Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Načela boljšega pravnega urejanja: v središču postopka odločanja EU

Bruselj, 15. aprila 2019

Evropska komisija je danes predstavila pregled ukrepov, ki jih je uvedla Junckerjeva Komisija, da bi z bolj odprtim, preglednim in z dokazi podprtim oblikovanjem politik državljankam in državljanom ter podjetjem v EU zagotovila boljše rezultate.

Današnje poročilo kaže, da so bila prizadevanja za umestitev boljšega pravnega urejanja v središče postopka odločanja uspešna. Ta uspeh bi bilo treba utrditi in ohraniti, da bodo mogoče nadaljnje izboljšave.

Prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans je povedal: „Obstaja široko soglasje o tem, da dajemo zgled. Pozivajo nas, naj ohranimo svojo zavezanost boljšemu pravnemu urejanju, ki je zdaj osrednji element odločanja na evropski ravni. Svoja prizadevanja moramo razvijati in krepiti, zlasti v postfaktičnem svetu, v katerem je ogroženo bistvo demokratične razprave in avtoritete znanosti.“

Junckerjeva Komisija se je ob upoštevanju izkušenj iz preteklosti zavezala, da bo ukrepala le, če EU prinaša dodano vrednost, in na podlagi najboljših razpoložljivih dokazov, pri čemer bo upoštevala gospodarske, socialne in okoljske učinke skupaj ter se izogibala nepotrebnim stroškom. Na mednarodni ravni je naša prizadevanja priznala OECD, ki je regulativno politiko EU v letu 2018 uvrstila med najboljše. Po predstavitvi agende za boljše pravno urejanje leta 2015 je zdaj pravi trenutek za pregled prizadevanj Komisije, da utrdimo in ohranimo to novo institucionalno kulturo ter pridobimo spoznanja za prihodnost.

Pridobljene izkušnje in prihodnje izboljšave

Rezultati pregleda stanja so jasni: z boljšim pravnim urejanjem se je izboljšal način oblikovanja politike EU. Obstaja splošna potreba po tem, da boljše pravno urejanje ostane sestavni del načina dela Komisije in se še nadalje izboljša:

  • odpiranje postopka oblikovanja politik: Komisija je od leta 2015 organizirala več kot 400 javnih posvetovanj, v katerih so sodelovali milijoni Evropejk in Evropejcev. Tako je na primer posvetovanje o ureditvi poletnega časa prejelo 4,6 milijona odgovorov, posvetovanje o vrednotenju direktive o pticah in habitatih pa več kot pol milijona. Novi portal „Povejte svoje mnenje“, ki je enotna vstopna točka za Evropejke in Evropejce, da lahko prispevajo k oblikovanju politik EU, je imel v letu 2018 skoraj 900 000 obiskov. V prihodnosti bi morali poiskati načine za ozaveščanje o različnih priložnostih za prispevanje k oblikovanju politik EU. To bi posledično pripomoglo k učinkovitejšemu vključevanju javnosti v oblikovanje politik;
  • boljša orodja za boljše politike: ocene učinka in vrednotenja so trdna podlaga za politično odločanje, vendar ga ne nadomeščajo. Novoustanovljeni Odbor za regulativni nadzor, katerega novo letno poročilo je na voljo tukaj, zagotavlja kakovost takšnih podpornih analiz. Na splošno smo izvedli ocene učinka v veliki večini primerov, ko je bilo to potrebno. V 75 % primerov je ta ocena temeljila na vrednotenju že obstoječe zakonodaje, kar dokazuje, da se načelo „najprej ovrednotiti“ vse bolj uporablja. Obenem pa so bile pri boljšem pravnem urejanju v praksi včasih potrebne prilagoditve in izjeme, ko se je bilo treba odzvati na nujne politične potrebe, na primer na vrhuncu migracijske krize. Poleg tega je mogoče nadalje izboljšati kakovost in časovne razporede orodij za boljše pravno urejanje;
  • prizadevanja za to, da zakonodaja EU ustreza svojemu namenu: Komisija je predstavila približno 150 pobud za poenostavitev, ki zmanjšujejo nepotrebna upravna bremena in hkrati podpirajo cilje politike. Odzvala se je tudi na skoraj 90 mnenj novoustanovljene platforme REFIT. Enostavnejša in manj obremenjujoča zakonodaja izboljšuje izvajanje, skladnost s predpisi in izvrševanje, kar postopoma vodi do boljših rezultatov, zlasti za mala in srednja podjetja. Vendar moramo biti še boljši pri izmenjavi in poglabljanju svojih praks;
  • boljše pravno urejanje pomeni skupna prizadevanja: Evropski parlament, Svet, Komisija in države članice so skupaj odgovorni za sprejemanje in izvajanje visokokakovostne zakonodaje EU, ki ustreza svojemu namenu in ne prinaša nepotrebne kompleksnosti. Komisija lahko nekatere izboljšave spodbuja, ne more pa jih čisto sama zagotoviti. Tako lahko na primer javna posvetovanja dosežejo precej širšo javnost, če so vključene druge institucije na ravni EU ter na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Poleg tega je treba bolj sistematično analizirati učinek sprememb, ki jih Evropski parlament in/ali Svet predlagata v zvezi s predlogi Komisije. Države članice bi tudi lahko bolj pregledno poročale o nacionalnih ukrepih, sprejetih za izvajanje prava EU, zlasti kadar takšni ukrepi presegajo tisto, kar zahteva pravo EU (tako imenovano čezmerno prenašanje).

 Komisija bo 29. aprila organizirala konferenco, na kateri bo ocenila prizadevanja za boljše pravno urejanje, si izmenjala mnenja s skupnostmi deležnikov iz civilne družbe, podjetij, raziskav, javnih organov in socialnih partnerjev ter razpravljala o možnih nadaljnjih korakih (več informacij o konferenci je na voljo tukaj).

Ozadje

Boljše pravno urejanje je osnova vseh prizadevanj Komisije za uresničitev desetih političnih prednostnih nalog predsednika Junckerja, ki zagotavlja, da Komisija ukrepa le, če EU prinaša dodano vrednost, in sicer na najučinkovitejši in čim manj obremenjujoč način.

Komisija je leta 2015 sprejela agendo za boljše pravno urejanje, s katero je preoblikovala svoje notranje delovne metode in postopke načrtovanja. Boljše pravno urejanje smo vključili v vse faze cikla načrtovanja in oblikovanja programov ter predložili racionalizirane letne delovne programe. Pri boljšem pravnem urejanju gre za profesionalizacijo vseh vidikov našega oblikovanja politik in ohranjanje njegove ustreznosti za današnji svet.

Agenda za boljše pravno urejanje je med drugim prinesla naslednje spremembe:

  • portal Povejte svoje mnenje zdaj omogoča državljankam in državljanom, da sodelujejo v vseh fazah zakonodajnega postopka, vključno z možnostjo zagotavljanja povratnih informacij glede osnutkov delegiranih in izvedbenih aktov;
  • Odbor za regulativni nadzor zagotavlja objektivnost in verodostojnost dokazne podlage, na kateri temeljijo politične odločitve Komisije;
  • Komisija se je zavezala, da bo pred predlaganjem sprememb zakonodaje vedno ovrednotila obstoječo zakonodajo (načelo „najprej ovrednotiti“);
  • zdaj obstaja platforma za zbiranje povratnih informacij civilne družbe o tem, kako izboljšati obstoječe predpise EU, in dajanje predlogov, na katere Evropska komisija mora odgovoriti – platforma REFIT

Več informacij

Informativni pregled – Boljše pravno urejanje: pregled stanja in ohranjanje naše zavezanosti

Sporočilo – Boljše pravno urejanje: pregled stanja in ohranjanje naše zavezanosti

Letno poročilo Odbora za regulativni nadzor za leto 2018

Spletišče za boljše pravno urejanje

Povejte svoje mnenje: zgodbe o uspehu – videoposnetki

Boljše pravno urejanje: video sporočilo prvega podpredsednika Komisije Fransa Timmermansa

 

IP/19/2117

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar