Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Kapitāla tirgu savienība: Eiropas Parlaments atbalsta galvenos pasākumus nodarbinātības un izaugsmes veicināšanai

Briselē, 2019. gada 18. aprīlī

Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta galīgo balsojumu par tiesību aktiem, ar ko ievieš kapitāla tirgu savienības (KTS) pamatelementus.

Šāds ievērojams pieņemto priekšlikumu skaits ir vēl viens solis ceļā uz KTS pabeigšanu, kas ir viena no Žana Kloda Junkera vadītās Komisijas galvenajām politiskajām prioritātēm.

Kapitāla tirgu savienības projekts ir bijis viens no galvenajiem Komisijas mērķiem veicināt izaugsmi Eiropā, ieguldīt inovācijā un veicināt ES globālo konkurētspēju. Līdz ar pašreizējiem 11 no 13 priekšlikumiem, par kuriem panākta vienošanās, KTS kļūs par patiesu investīciju virzītājspēku vienotajā tirgū, nodrošinot papildu finansējuma avotus ES uzņēmumiem un iespējas iedzīvotājiem veidot uzkrājumus savai nākotnei. Kapitāla tirgu savienība ievirza investīcijas videi draudzīgos projektos, tādējādi sekmējot ilgtspējīgu un oglekļa ziņā neitrālu ES programmu. Turklāt spēcīga Kapitāla tirgu savienība ir nepieciešama, lai papildinātu banku savienību nolūkā stiprināt ekonomisko un monetāro savienību un eiro starptautisko nozīmi.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: “Kapitāla tirgu savienība dos uzņēmumiem iespēju rast vairāk finansējuma iespēju gan savā valstī, gan visā Savienībā un sniegt patērētājiem vairāk iespēju veidot uzkrājumus savai nākotnei. Alternatīvi uz tirgu balstīti finansējuma avoti ir īpaši svarīgi, lai finansētu inovāciju, uzņēmējdarbību un jaunuzņēmumus, kas ir galvenie darbvietu radīšanas dzinējspēki. Lai gan projekts sniegs labumu visām dalībvalstīm, tas īpaši stiprinās ekonomisko un monetāro savienību, veicinot privātā sektora veiktu riska dalīšanu.”

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens teica: “Komisija ir izpildījusi savu apņemšanos līdz 2019. gadam izveidot kapitāla tirgu savienības pamatelementus. KTS tieši veicina Junkera vadītās Komisijas apņemšanos veicināt investīcijas, nodarbinātību un izaugsmi, dažādojot uz tirgu balstītu finansējumu Eiropas uzņēmumiem. Tagad esam izveidojuši kapitāla tirgu savienības pamatus, un šādi centieni jāturpina nākamajā pilnvaru termiņā, lai lieli un mazi uzņēmumi, investori un noguldītāji varētu turpināt izmantot tās sniegtās priekšrocības.”

Kopumā visi pieņemtie priekšlikumi palīdzēs paplašināt KTS mērķus attiecībā uz novatorisku finansēšanu un radīt vairāk investīciju iespēju no vietējā līdz Eiropas līmenim. Katrs no tiem attiecas uz konkrētu darbības jomu:

Kolektīvo ieguldījumu fondi: likvidējot regulatīvos šķēršļus ieguldījumu fondiem un atšķirīgos valstu noteikumus, šis priekšlikums palielinās konkurenci un veicinās ieguldījumu fondu izplatīšanu ES iekšienē, vienlaikus nodrošinot ieguldītājiem plašāku izvēli, labāku vērtību un lielāku aizsardzību.

Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) pārskatīšana: šī pārskatīšana padarīs Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu efektīvāku un lietderīgāku. Līdzās daudziem mērķiem reforma arī garantēs, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku uzraudzība finanšu sektorā būs proaktīva un ātra. Tā nodrošinās, ka noteikumi tiek vienādi piemēroti visā ES, un Eiropas Banku iestādei (EBI) piešķirs koordinatores lomu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas jomā.

Pārskatīšana attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām: šie pārskatītie tiesību akti nodrošinās samērīgākus noteikumus un labāku uzraudzību attiecībā uz visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām kapitāla, likviditātes un citu riska pārvaldības prasību jomā, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp lielām un sistēmiskām finanšu iestādēm. Tie arī stiprinās un precizēs līdzvērtības noteikumus attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, ko veic trešo valstu sabiedrības.

Segtās obligācijas: šie tiesību akti veicinās banku emitētu finanšu instrumentu izstrādi, lai finansētu ekonomiku visā ES, pateicoties saskaņotam ES regulējumam.

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) izaugsmes tirgi: pieņemtie noteikumi padarīs maziem un vidējiem uzņēmumiem lētāku un vienkāršāku piekļuvi publiskajiem tirgiem, arī izmantojot tirdzniecības vietu kategoriju, kas paredzēta maziem emitentiem.

Informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem: kā daļa no Rīcības plāna ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai šie noteikumi nostiprinās un uzlabos „zaļās” informācijas atklāšanu, ko individuālajiem ieguldītājiem sniedz finanšu produktu ražotāji un finanšu konsultanti.

Regula par Eiropas tirgus infrastruktūru (ETIR) 2.2: šis tiesību akts nodrošinās centrālo darījumu partneru (CDP), kas piedāvā pakalpojumus ES, stingrāku un efektīvāku uzraudzību. Visbeidzot, tā palīdzēs saglabāt finanšu stabilitāti ES.

Regula par Eiropas tirgus infrastruktūru (ETIR) / Normatīvās atbilstības un izpildes programma (REFIT): šī reforma nodrošinās vienkāršākus un samērīgākus noteikumus attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, palīdzot samazināt izmaksas un regulatīvo slogu tirgus dalībniekiem, neapdraudot finanšu stabilitāti.

IP/19/2130

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar