Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pääomamarkkinaunioni: Euroopan parlamentti tukee keskeisiä toimia työllisyyden ja kasvun edistämiseksi

Bryssel 18. huhtikuuta 2019

Euroopan parlamentti on hyväksynyt lopullisissa äänestyksissä pääomamarkkinaunionin keskeisiä rakenneosia koskevaa lainsäädäntöä.

Näiden lukuisten ehdotusten hyväksyminen on jälleen yksi askel kohti pääomamarkkinaunionin toteuttamista, joka on yksi Junckerin komission tärkeimmistä poliittisista painopisteistä.

Pääomamarkkinaunionia koskeva hanke on ollut keskeisellä sijalla nykyisen komission pyrkimyksissä vahvistaa kasvua Euroopassa, investoida innovointiin ja edistää EU:n maailmanlaajuista kilpailukykyä. Komission 13 ehdotuksesta 11 on nyt hyväksytty, ja tämän seurauksena pääomamarkkinaunionista tulee todellinen investointien veturi sisämarkkinoilla. Se tarjoaa EU:n yrityksille uusia rahoituslähteitä ja kansalaisille mahdollisuuksia säästää tulevaisuutta varten. Pääomamarkkinaunionissa investoidaan ympäristöystävällisiin hankkeisiin ja edistetään näin EU:n kestävää ja hiilineutraalia toimintasuunnitelmaa. Vahva pääomamarkkinaunioni on välttämätön myös pankkiunionin täydentämiseksi ja talous- ja rahaliiton ja euron kansainvälisen aseman vahvistamiseksi.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi, että pääomamarkkinaunioni antaa yrityksille mahdollisuuden löytää lisää rahoitusmahdollisuuksia sekä kotimaassa että koko unionissa ja kansalaisille enemmän mahdollisuuksia säästää tulevaisuutta varten. ”Vaihtoehtoiset markkinapohjaiset rahoituslähteet ovat erityisen tärkeitä innovoinnin, yrittäjyyden ja aloittelevien yritysten rahoittamisessa, ja nämä kolme luovat puolestaan eniten uusia työpaikkoja. Vaikka hanke hyödyttää kaikkia jäsenvaltioita, se vahvistaa erityisesti talous- ja rahaliittoa edistämällä yksityistä riskinjakoa”, Dombrovskis jatkoi.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan ”komissio on täyttänyt sitoumuksensa, jonka mukaan se luo pääomamarkkinaunionin rakenneosat vuoteen 2019 mennessä. Pääomamarkkinaunioni tukee suoraan Junckerin komission sitoumusta edistää investointeja, työllisyyttä ja kasvua monipuolistamalla eurooppalaisten yritysten saatavilla olevaa markkinalähtöistä rahoitusta. Olemme nyt luoneet perustan pääomamarkkinaunionille. Toimia on jatkettava seuraavalla toimikaudella, jotta suuret ja pienet yritykset, sijoittajat ja säästäjät voivat edelleen saada hyötyä hankkeesta.”

Kaiken kaikkiaan hyväksytyt ehdotukset vahvistavat tavoitteita, jotka koskevat innovatiivisen rahoituksen tarjontaa pääomamarkkinaunionissa ja investointimahdollisuuksien lisäämistä niin paikallisella kuin Euroopan tasolla. Kukin ehdotus kattaa erityisen toiminta-alan:

Kollektiiviset sijoitusrahastot: Tällä ehdotuksella poistetaan sijoitusrahastoja koskevia sääntelyesteitä ja toisistaan poikkeavia kansallisia sääntöjä. Tällä tavoin sillä lisätään kilpailua ja helpotetaan sijoitusrahastojen markkinointia EU:n sisällä. Näin annetaan sijoittajille enemmän valinnanvaraa ja vastinetta rahalle ja parannetaan sijoittajansuojaa.

Euroopan valvontaviranomaisten uudelleentarkastelu:Tämän uudelleentarkastelun myötä Euroopan finanssivalvontajärjestelmästä tulee tehokkaampi ja toimivampi. Uudelleentarkastelun moniin tavoitteisiin kuuluu myös sen varmistaminen, että rahanpesuriskien valvonta rahoitusalalla on ennakoivaa ja nopeaa. Sillä varmistetaan, että säännöt pannaan tasapuolisesti täytäntöön koko EU:ssa, ja Euroopan pankkiviranomaiselle annetaan tehtäväksi koordinoida rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa.

Sijoituspalveluyrityksiä koskeva uudelleentarkastelu:Tällä tarkistetulla lainsäädännöllä varmistetaan, että kaikkiin sijoituspalveluyrityksiin sovelletaan paremmin suhteutettuja pääoma- ja maksuvalmiusvaatimuksia ja muita riskinhallintavaatimuksia sekä tehokkaampaa valvontaa. Samalla taataan tasapuoliset toimintaedellytykset suurille ja järjestelmän kannalta merkittäville finanssilaitoksille. Sillä myös vahvistetaan ja selkeytetään vastaavuussäännöksiä, jotka koskevat kolmansien maiden yritysten tarjoamia sijoituspalveluja.

Katetut joukkolainat: Tällä lainsäädännöllä luodaan yhdenmukainen EU:n kehys ja edistetään siten pankkien liikkeeseen laskemien, talouden rahoittamiseen tarkoitettujen rahoitusvälineiden kehittämistä eri puolella EU:ta.

Pienten ja keskisuurten yritysten kasvumarkkinat: Hyväksyttyjen sääntöjen ansiosta pk-yritysten on aiempaa edullisempaa ja helpompaa päästä julkisille markkinoille muun muassa hyödyntämällä uusia pienille liikkeeseenlaskijoille tarkoitettuja kauppapaikkoja.

Kestäviä investointeja koskevat julkistamisvaatimukset: Nämä säännöt ovat osa kestävää rahoitusta koskevaa toimintasuunnitelmaa, ja niillä parannetaan rahoitustuotteiden kehittäjien ja rahoitusneuvojien lopullisille sijoittajille antamia ”vihreitä” tietoja.

Euroopan markkinarakenneasetus (EMIR) 2.2: Tällä lainsäädännöllä varmistetaan, että EU:ssa palveluja tarjoavia keskusvastapuolia valvotaan entistä paremmin ja tehokkaammin. Tämä edistää viime kädessä rahoitusvakauden säilymistä EU:ssa.

EMIR REFIT-asetus: Tällä uudistuksella tehdään OTC-johdannaisiin sovellettavista säännöistä yksinkertaisempia ja oikeasuhteisempia. Näin autetaan pienentämään markkinatoimijoiden kustannuksia ja sääntelytaakkaa vaarantamatta rahoitusvakautta.

IP/19/2130

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar