Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Unija kapitalskih trgov: Evropski parlament podprl ključne ukrepe za spodbujanje zaposlovanja in rasti

Bruselj, 18. aprila 2019

Komisija pozdravlja končno glasovanje Evropskega parlamenta o zakonodaji, ki vzpostavlja temelje unije kapitalskih trgov.

To sprejetje znatnega števila predlogov je še en korak naprej pri dokončanju unije kapitalskih trgov, ki je ena glavnih političnih prioritet Junckerjeve Komisije.

Projekt unije kapitalskih trgov je v središču prizadevanj te Komisije za povečanje rasti v Evropi, vlaganje v inovacije in spodbujanje globalne konkurenčnosti EU. S sprejetjem dogovora o 11 od 13 predlogov bo unija kapitalskih trgov postala pravi katalizator za naložbe na enotnem trgu, saj bo podjetjem iz EU zagotovila dodatne vire financiranja, državljanom pa dodatne možnosti varčevanja za prihodnost. Unija kapitalskih trgov usmerja naložbe v okolju prijazne projekte, s čimer prispeva k agendi EU za trajnosten in ogljično nevtralen razvoj. Močna unija kapitalskih trgov je potrebna tudi za dopolnitev bančne unije, da se okrepita ekonomska in monetarna unija ter mednarodna vloga evra.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „Unija kapitalskih trgov bo podjetjem omogočila, da bodo imela več priložnosti za financiranje, tako doma kot drugje po Uniji, potrošnikom pa zagotovila več možnosti varčevanja za prihodnost. Alternativni tržni viri financiranja so zlasti pomembni za financiranje inovacij, podjetništva in zagonskih podjetij, ki so glavni pri ustvarjanju delovnih mest. Čeprav bo projekt koristil vsem državam članicam, bo še zlasti okrepil ekonomsko in monetarno unijo, saj bo spodbujal deljenje tveganj v zasebnem sektorju.“

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Komisija je izpolnila svojo zavezo, da bo do leta 2019 vzpostavila temelje unije kapitalskih trgov. Unija kapitalskih trgov neposredno prispeva k zavezi Junckerjeve Komisije, da bo spodbudila naložbe, zaposlovanje in rast z zagotovitvijo večje raznolikosti virov tržnega financiranja za evropska podjetja. Zdaj smo postavili smo temelje unije kapitalskih trgov, delo pa se mora nadaljevati tudi v naslednjem mandatu, da bodo lahko velika in mala podjetja, vlagatelji in varčevalci še naprej uživali njene koristi.

Na splošno bodo vsi sprejeti predlogi prispevali k razširitvi ciljev unije kapitalskih trgov glede inovativnega financiranja in ustvarjanja več naložbenih priložnosti na lokalni ter vse do evropske ravni. Vsak od njih pokriva posebno področje ukrepanja:

Kolektivni naložbeni skladi:z odpravo regulativnih ovir za investicijske sklade in različnih nacionalnih pravil bo ta predlog povečal konkurenco in olajšal distribucijo investicijskih skladov znotraj EU, vlagateljem pa bo omogočil večjo izbiro, višjo vrednost in boljšo zaščito.

Revizija zakonodaje o evropskih nadzornih organih: s to revizijo bo evropski sistem finančnega nadzora postal učinkovitejši in uspešnejši. Reforma bo tudi zajamčila, da se bo nadzor nad tveganji pranja denarja v finančnem sektorju izvajal proaktivno in hitro. Zagotovila bo, da se bodo pravila izvrševala enotno po vsej EU, Evropski bančni organ (EBA) pa bo po novem zadolžen za usklajevanje na področjih preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma.

Revizija zakonodaje o investicijskih podjetjih: z revidirano zakonodajo se bodo zagotovila bolj sorazmerna pravila in boljši nadzor za vsa investicijska podjetja v zvezi s kapitalom, likvidnostjo in drugimi zahtevami glede obvladovanja tveganj, hkrati pa omogočili enaki konkurenčni pogoji za velike in sistemske finančne institucije. Prav tako se bodo okrepila in pojasnila pravila o enakovrednosti v zvezi z zagotavljanjem investicijskih storitev s strani podjetij iz tretjih držav.

Krite obveznice: ta zakonodaja bo zaradi usklajenega okvira EU spodbudila razvoj finančnih instrumentov, ki jih izdajajo banke, za financiranje gospodarstev po vsej EU.

Zagonski trgi malih in srednjih podjetij (MSP): sprejeta pravila bodo omogočila, da bodo MSP ceneje in enostavneje dostopala do javnih trgov, tudi z uvedbo mest trgovanja, namenjenih malim izdajateljem.

Zahteve po razkritjih pri trajnostnih naložbah: v okviru akcijskega načrta o financiranju trajnostne rasti bodo ta pravila povečala in izboljšala razkrivanje „zelenih“ informacij s strani proizvajalcev finančnih produktov in finančnih svetovalcev končnim vlagateljem.

Uredba o infrastrukturi evropskega trga (EMIR) 2.2: Ta zakonodaja bo zagotovila zanesljivejši in učinkovitejši nadzor centralnih nasprotnih strank (CNS), ki ponujajo storitve subjektom v EU. To bo v končni fazi prispevalo k ohranitvi finančne stabilnosti v EU.

Revizija uredbe EMIR v okviru programa REFIT: Ta reforma bo zagotovila enostavnejša in bolj sorazmerna pravila za izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na prostem trgu, s čimer se bodo zmanjšali stroški in regulativna bremena za udeležence na trgu, ne da bi se pri tem ogrozila finančna stabilnost.

IP/19/2130

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar