Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija pradeda diskusiją dėl veiksmingesnio ES socialinės politikos sprendimų priėmimo

Strasbūras, 2019 m. balandžio 16 d.

Šiandien Komisija pradeda diskusiją apie tai, kaip veiksmingiau priimti ES lygmens sprendimus socialinėje srityje.

2018 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė, jog bus atliekama išsami visų ES sutartyse numatytų nuostatų dėl pereigos peržiūra. Rezultatas – jau priimti trys komunikatai: dėl bendros užsienio ir saugumo politikos (2018 m. rugsėjo mėn.), dėl apmokestinimo (2019 m. sausio mėn.) ir dėl energetikos ir klimato (2019 m. balandžio mėn.). Komunikatas dėl nuostatų dėl pereigos socialinėje politikoje yra ketvirtasis.

Daugelyje socialinės politikos sričių, kuriose ES turi įgaliojimus imtis veiksmų, jau taikoma kvalifikuota balsų dauguma. Tai sudarė galimybę per daugelį metų parengti išsamų socialinės srities acquis, o ši Komisija ėmėsi svarbių veiksmų šiuo klausimu. Tačiau tam tikrose srityse vis dar reikalaujama, kad ES valstybės narės balsuotų vienbalsiai ir būtų taikoma speciali teisėkūros procedūra, kurioje Europos Parlamentas neturi lygiaverčio bendro sprendimo priėmėjo vaidmens, kokį turi Taryba.

Komisijos pirmininko pavaduotojas euro ir socialinio dialogo reikalams, atsakingas už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, Valdis Dombrovskis kalbėjo: „Tam, kad būtų galima reaguoti į sparčius pokyčius visuomenėje ir darbo rinkose, ES sprendimus socialinėje politikoje turi priimti laiku, lanksčiai ir veiksmingai. Šiandien paskelbtu komunikatu pradedamos diskusijos apie tai, kaip galime pasinaudoti Sutartyse nustatytomis nuostatomis, kad pasiektume šį tikslą. Jame daugiausia dėmesio skiriama tiems atvejams, kurie turi aiškią Europos pridėtinę vertę, kurių tikslas – skatinti kompromiso kultūrą ir sprendimų priėmimo procesą, kuris patenkintų piliečių sąžiningos bendrosios rinkos poreikį.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen pridūrė: „Nors ir yra skirtingos, visos valstybės narės galiausiai siekia sukurti vienodomis galimybėmis grindžiamą teisingesnę visuomenę ir perspektyvią socialinę rinkos ekonomiką. Kadangi darbo aplinka keičiasi, turime galėti visapusiškai išnaudoti turimas priemones mūsų bendriems uždaviniams spręsti.

Dėl to, kad tam tikrose susijusiose politikos srityse taikoma kvalifikuota balsų dauguma ir vienbalsiškumas, socialinės politikos acquis tapo nevienalytis. Nors apsaugos standartai apskritai yra griežti ir išsamūs, tam tikrais atvejais apsaugoje yra spragų. Be to, taikant specialią teisėkūros procedūrą Europos Parlamentui nesuteikiamas lygiavertis svarbus bendro sprendimo priėmėjo vaidmuo; nors jis atstovauja piliečiams, kurie tiesiogiai gauna naudos iš ES socialinės politikos, su juo dažnai tik konsultuojamasi. Vykstant spartiems ir kartais radikaliems pokyčiams, kaip niekada svarbu, kad ES galėtų greitai rasti veiksmingus politinius sprendimus.

Skelbdama šį komunikatą, Komisija pradeda diskusiją dėl aktyvesnio kvalifikuotos balsų daugumos taikymo socialinėje politikoje, kad sprendimų priėmimas taptų labiau savalaikis, lankstesnis ir veiksmingesnis tose srityse, kurios jau priklauso ES kompetencijai. Ši galimybė yra numatyta ES sutartyse keliose konkrečiose srityse (žr. pagrindinius faktus) taikant vadinamąsias nuostatas dėl pereigos. Taikant šias nuostatas tam tikromis aplinkybėmis pereinama nuo vienbalsiškumo prie kvalifikuotos balsų daugumos.

Visų pirma Komisija, atsižvelgdama į pranašumus ir iššūkius kiekvienu atveju, siūlo svarstyti galimybę taikyti nuostatą dėl pereigos sprendimų dėl nediskriminavimo priėmimui supaprastinti. Tai padėtų toliau plėtoti vienodą apsaugą nuo diskriminacijos. Netolimoje ateityje taip pat būtų galima svarstyti galimybę taikyti nuostatą dėl pereigos priimant rekomendacijas darbuotojų socialinio draudimo ir socialinės apsaugos srityje. Tai padėtų nustatyti socialinės apsaugos sistemų modernizavimo proceso ir jų konvergencijos kryptį.

Perėjimas prie kvalifikuotos balsų daugumos nekeičia vaidmenų. ES įgaliojimų taikymo sritis ir sąlygos lieka nepakitusios. Pavyzdžiui, valstybės narės ir toliau bus atsakingos už savo socialinės apsaugos sistemų ypatybių nustatymą. Socialiniai partneriai išlaikys savo kompetenciją, o nacionalinės socialinio dialogo tradicijos nesikeis. Sąjungos veiksmai ir toliau bus daugiausia skirti tiems klausimams, kuriuos reikia spręsti, ir dėl kurių galima gauti aiškios naudos, kaip numatyta Sutartyse.

Siekiant taikyti šią nuostatą, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 7 dalimi, Europos Vadovų Taryba turės priimti vieningą sprendimą ir tam turės pritarti nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas.

Tolesni veiksmai

Komisija prašo Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos, Tarybos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto, socialinių partnerių ir visų suinteresuotųjų subjektų dalyvauti atvirose diskusijose dėl aktyvesnio kvalifikuotos balsų daugumos ar įprastos teisėkūros procedūros taikymo socialinės politikos srityje remiantis komunikatu.

Pagrindiniai faktai

Tam tikrose ES socialinės politikos srityse vis dar taikomas vienbalsiškumas Taryboje ir speciali teisėkūros procedūra, kurioje Europos Parlamentui nesuteikiamas lygiavertis bendro sprendimo priėmėjo vaidmuo.

Šios sritys yra:

  • nediskriminavimas dėl įvairių priežasčių (lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos),
  • darbuotojų socialinis draudimas ir socialinė apsauga (išskyrus tarpvalstybinius atvejus),
  • darbuotojų apsauga nuo atleidimo iš darbo,
  • atstovavimas darbuotojų ir darbdavių interesams bei šių interesų kolektyvinis gynimas, ir
  • ES tesėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo sąlygos.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos komunikatas „Veiksmingesnė socialinės politikos teisėkūra: sričių, kuriose bus plačiau taikomas kvalifikuotos daugumos balsavimas, nustatymas“

Informacinis pranešimas. Veiksmingesnė socialinės politikos teisėkūra. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė. Kaip galime pagerinti ES socialinės politikos sprendimų priėmimo procesą?

Europos politinės strategijos centro dokumentas dėl nuostatų dėl pereigos

Marianne Thyssen paskyros socialiniuose tinkluose Facebook ir Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

IP/19/2118

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar