Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Parem õigusloome: ELis tehakse otsuseid parema õigusloome põhimõtetest lähtudes

Brüssel, 15. aprill 2019

Täna teeb Euroopa Komisjon kokkuvõtte Junckeri komisjoni ametiajal võetud meetmetest, mille eesmärk töötada paremini ELi kodanike ja ettevõtjate huvides, kasutades tõenditel põhinevat, avatud ja läbipaistvat poliitikakujundamist.

Tänane aruanne näitab, et jõupingutusi parema õigusloome seadmiseks otsustusprotsessi keskmesse on krooninud edu. Seda edu tuleks kindlustada ja samas vaimus jätkata, et saavutada veelgi paremaid tulemusi.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „On laialt tunnustatud, et me näitame eeskuju, ja inimesed ootavad, et me jätkaksime oma jõupingutusi parema õigusloomel valdkonnas Parem õigusloome on nüüd osa Euroopa otsustusprotsessi DNAst. Nüüd peame oma pingutusi toetama ja tugevdama, eelkõige praeguses faktidejärgses maailmas, kus isegi demokraatlik arutelu ja teaduslik autoriteet on ohus.“

Võttes õppust varasematest kogemustest, on Junckeri juhitav komisjon lubanud tegutseda üksnes siis, kui EL lisab väärtust, ja teha seda parimate kättesaadavate tõendite alusel, arvestades majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid mõjusid ning vältides tarbetuid kulusid. Meie jõupingutusi on rahvusvahelisel tasandil tunnustanud OECD, liigitades ELi õiguspoliitika 2018. aastal üheks parimatest. Pärast parema õigusloome tegevuskava esitamist aastal 2015 on nüüd õige aeg teha kokkuvõte komisjoni tegevusest selle uue institutsioonilise kultuuri tugevdamisel ja säilitamisel ning teha järeldusi tulevikuks.

Õppetunnid ja edasised sammud

Kokkuvõtte tulemused on selged: parem õigusloome on parandanud ELi poliitika kujundamist. Üldiselt soovitakse, et parem õigusloome oleks jätkuvalt komisjoni töö lahutamatu osa, kuid seda tuleb veel tõhusamaks muuta:

  • Poliitikakujundamise avamine: Alates 2015. aastast on komisjon korraldanud üle 400 avaliku konsultatsiooni, milles on osalenud miljoneid eurooplasi. Näiteks konsultatsioon suveaja korra kohta sai 4,6 miljonit vastust ning lindude ja elupaikade direktiivi hindamist käsitlev konsultatsioonil oli üle poole miljoni vastuse. Uus portaal „Avaldage arvamust“ on ühtne kontaktpunkt, mille kaudu eurooplased saavad panustada ELi poliitika kujundamisse. 2018. aastal külastati seda peaaegu 900 000 korda. Tulevikus peaksime otsima viise, kuidas suurendada teadlikkust mitmesugustest võimalustest ELi poliitika kujundamisele kaasa aidata. See aitaks inimesi tõhusamalt poliitikakujundamisse kaasata.
  • Paremad vahendid parema poliitika jaoks: Mõjuhinnangud ja hindamised loovad kindla aluse poliitiliste otsuste tegemisele, kuid ei asenda seda. Äsja loodud õiguskontrollikomitee, kelle uue aastaaruande leiate siit, tagab nende toetavate analüüside kvaliteedi. Üldiselt koostati mõjuhinnang enamikul juhtudel, kus see vajalik oli. 75%-l juhtudest tugines mõjuhinnang juba kehtivate õigusnormide hindamisele, tõendades nii, et põhimõtet „kõigepealt hinda“ kasutatakse üha enam. Samas oli mõnel juhul vaja parema õigusloome tavasid vastavalt olukorrale kohandada või neist erandeid teha, kui oli vaja reageerida kiireloomulistele poliitilistele vajadustele, näiteks rändekriisi haripunktis. Lisaks sellele saab endiselt täiendada parema õigusloome vahendite kvaliteeti ja ajakava.
  • ELi õigusaktide eesmärgipäraseks muutmine: Komisjon esitas ligikaudu 150 lihtsustamisalgatust, et vähendada tarbetut halduskoormust, toetades samal ajal poliitilisi eesmärke. Samuti vastas komisjon peaaegu 90-le uue REFITi platvormi kaudu saadud arvamusele. Lihtsamad ja vähem koormavad õigusaktid parandavad õigusaktide rakendamist, järgimist ja nende täitmise tagamist ning annavad lõppkokkuvõttes paremaid tulemusi, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks. Kuid me peame oma tegevuspõhimõtteid paremini jagama ja juurutama.
  • Parem õigusloome on ühine jõupingutus: Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon ja liikmesriigid vastutavad ühiselt selle eest, et töötada välja ja rakendada kvaliteetseid ELi õigusakte, mis on eesmärgipärased ja ilma tarbetu keerukuseta. Komisjon saab õiges suunas töötada, kuid ei saa vajalikke muudatusi päris üksi ellu viia. Näiteks jõuaksid avalikud konsultatsioonid palju laiema publikuni, kui kaasataks ka muid institutsioone nii ELi, riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil. Lisaks tuleb süstemaatilisemalt analüüsida Euroopa Parlamendi ja/või nõukogu muudatusettepanekute mõju komisjoni ettepanekutele. Samuti võiksid liikmesriigid esitada läbipaistvamalt aruandeid ELi õiguse rakendamiseks võetud riiklike meetmete kohta, eelkõige juhul, kui need meetmed on rangemad kui ELi õiguses nõutud (nn ülereguleerimine).

 29. aprillil korraldab komisjon konverentsi, et teha kokkuvõte parema õigusloome alastest jõupingutustest, vahetada arvamusi kodanikuühiskonna ning äri- ja teadusringkondade huvirühmade, avaliku sektori asutuste ja sotsiaalpartneritega ning arutada võimalikke edasisi samme (täiendav teave konverentsi kohta siin)

Taust

Parem õigusloome toetab komisjoni tegevust president Junckeri 10 poliitilise prioriteedi elluviimisel ja aitab tagada, et komisjon tegutseb ainult juhul, kui EL loob lisaväärtust, ning teeb seda kõige tõhusamal ja vähem koormaval viisil.

Aastal 2015 võttis komisjon vastu parema õigusloome tegevuskava, muutes oma sisemisi töömeetodeid ja planeerimisprotsesse. Me viisime parema õigusloome planeerimise ja programmitöö tsükli kõigisse etappidesse ning hakkasime igal aastal esitama lihtsustatud tööprogramme. Parem õigusloome tähendab poliitikakujundamise iga aspekti professionaalsemaks muutmist ja selle kohandamist tänase maailmaga.

Parema õigusloome tegevuskavaga tehti muu hulgas järgmised muudatused:

  • Portaal „Avaldage arvamust!“ annab nüüd kodanikele võimaluse osaleda õigusloomeprotsessi kõigis etappides, andes muu hulgas tagasisidet rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide kohta;
  • Õiguskontrollikomitee tagab komisjoni poliitiliste otsuste aluseks oleva tõendite baasi objektiivsuse ja usaldusväärsuse;
  • Komisjon kohustus enne kehtiva õigusakti läbivaatamist seda alati hindama (põhimõte „kõigepealt hinda“);
  • Nüüd on olemas platvorm, et koguda kodanikuühiskonnalt tagasisidet selle kohta, kuidas parandada kehtivaid ELi õigusakte ja teha ettepanekuid, millele Euroopa Komisjon on kohustunud vastama – REFITi platvorm. 

Lisateave

Teabeleht – Parem õigusloome: kokkuvõtete tegemine ja pingutuste jätkamine

Teatis – Parem õigusloome: kokkuvõtete tegemine ja pingutuste jätkamine

Õiguskontrollikomitee 2018. aasta aruanne

Parema õigusloome veebisait

Avaldage arvamust – edulood – videod

Parem õigusloome: esimese asepresidendi Timmermansi videosõnum

 

IP/19/2117

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar