Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon algatab arutelu, et muuta otsuste tegemine ELi sotsiaalpoliitika valdkonnas tõhusamaks.

Strasbourg, 16. aprill 2019

Täna käivitab Euroopa Komisjon arutelu selle üle, kuidas muuta otsustusprotsess sotsiaalvaldkonnas ELi tasandil tõhusamaks.

Oma 2018. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus teatas president Juncker, et ELi aluslepingutes sätestatud sillaklauslid vaadatakse põhjalikult läbi. Selle tulemusena on vastu võetud juba kolm teatist: ühine välis- ja julgeolekupoliitika (september 2018), maksustamine (jaanuar 2019) ning energia ja kliima (aprill 2019). Teatis sillaklausli kohta sotsiaalpoliitikas on neljas vastavasisuline teatis.

Enamikus sotsiaalpoliitilistes valdkondades, milles ELil on pädevus meetmete võtmiseks, kasutatakse juba kvalifitseeritud häälteenamust nõudvat hääletuskorda. See on võimaldanud aastate jooksul võtta kasutusele ulatusliku sotsiaalse õigustiku, mida komisjon on olulisel määral edasi arendanud. Vaid vähese hulga valdkondade puhul on siiski vaja ELi liikmesriikide ühehäälset otsust ja seadusandlikke erimenetlusi, milles Euroopa Parlamendil ei ole kaasseadusandjana nõukoguga võrdset rolli.

Euro ja sotsiaaldialoogi, finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis ütles: „Selleks et reageerida ühiskonnas ja tööturgudel toimuvatele kiiretele muutustele, on ELi tasandil vaja kiiret, paindlikku ja tõhusat otsustusprotsessi sotsiaalpoliitikat käsitlevates küsimustes. Tänase teatisega algatatakse arutelu teemal, kuidas saaksime kasutada aluslepingutes sisalduvaid sellekohaseid sätteid. Selles keskendutakse juhtudele, mille puhul on selge ELi lisaväärtus, et edendada kompromissivalmidust ja otsustusprotsessi, mis vastaks kodanike vajadustele õiglase ühtse turu seisukohast.“

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen lisas: „Erinevustest hoolimata püüdlevad kõik liikmesriigid lõppkokkuvõttes õiglasema ühiskonna poole, mis põhineb võrdsetel võimalustel ja tulevikukindlal sotsiaalsel turumajandusel. Kuna töömaailm muutub, peame olema suutelised kasutama kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid, et lahendada ühiseid probleeme.

Asjaolu, et teatavate omavahel seotud poliitikavaldkondade puhul võib hääletamine toimuda nii kvalifitseeritud häälteenamusega kui ka ühehäälselt, on põhjustanud sotsiaalpoliitika õigustiku ebaühtlase arengu. Kuigi kaitsenõuded on üldiselt kõrged ja põhjalikud, esineb mõnel juhul õiguskaitses lünki. Lisaks ei anna seadusandlik erimenetlus Euroopa Parlamendile kaasseadusandjana võrdset ja otsustavat rolli, vaid temaga sageli üksnes konsulteeritakse neis küsimustes, kuigi ta esindab kodanikke, kes saavad ELi sotsiaalpoliitikast otsest kasu. Ajal, mil toimuvad kiired ja mõnikord murrangulised muutused, on tähtsam kui kunagi varem, et EL suudaks kiiresti välja töötada tõhusad poliitikameetmed.

Selle teatisega algatab komisjon arutelu kvalifitseeritud häälteenamuse suurema kasutamise üle sotsiaalpoliitikas, et muuta otsuste tegemine kiiremaks, paindlikumaks ja tõhusamaks valdkondades, kus ELil on juba pädevus. See võimalus on sätestatud ELi aluslepingutes mitme konkreetse valdkonna puhul (vt taustteave) nn sillaklauslite kaudu. Need klauslid võimaldavad teatavatel tingimustel üleminekut ühehäälselt hääletamiselt kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisele.

Esimese sammuna teeb komisjon iga juhtumi eeliseid ja puuduseid arvestades ettepaneku kaaluda sillaklausli kasutamist, et hõlbustada mittediskrimineerimist käsitlevate otsuste tegemist. See aitaks tagada võrdse kaitse diskrimineerimise eest. Samuti võiks sillaklausli kasutamist kaaluda lähitulevikus, et võtta vastu soovitused töötajate sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse valdkonnas. Sellest võiks olla abi sotsiaalkaitsesüsteemide ajakohastamise ja ühtlustamise protsessi suunamisel.

Üleminek kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisele ei muuda otsustajate ülesandeid. ELi volituste rakendamise ulatus ja tingimused jäävad samaks. Näiteks vastutavad liikmesriigid jätkuvalt oma sotsiaalkaitsesüsteemide tingimuste kindlaksmääramise eest. Sotsiaalpartnerid säilitavad oma pädevuse ja riiklikud sotsiaaldialoogi tavad ei muutu. Liidu meetmete puhul keskendutakse jätkuvalt sellele, kus need on vajalikud ja võivad anda selget kasu, nagu on aluslepingutega ette nähtud.

Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõike 7 kohaselt peab Euroopa Ülemkogu sillaklausli rakendamiseks langetama ühehäälse otsuse Euroopa Parlamendi nõusolekul ning ilma vastuväideteta liikmesriikide parlamentidelt.

Edasised sammud

Teatisest lähtuvalt kutsub komisjon Euroopa Parlamenti, Euroopa Ülemkogu, nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, Regioonide Komiteed, sotsiaalpartnereid ja kõiki sidusrühmi osalema avatud arutelus kvalifitseeritud häälteenamuse ja seadusandliku tavamenetluse laialdasema kasutamise üle sotsiaalpoliitika valdkonnas.

Taustteave

Sotsiaalpoliitika mõned valdkonnad on sellised, kus otsuseid võetakse nõukogus vastu ikka veel ühehäälselt ja seadusandlike erimenetluste kohaselt, milles Euroopa Parlamendil ei ole kaasseadusandjana võrdset rolli.

Need valdkonnad on järgmised:

  • mittediskrimineerimine, mis põhineb mitmesugustel alustel (sugu, rass või etniline päritolu, usutunnistus või veendumused, puue, vanus või seksuaalne sättumus);
  • töötajate sotsiaalkindlustus ja sotsiaalkaitse (väljaspool piiriüleseid olukordi);
  • töötajate kaitse koondamiste eest;
  • töötajate ja tööandjate huvide esindatus ja kollektiivne kaitse ning
  • seaduslikult ELi territooriumil elavate kolmandate riikide kodanike töötingimused.

Lisateave

Euroopa Komisjoni teatis: Tõhusam otsustusprotsess sotsiaalpoliitikas: valdkondade määratlemine, milles liikuda kvalifitseeritud häälteenamuse suunas

MEMO: Tõhusam otsustusprotsess sotsiaalpoliitika valdkonnas – küsimused ja vastused

Teabeleht: Kuidas muuta ELi sotsiaalpoliitikat käsitlevate otsuste tegemine tõhusamaks?

Euroopa Poliitilise Strateegia Keskuse dokument sillaklauslite kohta

Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris

Tellige Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse tasuta e-uudiskiri

IP/19/2118

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar