Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2019: je nadále třeba chránit nezávislost soudů

Brusel 26. dubna 2019

Evropská komise dnes zveřejnila srovnávací přehled o soudnictví 2019, který porovnává nezávislost, kvalitu a efektivnost soudních systémů v členských státech EU.

Přehled poskytuje vnitrostátním orgánům informace, které jim mají pomoci při vylepšování těchto systémů. Výsledky jsou smíšené. Relativně se zvýšila efektivnost a kvalita soudnictví. Zároveň se ale podle přehledu zhoršuje vnímání nezávislosti soudnictví.

Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu uvedla: „Srovnávací přehled EU o soudnictví 2019 přichází v době, kdy na některých místech v Evropě narůstají problémy v oblasti právního státu. S potěšením konstatuji, že mnoho zemí své soudnictví nadále zlepšuje. Bohužel v jiných zemích se pozitivní trendy obracejí. Stále je příliš mnoho občanů EU, kteří nevnímají své soudní systémy jako nezávislé a čekají na spravedlnost příliš dlouho.“

Sedmé vydání srovnávacího přehledu EU o soudnictví dále rozvíjí různé ukazatele a ve větší míře se zaměřuje na nezávislost soudnictví jakožto klíčový prvek k prosazování právního státu v členských státech.

Nově se srovnávací přehled o soudnictví 2019 zabývá systémy kárných řízení se soudci v jednotlivých členských státech a zárukami, které mají zabránit politické kontrole soudních rozhodnutí. Přehled rovněž srovnává pravomoci nad státními zastupitelstvími ve vnitrostátních soudních systémech, včetně jmenování a odvolávání státních zástupců, což jsou klíčové ukazatele nezávislosti státního zastupitelství.

 

Hlavní zjištění pro rok 2019

  • Efektivnost soudních systémů se relativně zvyšuje: podle přehledu lze v průběhu osmi let (2010–2017) vypozorovat pozitivní vývoj ve většině členských států označených v rámci evropského semestru jako státy, které čelí specifickým výzvám. Od roku 2010 se téměř ve všech těchto členských státech délka soudních řízení u soudu prvního stupně snížila nebo zůstala přinejmenším stabilní. Řízení u soudu prvního stupně ve věcech praní peněz pak trvá průměrně až jeden rok. V některých členských státech, které se v této oblasti potýkají s problémy, však může délka řízení stále činit dva i více let.
  • Narůstají nedostatky, pokud jde o vnímání nezávislosti soudnictví: podle dnes zveřejněného průzkumu Eurobarometr se vnímání nezávislosti soudnictví ve srovnání s rokem 2016 zlepšilo přibližně ve dvou třetinách členských států. Oproti minulému roku se však přibližně ve třech pětinách členských států zhoršilo vnímání nezávislosti soudnictví ze strany veřejnosti[1]. Hlavním důvodem, proč je nezávislost soudů a soudců vnímána jako nedostatečná, jsou možné politické zásahy a tlaky. Pokud jde o státní zastupitelství, srovnávací přehled ukazuje, že v některých členských státech je tendence soustředit řídicí pravomoci, jako je hodnocení, povyšování či převod státních zástupců, do rukou jediného orgánu.
  • Kvalita soudnictví: v souhrnu byly v roce 2017 v EU výdaje vládních institucí na soudy stabilní. V zájmu zkvalitňování soudních rozhodnutí (na základě údajů z evropských soudních sítí) poskytuje soudcům většina soudů specifickou odbornou přípravu týkající se struktury, odůvodňování a vypracovávání rozsudků. V některých členských státech mohou osoby, které přicházejí se soudy do styku, požádat o objasnění soudních rozhodnutí. Ve srovnání s předchozími lety jsou rozsudky ve větší míře dostupné on-line. Zlepšilo se zejména zveřejňování rozsudků soudů nejvyššího stupně: všechny rozsudky v občanských, obchodních a správních věcech nyní zveřejňuje 19 členských států.

 

Další kroky

Zjištění srovnávacího přehledu 2019 již byla vzata v úvahu při hodnocení jednotlivých zemí v rámci evropského semestru 2019 a budou rovněž podkladem při přípravě návrhů Komise týkajících se doporučení pro jednotlivé země na rok 2019.

O těchto politických doporučeních diskutují zástupci členských států v Radě. Vedoucí představitelé zemí EU je přijímají v červnu a Rada je schvaluje v červenci. Vlády členských států poté tato doporučení začlení do svých reformních plánů a vnitrostátních rozpočtů na následující rok.

 

Souvislosti

Srovnávací přehled, vydávaný od roku 2013, je jedním z nástrojů EU na podporu právního státu, které Komise používá k monitorování reforem soudnictví prováděných členskými státy, a podkladovým materiálem k evropskému semestru. Každoroční srovnávací přehled EU o soudnictví hodnotí nezávislost, kvalitu a efektivnost vnitrostátních soudních systémů. Tento srovnávací nástroj doplňují hodnocení obsažená ve zprávách pro jednotlivé země, která umožňují hlubší analýzu založenou na právním a institucionálním kontextu dané země.

Soustřeďuje se na tři hlavní prvky účinného systému soudnictví, kterými jsou:

  • efektivnost: ukazatele jako délka řízení, podíl vyřízených věcí a počet projednávaných věcí,
  • kvalita: ukazatele ohledně přístupnosti, jako jsou právní pomoc a soudní poplatky, vzdělávání, sledování činnosti soudu, rozpočet, lidské zdroje a normy kvality rozsudků,
  • nezávislost: ukazatele, jak nezávislost soudnictví vnímá veřejnost a podniky, dále záruky týkající se činnosti soudců a záruky týkající se fungování státních zastupitelství v jednotlivých zemích.

Zlepšování účinnosti vnitrostátních soudních systémů je trvalou prioritou evropského semestru – ročního cyklu koordinace hospodářských politik v EU. Srovnávací přehled EU o soudnictví pomáhá členským státům k dosažení tohoto cíle, neboť každý rok porovnává fungování soudních systémů v jednotlivých zemích. Pokud jsou ve zprávách o jednotlivých zemích zjištěny závažné problémy, přijme Rada na návrh Komise pro dané země cílená doporučení.

 

Další informace 

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2019

Shrnutí srovnávacího přehledu EU o soudnictví 2019: informativní přehled

Komentované grafy s úplnými číselnými údaji

Otázky a odpovědi

Průzkum Eurobarometr „Jak veřejnost vnímá nezávislost vnitrostátních soudních systémů v EU“

Průzkum Eurobarometr „Jak podniky vnímají nezávislost vnitrostátních soudních systémů v EU“

Zprávy o jednotlivých zemích v rámci evropského semestru 2019

Sdělení o dalším posílení právního státu v rámci Unie

Informativní přehled o souboru nástrojů EU na podporu právního státu

 

 

[1] AT, NL, DE, LU, BE, EE, EL, CZ, PT, HU, RO, PL, ES, BG, SK, HR

 

 

IP/19/2232

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar