Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia lansează o dezbatere privind eficientizarea procesului decizional în domeniul politicii sociale a UE

Strasbourg, 16 aprilie 2019

Astăzi, Comisia lansează o dezbatere referitoare la modul în care poate fi eficientizat procesul decizional în UE în domeniul social.

În discursul său din 2018 privind starea Uniunii, președintele Juncker a anunțat o analiză globală a tuturor clauzelor pasarelă prevăzute în tratatele UE. Drept urmare, au fost deja adoptate trei comunicări: privind politica externă și de securitate comună (septembrie 2018), politica fiscală (ianuarie 2019) și energia și clima (aprilie 2019). Comunicarea privind clauzele pasarelă în politica socială este cea de-a patra comunicare.

Majoritatea domeniilor ce țin de politica socială și intră în sfera de competență a UE sunt supuse votului cu majoritate calificată. Astfel a fost creat un acquis social cuprinzător de-a lungul anilor, iar în timpul mandatului actualei Comisii s-au înregistrat progrese semnificative în acest domeniu. Un număr foarte limitat de domenii necesită totuși unanimitate de voturi în rândul statelor membre ale UE și proceduri legislative speciale, în care Parlamentul European nu participă pe picior de egalitate cu Consiliul în procesul de codecizie.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte, comisar responsabil pentru moneda euro și dialogul social, precum și pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Pentru a reacționa la schimbările rapide ce intervin în societate și pe piețele forței de muncă, UE va avea nevoie de un proces decizional rapid, flexibil și eficient în domeniul social. Comunicarea de astăzi deschide dezbaterea cu privire la modul în care putem utiliza în acest scop dispozițiile existente în tratate. Axată pe cazurile în care există o valoare adăugată clară la nivelul UE, ea vizează promovarea unei culturi a compromisului și un proces decizional favorabil unei piețe unice echitabile, de care au nevoie cetățenii.”

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat în acest sens: „Statele membre, în diversitatea lor, depun toate eforturile pentru a crea o societate mai echitabilă, bazată pe egalitatea de șanse și o economie socială de piață adaptată exigențelor viitorului. Universul muncii se schimbă și, în acest context, trebuie să fim în măsură să utilizăm toate instrumentele de care dispunem pentru a face față provocărilor comune”.

Faptul că procedurile de vot cu majoritate calificată și în unanimitate coexistă în cadrul anumitor domenii politice conexe a condus la o dezvoltare inegală a acquis-ului social. Deși standardele de protecție sunt, în general, ridicate și cuprinzătoare, în unele cazuri se constată lacune în materie de protecție. În plus, deși îi reprezintă pe cetățeni, care beneficiază în mod direct de pe urma politicii sociale a UE, Parlamentul European nu are un rol egal și important ca factor de codecizie în cadrul procedurilor legislative speciale și este adesea doar consultat în astfel de cazuri. Într-o perioadă de schimbări rapide, uneori fundamentale, este mai important decât oricând ca UE să poată formula rapid reacții politice eficiente.

Prin această comunicare, Comisia lansează o dezbatere privind extinderea utilizării votului cu majoritate calificată în politica socială, pentru ca procesul de luare a deciziilor să fie mai rapid, mai flexibil și mai eficient în domeniile care intră deja în sfera de competență a UE. Această posibilitate este prevăzută în tratatele UE pentru mai multe domenii specifice (a se vedea secțiunea Context) prin utilizarea așa-numitelor „clauze pasarelă”. Aceste clauze permit trecerea, în anumite circumstanțe, de la votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată.

Ca un prim pas, analizând avantajele și neajunsurile fiecărui caz în parte, Comisia propune să se aibă în vedere utilizarea clauzei pasarelă pentru a facilita procesul decizional în domeniul nediscriminării. Acest lucru ar contribui la extinderea protecției egale împotriva discriminării. Totodată, s-ar putea preconiza utilizarea clauzei pasarelă în viitorul apropiat pentru adoptarea recomandărilor în domeniul securității sociale și al protecției sociale a lucrătorilor, ceea ce ar contribui la sprijinirea procesului de modernizare și a convergenței sistemelor de protecție socială.

Trecerea la votul cu majoritate calificată nu aduce schimbări rolurilor ce le revin părților implicate. Domeniul de aplicare și condițiile de exercitare a competențelor UE rămân aceleași. De exemplu, statele membre vor fi în continuare responsabile de stabilirea caracteristicilor propriilor sisteme de securitate socială. Partenerii sociali își vor păstra competențele, iar tradițiile naționale în ceea ce privește dialogul social vor rămâne neschimbate. Acțiunea Uniunii va continua să se concentreze asupra domeniilor în care este necesar să acționeze și poate aduce beneficii clare, în conformitate cu prevederile tratatelor.

Pentru a activa această clauză pasarelă, în conformitate cu articolul 48 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul European trebuie să decidă în unanimitate, fără obiecții din partea parlamentelor naționale, și cu aprobarea Parlamentului European.

Etapele următoare

Comisia invită Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, partenerii sociali și toate părțile interesate să se angajeze într-o dezbatere deschisă privind extinderea utilizării votului cu majoritate calificată și a procedurii legislative ordinare în domeniul social, având drept bază comunicarea Comisiei.

Context

Un număr limitat de domenii ce țin de politica socială a UE fac în continuare obiectul unanimității în cadrul Consiliului și al procedurilor legislative speciale, în care Parlamentul European nu participă pe picior de egalitate în procesul de codecizie.

Aceste domenii sunt:

  • nediscriminarea pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală;
  • securitatea socială și protecția socială a lucrătorilor (în afara situațiilor transfrontaliere);
  • protecția lucrătorilor împotriva concedierilor;
  • reprezentarea și apărarea colectivă a intereselor lucrătorilor și angajatorilor și
  • condițiile de muncă pentru resortisanții din țările terțe care sunt rezidenți legali pe teritoriul UE.

Informații suplimentare

Comunicarea Comisiei Europene: Un proces decizional mai eficient în domeniul politicii sociale: Identificarea domeniilor asupra cărora poate fi extins votul cu majoritate calificată

Notă de informare: Un proces decizional mai eficient în domeniul politicii sociale – Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă: Cum putem îmbunătăți procesul decizional în domeniul politicii sociale a UE?

Documentul Centrului European de Strategie Politică privind clauzele pasarelă

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și Twitter

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea

IP/19/2118

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar