Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на капиталовите пазари: Европейският парламент подкрепя мерки от първостепенно значение за стимулиране на заетостта и растежа

Брюксел, 18 април 2019 r.

Комисията приветства окончателното гласуване на Европейския парламент на законодателството, с което се залагат градивните елементи на съюза на капиталовите пазари (СКП).

Това приемане на значителен брой предложения представлява поредната стъпка към доизграждането на СКП, който е сред основните политически приоритети на Комисията „Юнкер“.

Проектът за съюз на капиталовите пазари е в основата на амбицията на Комисията за стимулиране на растежа в Европа, за инвестиране в иновациите и за насърчаване на глобалната конкурентоспособност на ЕС. С вече приетите 11 от общо 13 предложения СКП ще се превърне в истински двигател на инвестициите в рамките на единния пазар. Той ще увеличи източниците на финансиране за дружествата от ЕС и възможностите за гражданите да спестяват за бъдещи нужди. СКП насочва инвестициите към екосъобразни проекти, като по този начин допринася за постигането на целите на ЕС за устойчиво и неутрално по отношение на въглеродните емисии развитие. Един стабилен СКП ще допълни банковия съюз и ще укрепи икономическия и паричен съюз, както и международната роля на еврото.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Съюзът на капиталовите пазари ще позволи на дружествата да намерят повече възможности за финансиране както на национално равнище, така и в целия Съюз, а на гражданите – да разполагат с по-голям избор за спестяванията си за бъдещи нужди. Алтернативните източници на финансиране чрез пазара са особено важни за финансиране на иновациите, предприемачеството и новосъздадените дружества, които са основните създатели на работни места. Проектът ще бъде от полза за всички държави членки и особено за укрепването на икономическия и паричен съюз, тъй като ще популяризира поделянето на риска между частните инвеститори.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Комисията изпълни задължението си да заложи до 2019 г. градивните елементи на съюза на капиталовите пазари. СКП се вписва напълно в ангажимента на Комисията „Юнкер“ за насърчаване на инвестициите, работните места и растежа посредством диверсифициране на финансирането чрез пазара на европейския бизнес. Сега, след като заложихме основата на СКП, усилията трябва да продължат в следващия мандат, така че той да продължи да бъде от полза за дребния и средния бизнес, инвеститорите и вложителите.

Като цяло, всички приети предложения ще допринесат за разширяване на целите на СКП за иновативно финансиране и създаване на повече възможности за инвестиции, от местно до европейско равнище. Всяко предложение обхваща специфична област на действие:

Колективни инвестиционни фондове: С премахването на пречките от нормативно естество и различаващите се национални правила за инвестиционните фондове, това предложение ще насърчи конкуренцията и ще улесни предлагането в ЕС на инвестиционните фондове, ще предостави на инвеститорите по-голям избор, по-добро съотношение между качеството и цената, както и по-висока степен на защита.

Преглед на Европейските надзорни органи (ЕНО): В резултат на този преглед ще се увеличи ефективността и ефикасността на европейската система за финансов надзор. Сред множеството цели на реформата е постигането на проактивен и реактивен надзор на рисковете, свързани с изпирането на пари във финансовия сектор, така че да се осигури еднообразно прилагане на нормите в целия ЕС и да се предостави на Европейския банков орган (ЕБО) координираща роля при борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Преглед на инвестиционните посредници: с това преразгледано законодателство нормите ще бъдат съобразени в по-голяма степен с размера и дейността на инвестиционните посредници и ще се подобри надзорът върху инвестиционните посредници по отношение на капиталовите изисквания, изискванията по отношение на ликвидността и останалите изисквания за управление на риска, като същевременно се осигурят равни условия на конкуренция за големите финансови институции от системно значение. Ще бъдат засилени и изяснени и правилата за еквивалентност за инвестиционните посредници от трети държави, предоставящи инвестиционни услуги.

Покрити облигации: Благодарение на хармонизираната на равнище ЕС нормативна уредба, с това законодателство ще се насърчи разработването на емитирани от банките финансови инструменти за финансиране на икономиката в ЕС.

Пазари за растеж на малки и средни предприятия (МСП): С приетите норми достъпът на МСП до публичните пазари, в т.ч. чрез категория места на търговия, предназначени за малки емитенти, ще бъде улеснен и ще се осъществява с по-малки разходи.

Изисквания за оповестяване на информация за инвестициите, свързани с устойчивото развитие: Като част от плана за действие за финансиране на устойчивото развитие, тези норми ще регламентират по-строго и по-добре предназначеното за крайните инвеститори оповестяване на „зелена“ информация от производителите на финансови продукти и финансовите консултанти.

Регламент за европейската пазарна инфраструктура 2.2: С това законодателство ще се засили и направи по-ефективен надзорът на централните контрагенти (ЦК), предлагащи услуги в ЕС. Крайният резултат ще бъде повишаване на финансовата стабилност в ЕС.

Преглед по REFIT на Регламента за европейската пазарна инфраструктура С тази реформа ще се опростят и съобразят по-добре нормите относно извънборсовите деривати, с което за пазарните участници ще се намалят разходите и бремето за спазване на нормативната уредба, без при това да се застраши финансовата стабилност.

IP/19/2130

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar