yderligere oplysninger 

EU's resultattavle for retsområdet 2019:

Resumé af EU's resultattavle for retsområdet 2019: Faktablad

Kommenterede grafer med fuldstændige tal

Spørgsmål og svar

Eurobarometer om "den brede offentligheds opfattelse af de nationale retssystemers uafhængighed i EU"

Eurobarometer om "virksomhedernes opfattelse af de nationale retssystemers uafhængighed i EU"

Landerapporter under det europæiske semester 2019:

Meddelelse om yderligere styrkelse af retsstatsprincippet i Unionen

Faktablad om EU's retsstatsværktøjskasse

 

 

[1] AT, NL, DE, LU, BE, EE, EL, CZ, PT, HU, RO, PL, ES, BG, SK, HR

 

 

IP/19/2232

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar