Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kapitalmarknadsunionen: Europaparlamentet röstar ja till ett antal viktiga åtgärder för att främja sysselsättning och tillväxt

Bryssel den 18 april 2019

EU-kommissionen välkomnar resultatet från Europaparlamentets slutomröstning om ett antal lagstiftningsförslag som lägger kapitalmarknadsunionens byggstenar på plats.

Ett stort antal förslag har antagits vilket innebär ännu ett steg framåt för att fullborda kapitalmarknadsunionen – en av Junckerkommissionens viktigaste politiska prioriteringar.

Att få till stånd en kapitalmarknadsunion har varit centralt för de mål som EU-kommissionen har satt upp om att stimulera tillväxten i Europa, investera i innovation och främja EU:s globala konkurrenskraft. Nu när överenskommelse har nåtts om elva av tretton förslag kommer kapitalmarknadsunionen att bli en verklig drivkraft för investeringar på den inre marknaden. EU:s företag kommer att få tillgång till ytterligare finansieringskällor och medborgarna ges fler möjligheter att spara för sin framtid. Genom kapitalmarknadsunionen styrs investeringar till miljövänliga projekt vilket bidrar till EU:s agenda för ett hållbart och koldioxidneutralt samhälle. En stark kapitalmarknadsunion är också nödvändig som komplement till bankunionen för att stärka den ekonomiska och monetära unionen och även eurons roll internationellt.

EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, har följande kommentar: – Kapitalmarknadsunionen kommer att göra det möjligt för företag att hitta fler finansieringsmöjligheter, både i hemlandet och inom unionen, och den ger konsumenterna fler valmöjligheter för sitt framtidssparande. Alternativa marknadsbaserade finansieringskällor är särskilt viktiga för att finansiera innovation, entreprenörskap och nystartade företag, och det är här de flesta nya jobben finns. Kapitalmarknadsunionen gagnar alla medlemsstater, men framför allt kommer den att stärka den ekonomiska och monetära unionen genom att främja privat riskdelning,

– EU-kommissionen har nu tagit fram alla byggstenarna i kapitalmarknadsunionen som man hade lovat att göra fram till 2019, säger Jyrki Katainen, vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Kapitalmarknadsunionen bidrar direkt till Junckerkommissionens åtagande att främja investeringar, sysselsättning och tillväxt genom att erbjuda diversifierad marknadsbaserad finansiering till europeiska företag. Vi har nu lagt grunden till kapitalmarknadsunionen och arbetet måste fortsätta under nästa mandatperiod så att företag – stora som små – och investerare och sparare kan fortsätta att dra nytta av fördelarna.

Sammantaget bidrar de antagna förslagen till att utvidga kapitalmarknadsunionens mål för innovativ finansiering och skapa fler investeringsmöjligheter på alltifrån lokal till europeisk nivå. Varje förslag omfattar ett specifikt område:

Investeringsfonder:Genom att ta bort rättsliga hinder för investeringsfonder och olikheter i nationella regler leder detta förslag till ökad konkurrens och underlättad distribution av investeringsfonder inom EU. Investerarna får bättre valmöjligheter, värde och skydd.

Översyn av bestämmelserna för de europeiska tillsynsmyndigheterna:Genom översynen blir det europeiska systemet för finansiell tillsyn mer effektivt och ändamålsenligt. Ett av reformens många syften är att garantera att tillsynsarbetet när det gäller risker för penningtvätt inom finanssektorn är förebyggande och snabbt. Genom reformen ser man till att bestämmelserna tillämpas på samma sätt i hela EU, och Europeiska bankmyndigheten (EBA) får en samordnande roll för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Översyn av bestämmelserna för värdepappersföretag: Denna reviderade lagstiftning säkerställer mer välavvägda regler och bättre tillsyn för alla värdepappersföretag när det gäller kapitalkrav, likviditetskrav och andra riskhanteringskrav, samtidigt som den säkerställer lika spelregler för alla stora och systemviktiga finansinstitut. Det nya regelverket innebär också att likvärdighetsreglerna för tredjelandsföretag som tillhandahåller investeringstjänster skärps och förtydligas.

Säkerställda obligationer: Denna lagstiftning kommer att främja utvecklingen av finansiella instrument som utfärdas av banker för att finansiera ekonomin i hela EU, tack vare harmoniserade EU-regler.

Tillväxtmarknader för små och medelstora företag: De antagna reglerna kommer att göra det enklare och billigare för små och medelstora företag att få tillgång till offentliga marknader, bland annat genom en ny typ av handelsplatser som är särskilt avsedda för små aktieemittenter.

Upplysningskrav för hållbara investeringar: Dessa regler är en del av handlingsplanen för hållbar finansiering och kommer att leda till skärpta och förbättrade krav på att utgivare av finansiella produkter och finansrådgivare ger ”grön” information till slutinvesteraren.

Förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (Emir 2.2):Genom denna lagstiftning säkerställs en mer robust och effektiv tillsyn av centrala motparter som erbjuder tjänster i EU. I slutändan kommer detta att bidra till att bevara den finansiella stabiliteten inom EU.

Förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (Emir Refit) Denna reform kommer att ge enklare och mer välavvägda regler för OTC-derivat (over-the-counter), vilket bidrar till att minska kostnaderna och regelbördan för marknadsaktörerna utan att äventyra den finansiella stabiliteten.

IP/19/2130

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar