Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kapitalmarkedsunionen: Europa-Parlamentet støtter centrale foranstaltninger til fremme af beskæftigelse og vækst

Bruxelles, den 18. april 2019

Kommissionen glæder sig over Europa-Parlamentets endelige afstemninger om lovgivning, der skaber byggestenene til en kapitalmarkedsunion.

Denne vedtagelse af en lang række forslag udgør endnu et skridt i retning af fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen, som er en af Juncker-Kommissionens vigtigste politiske prioriteter.

Projektet vedrørende kapitalmarkedsunionen har spillet en central rolle i den nuværende Kommissions ambition om at sætte skub i væksten i Europa, investere i innovation og fremme EU's globale konkurrenceevne. Nu hvor der er opnået enighed om 11 ud af 13 forslag, vil kapitalmarkedsunionen blive en reel drivkraft for investeringer i det indre marked og tilvejebringe yderligere finansieringskilder for EU's virksomheder og muligheder for at spare op til fremtiden for borgerne. Kapitalmarkedsunionen kanaliserer investeringer til miljøvenlige projekter og bidrager dermed til EU's bæredygtige og kulstofneutrale dagsorden. En stærk kapitalmarkedsunion er ligeledes nødvendig for at supplere bankunionen med henblik på at styrke Den Økonomiske og Monetære Union og euroens internationale rolle.

Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, med ansvar for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Kapitalmarkedsunionen vil sætte virksomhederne i stand til at finde flere finansieringsmuligheder både i hjemlandet og i hele EU og give forbrugerne flere valgmuligheder med hensyn til at spare op til deres fremtid. Alternative markedsbaserede finansieringskilder er særligt vigtige for at finansiere innovation, iværksættere og nystartede virksomheder, som er de vigtigste drivkræfter for jobskabelse. Projektet vil komme alle medlemsstaterne til gode, men vil især styrke Den Økonomiske og Monetære Union ved at fremme privat risikodeling."

Jyrki Katainen, næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "Kommissionen har levet op til sit løfte om at skabe byggestenene til en kapitalmarkedsunion senest i 2019. Kapitalmarkedsunionen bidrager direkte til Juncker-Kommissionens forpligtelse til at fremme investeringer, beskæftigelse og vækst ved at diversificere markedsbaseret finansiering for europæiske virksomheder. Vi har nu lagt grunden til kapitalmarkedsunionen, og indsatsen skal fortsætte ind i den næste mandatperiode, så både store og små virksomheder, investorer og sparere fortsat kan høste fordelene."

Alt i alt vil alle de forslag, der er blevet vedtaget, bidrage til at udvide kapitalmarkedsunionens målsætninger om innovativ finansiering og udvikling af flere investeringsmuligheder på lokalt såvel som europæisk plan. Hver af dem dækker et specifikt indsatsområde:

Kollektive investeringsfonde:Ved at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for investeringsfonde og divergerende nationale regler vil dette forslag øge konkurrencen og lette fordelingen af investeringsfonde inden for EU, hvilket vil give investorerne flere valgmuligheder, mere værdi og større beskyttelse.

Ændrede regler om de europæiske tilsynsmyndigheder: Denne ændring vil gøre det europæiske system for finansielt tilsyn mere effektivt. Blandt mange målsætninger vil reformen også sikre, at tilsynet med risici for hvidvaskning af penge i den finansielle sektor er proaktivt og hurtigt. Det vil sikre, at reglerne håndhæves ensartet i hele EU, og give Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) en koordinerende rolle inden for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Ændrede regler om investeringsselskaber: Denne ændrede lovgivning vil sikre mere forholdsmæssige regler og bedre tilsyn for alle investeringsselskaber, hvad angår kapital-, likviditets- og andre risikostyringskrav, samtidig med at der sikres lige vilkår for store og systemiske finansieringsinstitutter. Den vil også styrke og præcisere reglerne om ækvivalens i forbindelse med tredjelandsvirksomheders ydelse af investeringsservice.

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer: Denne lovgivning vil fremme udviklingen af finansielle instrumenter udstedt af banker med henblik på finansiering af økonomien i hele EU takket være en harmoniseret EU-ramme.

Vækstmarkeder for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): De regler, der er blevet vedtaget, vil gøre det billigere og enklere for SMV'er at få adgang til offentlige markeder, herunder gennem en ny kategori af markedspladser for små udstedere.

Krav om offentliggørelse af bæredygtige investeringer: Som en del af handlingsplanen for bæredygtig finansiering vil disse regler styrke og forbedre den offentliggørelse af "grønne" oplysninger, som producenter af finansielle produkter og finansielle rådgivere foretager over for slutinvestorer.

Forordning om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR 2.2): Denne lovgivning vil sikre et mere robust og effektivt tilsyn med centrale modparter (CCP'er), der tilbyder tjenesteydelser i EU. Dette vil i sidste ende bidrage til at bevare den finansielle stabilitet i EU.

EMIR Refit: Denne reform vil give enklere og mere forholdsmæssige regler for over-the-counter-derivater, hvilket vil bidrage til at reducere omkostninger og reguleringsmæssige byrder for markedsdeltagerne uden at bringe den finansielle stabilitet i fare.

IP/19/2130

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar