Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zahajuje diskusi o efektivnějším rozhodování v oblasti sociální politiky EU

Štrasburk 16. dubna 2019

Komise dnes zahajuje diskusi o tom, jak zefektivnit rozhodování na úrovni EU v sociální oblasti.

Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2018 ohlásil předseda Juncker komplexní přezkum všech tzv. překlenovacích ustanovení upravených ve Smlouvách EU. V této souvislosti již byla přijata tři sdělení, jež se týkala společné zahraniční a bezpečnostní politiky (září 2018), daňové oblasti (leden 2019) a energetiky a klimatu (duben 2019). Sdělení o překlenovacích ustanoveních v oblasti sociální politiky je v pořadí čtvrté.

Ve většině oblastí sociální politiky, v nichž má EU pravomoc jednat, se již hlasuje kvalifikovanou většinou. Díky tomu bylo v průběhu let zavedeno komplexní sociální acquis, přičemž další důležité kroky podnikla nynější Komise. Ve velmi omezeném počtu oblastí se však nadále vyžaduje jednomyslnost členských států EU a zvláštní legislativní postupy, při nichž Evropský parlament nemá coby spolurozhodující orgán rovnocennou úlohu jako Rada.

Místopředseda pro euro a sociální dialog, finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Abychom mohli reagovat na rychlé změny ve společnosti a na trzích práce, musí být rozhodování EU v oblasti sociální politiky včasné, pružné a efektivní. Dnešní sdělení otevírá diskusi o tom, jak můžeme za tímto účelem využít platná ustanovení Smluv. Zaměřuje se na případy s jednoznačným přínosem EU a usiluje o podporu kompromisních řešení a takového rozhodování, jež reaguje na potřeby občanů na spravedlivém jednotném trhu.“

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová dodala: „I přes svou rozmanitost nakonec všechny členské státy usilují o spravedlivější společnost založenou na rovných příležitostech a o sociálně tržní hospodářství, které obstojí i v budoucnu. Svět práce se mění. Od toho se odvíjejí společné výzvy, k jejichž řešení musíme umět plně využívat nástrojů, které máme k dispozici.“

Vzhledem k tomu, že se v určitých souvisejících politických oblastech hlasuje kvalifikovanou většinou i jednomyslně, nerozvíjí se acquis sociální politiky rovnoměrně. I když v oblasti ochrany obecně platí přísné a komplexní normy, v některých případech existují nedostatky. V rámci zvláštních legislativních postupů navíc nemá Evropský parlament, jenž je v těchto případech často pouze konzultován, rovnocennou a prvořadou úlohu spolurozhodujícího orgánu, přestože zastupuje občany, kteří mají ze sociální politiky EU přímý prospěch. V době prudkých a někdy i zásadních změn je důležitější než kdykoliv předtím, aby EU byla schopna na tyto změny rychle a účinně politicky reagovat.

Komise dnešním sdělením zahajuje diskusi o širším využívání hlasování kvalifikovanou většinou v oblasti sociální politiky, jež by zrychlilo, zpružnilo a zefektivnilo rozhodování tam, kde již pravomoc EU existuje. Tato možnost je stanovena ve Smlouvách EU pro několik konkrétních oblastí (viz souvislosti) prostřednictvím tzv. překlenovacích ustanovení. Tato ustanovení umožňují za určitých okolností přejít od jednomyslnosti k hlasování kvalifikovanou většinou.

S přihlédnutím k významu a příslušným problémům jednotlivých případů navrhuje Komise nejdříve zvážit použití překlenovacího ustanovení ke snazšímu rozhodování v otázkách zákazu diskriminace. Takto by se přispělo k tomu, aby byli všichni chráněni proti diskriminaci stejným způsobem. O použití překlenovacího ustanovení lze v blízké budoucnosti uvažovat rovněž v případech, kdy se budou přijímat doporučení v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany pracovníků. To by zase pomohlo nasměrovat modernizaci a sbližování systémů sociální ochrany.

Přechodem k hlasování kvalifikovanou většinou se nijak nemění úkoly jednotlivých aktérů. Rozsah a podmínky výkonu pravomocí EU zůstávají stejné. Například členské státy budou i nadále rozhodovat o prvcích svých systémů sociální ochrany. Sociální partneři si ponechají své pravomoci a nedotčeny zůstanou i tradice vnitrostátního sociálního dialogu. Činnost Unie se bude i nadále v souladu se Smlouvami zaměřovat na případy, ve kterých je nezbytná a kdy může přinést jednoznačné výhody.

O použití překlenovacího ustanovení by Evropská rada musela, jak stanoví čl. 48 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii, rozhodnout jednomyslně, pokud vnitrostátní parlamenty nepředloží námitky a svůj souhlas vysloví Evropský parlament.

Další kroky

Komise vyzývá Evropský parlament, Evropskou radu, Radu, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, sociální partnery a všechny zainteresované subjekty, aby se v návaznosti na dnešní sdělení zapojili do otevřené diskuse o širším využívání hlasování kvalifikovanou většinou a řádného legislativního postupu v oblasti sociální politiky.

Souvislosti

Na některé oblasti sociální politiky EU se nadále vztahuje jednomyslné hlasování Rady a zvláštní legislativní postupy, při nichž Evropský parlament nemá coby spolurozhodující orgán rovnocennou úlohu.

Jde o tyto oblasti:

  • zákaz diskriminace z různých důvodů (pohlaví, rasový nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk či sexuální orientace),
  • sociální zabezpečení a sociální ochrana pracovníků (mimo přeshraniční situace),
  • ochrana pracovníků před propuštěním,
  • zastupování a kolektivní obrana zájmů pracovníků a zaměstnavatelů a
  • podmínky zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících v EU.

Další informace

Sdělení Evropské komise – Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou

ZPRÁVA: Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky – otázky a odpovědi

Informativní přehled: Jak zlepšit rozhodování v oblasti sociální politiky EU?

Dokument Evropského centra politické strategie o překlenovacích ustanoveních

Marianne Thyssenová na Facebooku a Twitteru

Zaregistrujte se k bezplatnému odběru elektronického zpravodaje Evropské komise týkajícího se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování

IP/19/2118

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar