Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kapitaliturgude liit: Euroopa Parlament toetab töökohtade loomise ja majanduskasvu edendamiseks vajalikke meetmeid

Brüssel, 18. aprill 2019

Komisjonil on hea meel, et Euroopa Parlament võttis lõpphääletusel vastu õigusaktid, millega pannakse paika kapitaliturgude liidu põhielemendid.

Sellise suure hulga ettepanekute vastuvõtmine on järjekordne samm kapitaliturgude liidu väljakujundamisel, mis on üks Junckeri komisjoni peamisi poliitilisi prioriteete.

Kapitaliturgude liidu projekt on olnud kesksel kohal komisjoni püüdluses hoogustada Euroopas majanduskasvu, investeerida innovatsiooni ja edendada ELi ülemaailmset konkurentsivõimet. Nüüd, kus 13 ettepanekust on kokku lepitud 11, muutub kapitaliturgude liit tõeliseks investeeringute mootoriks ühtsel turul, pakkudes ELi ettevõtetele täiendavaid rahastamisallikaid ja kodanikele tuleviku tarbeks säästmise võimalusi. Kapitaliturgude liit suunab investeeringud keskkonnasõbralikesse projektidesse, aidates seeläbi kaasa ELi jätkusuutliku ja CO2-neutraalse majanduse tegevuskavale. Tugevat kapitaliturgude liitu on vaja ka pangandusliidu täiendamiseks, et tugevdada majandus- ja rahaliitu ja euro rahvusvahelist rolli.

Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis sõnas: „Kapitaliturgude liit võimaldab ettevõtetel leida rohkem rahastamisvõimalusi nii oma koduriigis kui ka kogu liidus ning pakub tarbijatele täiendavaid tuleviku tarbeks säästmise võimalusi. Alternatiivsed turupõhised rahastamisallikad on eriti olulised, et rahastada innovatsiooni, ettevõtlust ja idufirmasid, mis on töökohtade loomise peamised mootorid. Kuigi projektist saavad kasu kõik liikmesriigid, tugevdab see erasektoriga riskide jagamise edendamise kaudu eelkõige majandus- ja rahaliitu.”

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen märkis: „Komisjon on täitnud oma kohustuse panna 2019. aastaks paika kapitaliturgude liidu põhielemendid. Kapitaliturgude liit aitab otseselt täita Junckeri komisjoni võetud kohustust edendada investeeringuid, töökohtade loomist ja majanduskasvu, mitmekesistades Euroopa äriühingute turupõhist rahastamist. Nüüd oleme loonud kapitaliturgude liidule vundamendi. Edasised jõupingutused peavad jätkuma järgmise komisjoni ametiajal, nii et suur- ja väikeettevõtted, investorid ja hoiustajad saaksid ka edaspidi sellest kasu.”

Üldiselt aitavad kõik vastuvõetud ettepanekud laiendada kapitaliturgude liidu sihiks seatud uuendusliku rahastamise võimalusi ja luua rohkem investeerimisvõimalusi nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil. Iga meede hõlmab konkreetset tegevusvaldkonda.

Ühisinvesteerimisfondid.Investeerimisfondide regulatiivsete tõkete ja lahknevate riiklike eeskirjade kõrvaldamise kaudu suurendab kõnealune ettepanek konkurentsi ja hõlbustab investeerimisfondide ELi-sisest jaotust, tagades investoritele laiema valiku, parema tulemuse ja tugevama kaitse.

Euroopa järelevalveasutuste läbivaatamine.Läbivaatamine muudab Euroopa finantsjärelevalve süsteemi tulemuslikumaks ja tõhusamaks. Muuhulgas tagatakse reformiga finantssektoris ennetav ja kiire rahapesuriskide järelevalve. Sellega tagatakse eeskirjade ühtlane täitmine kogu ELis ja nähakse Euroopa Pangandusjärelevalvele ette koordineeriv roll rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.

Investeerimisühinguid käsitlev läbivaatamine. Läbivaadatud õigusnormidega tagatakse proportsionaalsemad kapitali-, likviidsus- ja muude riskijuhtimisnõuete eeskirjad ja parem järelevalve kõigi investeerimisühingute puhul, tagades samas võrdsed tingimused suurte ja süsteemselt oluliste finantsasutuste jaoks. Samuti tugevdatakse ja täpsustatakse nendega samaväärsuseeskirju, mida kohaldatakse juhul, kui investeerimisteenuseid soovivad osutada kolmandate riikide ühingud.

Pandikirjad. Tänu ühtlustatud ELi raamistikule edendatakse nende õigusnormidega selliste finantsinstrumentide arengut, mida annavad välja pangad majanduse rahastamiseks kogu ELis.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kasvuturud. Vastuvõetud eeskirjadega muudetakse VKEde juurdepääs avalikele turgudele odavamaks ja lihtsamaks, sealhulgas väikestele emitentidele mõeldud kauplemiskohtade kaudu.

Jätkusuutlike investeeringutega seotud avalikustamisnõuded. Olles osa jätkusuutliku rahanduse tegevuskavast, aitavad need normid tugevdada ja parandada seda, kuidas finantstoodete koostajad ja finantsnõustajad avalikustavad lõppinvestoritele nn rohelist teavet.

Euroopa turu infrastruktuuri määrus (EMIR) 2.2.Selle õigusaktiga tagatakse kindlam ja tulemuslikum järelevalve ELis teenuseid pakkuvate kesksete vastaspoolte üle. Lõppkokkuvõttes aitab see hoida ELis finantsstabiilsust.

Euroopa turu infrastruktuuri määruse läbivaatamine. Selle reformiga nähakse ette lihtsamad ja proportsionaalsemad eeskirjad börsiväliste tuletisinstrumentide kohta, mis aitab vähendada turuosaliste kulusid ja regulatiivset koormust, seadmata seejuures ohtu finantsstabiilsust.

IP/19/2130

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar