Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Принципите на по-добро регулиране в основата на процеса на вземане на решения в ЕС

Брюксел, 15 април 2019 r.

Днес Европейската комисия прави преглед на мерките, които бяха въведени по време на Комисията „Юнкер“, за да бъдат постигнати по-добри резултати за гражданите и предприятията на ЕС чрез по-отворен, прозрачен и основан на факти процес.

Днешният доклад показва, че усилията за поставянето на по-доброто регулиране в основата на процеса на вземане на решения, са били успешни. Този успех трябва да бъде консолидиран и запазен, за да можем да продължим да правим допълнителни подобрения.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: Водещият пример, който даваме, е широко признат и хората искат да запазим нашия ангажимент по отношение на по-доброто регулиране. Понастоящем по-доброто регулиране е залегнало в ДНК-то на процеса на вземане на решения в ЕС. Сега трябва да подсилим и увеличим усилията си, особено в свят на постистина, в който самата същност на нашите демократични дебати и научен авторитет е поставена под въпрос.

Като извлече поуки от миналия опит, Комисията „Юнкер“ се ангажира да работи само в области, в които ЕС има добавена стойност, и да прави това въз основа на най-добрите налични факти, разглеждайки заедно икономическото, социалното и екологичното въздействие и избягвайки ненужни разходи. Нашите усилия бяха признати в международен план от ОИСР, която постави политиката на ЕС в областта на регулирането на едно от най-високите места през 2018 г. След представянето на програмата за по-добро регулиране през 2015 г. настъпи подходящият момент да се направи преглед на усилията на Комисията да консолидира и запази тази нова институционална култура и да извлече поуки за бъдещето.

Извлечени поуки и бъдещи подобрения

Резултатите от прегледа са ясни — по-доброто регулиране е довело до подобряване на начина, по който се разработват политиките на ЕС. Налице е широкоразпространена нужда по-доброто регулиране да продължи да бъде неразделна част от начина на работа на Комисията, като същевременно бъде подобрено допълнително:

  • Отваряне на процеса на разработване на политики: От 2015 г. насам Комисията организира над 400 обществени консултации, в които участваха милиони европейци. Например, в консултацията относно лятното часово време участваха 4,6 милиона респонденти, а в консултацията относно оценката на Директивата за птиците и местообитанията — повече от половин милион. Новият портал „Споделете мнението си“, който е единно звено за събиране на приноса на европейците относно разработването на политики в ЕС, бе посетен близо 900 000 пъти през 2018 г. В бъдеще трябва да намерим начини за повишаване на осведомеността относно различните възможности за принос към процеса на разработване на политики в ЕС. Това ще допринесе за включване на гражданите в този процес по по-ефективен начин.
  • По-добри инструменти за по-добри политики: Оценките на въздействието и оценките предоставят солидна основа за вземането на политически решения, но не заместват този процес. Новосъздаденият Комитет за регулаторен контрол, чийто нов годишен доклад можете да намерите тук, гарантира качеството на тези допълващи анализи. Като цяло осъществихме оценки на въздействието в по-голямата част от случаите, които се нуждаеха от такава оценка. В 75 % от случаите тази оценка се основаваше на оценка на действащото положение, което показва, че принципът „първо оцени“ се прилага все по-често. Същевременно някои ситуации изискваха корекции и изключения от практиките за по-добро регулиране, когато бе нужно да се реагира на неотложни политически нужди като тези по време на пика на миграционната криза. Освен това качеството и сроковете на инструментите за по-добро регулиране може да бъдат допълнително подобрени.
  • Адаптиране на европейското законодателство към поставените цели: Комисията представи около 150 инициативи за опростяване с цел намаляване на ненужната административна тежест, като в същото време се подкрепят целите на политиката. Комисията също така отговори на близо 90 становища от новосъздадената платформа REFIT. Опростеното и облекчено законодателство подобрява изпълнението, спазването и прилагането, което в крайна сметка води до по-добри резултати, особено за малките и средните предприятия. Трябва обаче да споделяме и да задълбочаваме нашите практики по-добре.
  • По-доброто регулиране е съвместно усилие: То е обща отговорност на Европейския парламент, Съвета, Комисията и държавите членки за осигуряване на висококачествено законодателство на ЕС, което е адаптирано към поставените цели и не е ненужно усложнено. Комисията може да улесни някои подобрения, но не може да постигне това изцяло сама. Така например чрез обществените консултации може да се достигне до много по-широка аудитория, ако участват и други институции на европейско, национално, регионално и местно равнище. Освен това въздействието на измененията, внесени от Парламента и/или от Съвета в предложенията на Комисията трябва да бъдат системно анализирани. Държавите членки биха могли също така да докладват по по-прозрачен начин относно предприетите на национално равнище мерки за прилагане на правото на ЕС, по-специално когато тези мерки надхвърлят изискванията на законодателството на ЕС (т. нар. прекомерно регулиране).

 На 29 април Комисията организира конференция, на която да направи преглед на усилията за по-добро регулиране и обмен на мнения със заинтересованите страни от сферите на гражданското общество, бизнеса, научните среди, публичните органи и социалните партньори и да се обсъдят възможните пътища напред (повече информация относно конференцията можете да намерите тук).

Контекст

По-доброто регулиране е в основата на работата на Комисията за постигане на 10-те политически приоритета на председателя Юнкер, като гарантира, че Комисията действа единствено когато ЕС има добавена стойност, при това по възможно най-ефективен и най-необременяващ начин.

През 2015 г. Комисията прие своята програма за по-добро регулиране, с което промени вътрешните си работни методи и процеси на планиране. Включихме по-доброто регулиране във всички етапи на цикъла на планиране и програмиране и постигнахме резултати по отношение на рационализирането на годишните работни програми. Целта на по-доброто регулиране е да придаде професионален характер на всеки аспект от процеса на разработване на политики, като го адаптира постоянно към днешния свят.

Програмата за по-добро регулиране доведе до следните промени, наред с други:

  • Благодарение на портала „Споделете мнението си“ гражданите вече могат да участват в законодателния процес на всички етапи от него, включително с обратна информация относно проекти на актове за изпълнение и на делегирани актове;
  • Комитетът за регулаторен контрол гарантира обективността и надеждността на фактите, които са в основата на политическите решения на Комисията;
  • Комисията се ангажира да оценява винаги съществуващото законодателство, преди да го преразгледа (принципа „първо оцени“);
  • Вече е налице платформа, чрез която да се събира обратна информация от гражданското общество относно начините за подобряване на съществуващите закони на ЕС, както и за отправяне на предложения, на които Европейската комисия се ангажира да отговори — платформата REFIT

За повече информация

Информационен документ — По-добро регулиране: преглед и запазване на ангажимента ни

Съобщение — По-добро регулиране: преглед и запазване на ангажимента ни

Годишен доклад за 2018 г. относно Комитета за регулаторен контрол

Уебсайт, посветен на по-доброто регулиране

Успешни примери от портала „Споделете мнението си“ — видеоматериали

По-добро регулиране: видео послание на първия заместник-председател Тимерманс

 

IP/19/2117

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar