Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Paremman sääntelyn periaatteet keskeisessä asemassa EU:n päätöksentekoprosessissa

Bryssel 15. huhtikuuta 2019

Euroopan komissio tarkastelee tänään Junckerin komission käyttöön ottamia toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan aikaan parempia tuloksia EU:n kansalaisten ja yritysten kannalta avoimemman, läpinäkyvämmän ja näyttöön perustuvan päätöksenteon avulla.

Tänään julkaistu raportti osoittaa, että toimet sääntelyn parantamisen asettamiseksi keskeiseen asemaan päätöksentekoprosessissa ovat olleet onnistuneita. Menestys olisi vakiinnutettava, jotta voimme jatkaa parannusten tekemistä.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan on laajalti tunnustettua, että EU toimii tiennäyttäjänä ja ihmiset haluavat, että parempaa sääntelyä koskevasta sitoumuksesta pidetään kiinni. ”Sääntelyn parantaminen on nyt keskeisellä sijalla EU:n päätöksenteossa. Meidän on nyt tuettava ja vahvistettava toimiamme erityisesti tässä tilanteessa, jossa on liikkeellä paljon virheellistä tietoa ja jossa demokraattisen keskustelun ja tieteellisen auktoriteetin asema kyseenalaistetaan”, komissaari Timmermans totesi.

Junckerin komissio on ottanut opiksi aiemmista kokemuksista ja sitoutunut toimimaan vain, jos EU tuo lisäarvoa, ja parhaan saatavilla olevan näytön perusteella. Taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia tarkastellaan yhdessä ja vältetään tarpeettomia kustannuksia. OECD on tunnustanut ponnistelumme kansainvälisesti ja todennut EU:n sääntelypolitiikan olleen yksi kaikkein parhaimmista vuonna 2018. Paremman sääntelyn agenda esitettiin vuonna 2015. Nyt on oikea hetki arvioida komission onnistumista tämän uuden institutionaalisen kulttuurin vakiinnuttamisessa ja ottaa oppia tulevaisuuden varalle.

Saadut kokemukset ja tulevat parannukset

Tilannearvion tulokset ovat selvät: sääntelyn parantaminen on parantanut tapaa, jolla EU:n politiikasta päätetään. Sääntelyn parantamisen halutaan laajasti olevan jatkossakin keskeinen osa komission toimintatapaa, mutta sitä on kuitenkin vielä tehostettava.

  • Osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon: Vuodesta 2015 lähtien komissio on järjestänyt yli 400 julkista kuulemista, joihin on osallistunut miljoonia eurooppalaisia. Esimerkiksi kesäaikajärjestelyjä koskevaan kuulemiseen saatiin 4,6 miljoonaa vastausta ja lintu- ja luontotyyppidirektiivin arviointia koskevaan kuulemiseen saatiin yli puoli miljoonaa vastausta. Uusi Kerro mielipiteesi -sivusto on eurooppalaisten keskitetty asiointipiste EU:n päätöksentekoon vaikuttamiseksi. Sivustolla käytiin vuonna 2018 lähes 900 000 kertaa. Jatkossa olisi etsittävä keinoja lisätä tietoisuutta erilaisista mahdollisuuksista osallistua EU:n päätöksentekoon. Näin yleisö voisi osallistua siihen paremmin.
  • Paremmat välineet parempaa politiikkaa varten: Vaikutustenarvioinnit ja muut arvioinnit tarjoavat vakaan perustan poliittiselle päätöksenteolle, mutta eivät korvaa sitä. Äskettäin perustettu sääntelyntarkastelulautakunta, jonka uusi vuosikertomus on saatavilla tästä, takaa tällaisten tukianalyysien laadun. Vaikutustenarviointi tehtiin suurimmassa osassa tapauksia, joissa se oli tarpeen. Näistä arvioinneista 75 prosentissa tarkasteltiin sitä, mitä on jo tehty. Tämä osoittaa, että ”arvioidaan ensin” -periaatetta sovelletaan yhä enemmän. Joissakin poliittisesti kiireellisissä tilanteissa tarvittiin kuitenkin mukautuksia ja poikkeuksia parempaa sääntelyä koskeviin käytäntöihin, kuten muuttoliikekriisin ollessa pahimmillaan. Lisäksi paremman sääntelyn välineiden laatua ja aikataulua voidaan vielä parantaa.
  • EU:n lainsäädännön tarkoituksenmukaisuus: Komissio esitti noin 150 yksinkertaistamisaloitetta, joilla vähennetään tarpeetonta hallinnollista rasitetta ja tuetaan samalla poliittisia tavoitteita. Komissio vastasi myös lähes 90 kannanottoon vasta perustetulta REFIT-foorumilta. Yksinkertaisempi ja kevyempi lainsäädäntö parantaa lainsäädännön täytäntöönpanoa, sen noudattamista ja noudattamisen valvontaa ja johtaa lopulta parempiin tuloksiin erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Komission on kuitenkin parannettava käytäntöjensä jakamista ja syventämistä.
  • Sääntelyn parantaminen on yhteinen ponnistus: Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio ja jäsenvaltiot vastaavat yhdessä sellaisen korkealaatuisen EU:n lainsäädännön antamisesta ja täytäntöönpanosta, joka on tarkoituksenmukaista eikä tarpeettoman monimutkaista. Komissio voi edistää tiettyjen parannuksien tekemistä, mutta se ei voi taata niitä yksinään. Esimerkiksi julkiset kuulemiset voivat tavoittaa laajemman yleisön, jos niihin osallistuvat muut EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason instituutiot. Lisäksi on analysoitava järjestelmällisemmin parlamentin ja/tai neuvoston komission ehdotuksiin tekemien tarkistusten vaikutusta. Jäsenvaltiot voisivat myös raportoida avoimemmin kansallisista toimenpiteistä EU:n lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi erityisesti silloin, kun tällaiset toimenpiteet menevät pidemmälle kuin mitä EU:n lainsäädännössä edellytetään (ns. ylisääntely).

 Komissio järjestää 29. huhtikuuta konferenssin, jossa tarkastellaan sääntelyn parantamiseksi toteutettuja toimia, vaihdetaan näkemyksiä kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien, yritysten, tutkijoiden, viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten kanssa ja keskustellaan mahdollisista etenemistavoista (lisätietoja konferenssista tässä).

Tausta

Puheenjohtaja Junckerin kymmenen painopisteen toteuttamiseksi tehtävän työn taustalla on sääntelyn parantaminen niin, että komissio toteuttaa toimia ainoastaan silloin, kun EU tuo lisäarvoa, ja silloinkin mahdollisimman tehokkaalla ja kevyellä tavalla.

Vuonna 2015 komissio hyväksyi paremman sääntelyn agendan, jolla muutettiin sen sisäisiä työmenetelmiä ja suunnitteluprosesseja. Sääntelyn parantaminen sisällytettiin suunnittelu- ja ohjelmointikierroksen kaikkiin vaiheisiin ja vuotuisia työohjelmia selkiytettiin. Sääntelyn parantaminen tähtää päätöksenteon kaikkien osa-alueiden ammattimaistamiseen ja päätöksenteon pitämiseen nykymaailmaan sopivana.

Paremman sääntelyn agenda toi mukanaan muun muassa seuraavat muutokset:

  • Kerro mielipiteesi -sivuston avulla kansalaiset voivat osallistua lainsäädäntöprosessiin sen kaikissa vaiheissa ja antaa palautetta täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten luonnoksista.
  • Sääntelyntarkastelulautakunta varmistaa komission poliittisten päätösten taustalla olevien perusteiden objektiivisuuden ja luotettavuuden.
  • Komissio sitoutui aina arvioimaan voimassa olevan lainsäädännön ennen sen muuttamista (”arvioidaan ensin” -periaate).
  • Kansalaisyhteiskunnalta voidaan nyt uudella REFIT-foorumilla kerätä palautetta siitä, miten voidaan parantaa voimassa olevaa EU-lainsäädäntöä. Foorumi voi myös tehdä ehdotuksia, joihin Euroopan komissio on sitoutunut vastaamaan. 

Lisätietoja

Tietokooste – Parempaa sääntelyä: tilannearvio ja sitoumuksessa pysyminen

Tiedonanto – Parempaa sääntelyä: tilannearvio ja sitoumuksessa pysyminen

Sääntelyntarkastelulautakunnan vuosikertomus 2018

Paremman sääntelyn verkkosivusto

Kerro mielipiteesi -sivuston tarinoita – videoita

Sääntelyn parantaminen: Ensimmäisen varapuheenjohtajan Timmermansin videoviesti

 

IP/19/2117

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar